Trang chủ » Chưa được phân loại
25/07/2022 22:25

Xe buýt

Í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼3̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼2̼4̼/̼7̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼K̼e̼n̼y̼a̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼K̼e̼n̼y̼a̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

Xe buýt lao xuống vực vì

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼e̼n̼y̼a̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼.

K̼ê̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼N̼T̼V̼ ̼K̼e̼n̼y̼a̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼8̼h̼3̼0̼ ̼(̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼M̼e̼r̼u̼ ̼(̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼K̼e̼n̼y̼a̼)̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼N̼a̼i̼r̼o̼b̼i̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼3̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼1̼4̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼1̼8̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼1̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼M̼o̼d̼e̼r̼n̼ ̼C̼o̼a̼s̼t̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼a̼o̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼s̼â̼u̼ ̼4̼0̼ ̼m̼é̼t̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼c̼u̼a̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼ở̼ ̼c̼ầ̼u̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼”̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼e̼n̼”̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼K̼e̼n̼y̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼1̼8̼/̼7̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼e̼n̼y̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼N̼a̼i̼r̼o̼b̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼M̼o̼m̼b̼a̼s̼a̼.

T̼h̼e̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼e̼n̼y̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼.̼5̼7̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼1̼5̼%̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM