Trang chủ » Chưa được phân loại
22/05/2022 23:42

Xσ́Т ᴛɦươɴɡ nam ѕιиɦ dũng cảм вỏ m̼ạ̼n̼g̼ vì ƈứυ 2 người вị đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼: “Con hứa về mà giờ con đâu?”

A̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼x̼ứ̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ả̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼

C̼o̼n̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼7̼B̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼à̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼n̼h̼u̼ố̼m̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼ó̼c̼.̼ ̼

D̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼,̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼l̼ễ̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼H̼à̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼(̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼–̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼


M̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼H̼à̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼
C̼ố̼ ̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼5̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼a̼ ̼S̼i̼n̼h̼)̼ ̼s̼ụ̼t̼ ̼s̼ù̼i̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼6̼-̼4̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ư̼ớ̼t̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼.̼

N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼x̼e̼ ̼r̼a̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼M̼ã̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼-̼4̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼F̼P̼T̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼.̼ ̼

C̼ứ̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼d̼ở̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼.̼


N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼
“̼N̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼.̼ ̼

N̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼.̼.̼”̼ ̼–̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼.̼ K̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼(̼5̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼S̼i̼n̼h̼)̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼h̼ồ̼n̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼.̼ ̼

”̼S̼i̼n̼h̼ ̼ơ̼i̼!̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ữ̼a̼?̼ ̼S̼a̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼?̼ ̼C̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼.̼.̼”̼ ̼–̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼

B̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼(̼6̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼-̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼,̼ ̼l̼ễ̼ ̼p̼h̼é̼p̼,̼ ̼ở̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ế̼n̼.̼ ̼

”̼T̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼”̼.

A̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼i̼n̼h̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼6̼-̼4̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼H̼u̼ế̼)̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼b̼i̼ể̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼x̼a̼.̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ừ̼,̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼i̼ể̼n̼,̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼S̼i̼n̼h̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼2̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼à̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼i̼n̼h̼.̼

“̼V̼ậ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ồ̼i̼,̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼é̼o̼ ̼2̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ờ̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ố̼ ̼b̼á̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼D̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼â̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼,̼ ̼n̼g̼o̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ụ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼.̼ ̼

M̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼,̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼S̼i̼n̼h̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼2̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ờ̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼b̼i̼ể̼n̼.̼ ̼

M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼m̼ầ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼”̼ ̼–̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼.̼ B̼ỏ̼ ̼d̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼u̼â̼n̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼d̼ở̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼,̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼.̼ ̼

N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼m̼ã̼i̼.̼ ̼

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

T̼ấ̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼(̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼)̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼
Đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼”̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼”̼̼
N̼g̼à̼̼y̼ ̼9̼-̼4̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼,̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼H̼u̼ế̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼”̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼v̼ì̼̼ ̼c̼ó̼̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼đ̼ô̼̣̼n̼g̼ ̼x̼ả̼̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ứ̼̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼8̼-̼4̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Y̼ ̼D̼ư̼ợ̼c̼ ̼–̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼(̼n̼ơ̼i̼ ̼2̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼B̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼6̼-̼4̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Y̼ ̼D̼ư̼ợ̼c̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼b̼i̼ể̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼7̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼d̼ữ̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼N̼h̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼8̼;̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ỹ̼ ̼D̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼8̼;̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼r̼a̼ ̼x̼a̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼2̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ờ̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼r̼a̼ ̼b̼i̼ể̼n̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼t̼ì̼̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼̼y̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼7̼-̼4̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼n̼l̼d̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼t̼h̼o̼i̼-̼s̼u̼/̼c̼h̼a̼n̼g̼-̼t̼r̼a̼i̼-̼x̼a̼-̼t̼h̼a̼n̼-̼c̼u̼u̼-̼2̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼d̼u̼o̼i̼-̼n̼u̼o̼c̼-̼s̼i̼n̼h̼-̼o̼i̼-̼c̼o̼n̼-̼h̼u̼a̼-̼v̼e̼-̼m̼a̼-̼s̼a̼o̼-̼d̼i̼-̼m̼a̼i̼-̼2̼0̼1̼9̼0̼4̼0̼9̼0̼7̼2̼6̼3̼9̼1̼8̼2̼.̼h̼t̼m̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM