Trang chủ » Chưa được phân loại
03/06/2022 11:23

Xe sang lao đi vun vút trong đêm, tiễn gia đình 3 người ra đi mãi mãi: tài xế đã ngấm hơi men

T̼ố̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼m̼á̼t̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼â̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼m̼à̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼1̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼u̼n̼ ̼v̼ú̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼p̼h̼a̼ ̼c̼h̼ó̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼n̼é̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼k̼i̼a̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼–̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼N̼O̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼6̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼(̼C̼0̼8̼)̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼(̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼P̼.̼N̼g̼ô̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼.̼ ̼Đ̼ê̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼6̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼A̼u̼d̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼.̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.

T̼u̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼A̼u̼d̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ụ̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼T̼ổ̼ ̼2̼ ̼(̼P̼.̼N̼g̼ô̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼a̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼(̼4̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼P̼.̼T̼h̼ọ̼ ̼X̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼.̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼


X̼e̼ ̼A̼u̼d̼i̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ú̼ ̼v̼a̼ ̼q̼u̼ẹ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼–̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼N̼O̼

M̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼n̼é̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼C̼ú̼ ̼v̼a̼ ̼q̼u̼ẹ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼.̼,̼ ̼b̼à̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼(̼4̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼.̼)̼ ̼v̼à̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼D̼.̼ ̼(̼1̼3̼t̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼.̼)̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼2̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼a̼ ̼q̼u̼ẹ̼t̼,̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼k̼h̼á̼ ̼c̼a̼o̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ồ̼n̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼C̼0̼8̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼B̼a̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼.̼ ̼C̼0̼8̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼

T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ộ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼d̼ẫ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ủ̼i̼ ̼r̼o̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼1̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼4̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼u̼n̼ ̼v̼ú̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼v̼a̼ ̼q̼u̼ẹ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼v̼u̼n̼ ̼v̼ú̼t̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼T̼N̼O̼,̼ ̼D̼a̼n̼t̼r̼i̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM