Trang chủ » Chưa được phân loại
30/09/2022 00:46

x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼τ̼ ̼đ̼ấ̼t̼

T̼r̼ậ̼n̼ ̼l̼ố̼c̼ ̼x̼o̼á̼y̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼l̼ơ̼ ̼l̼ử̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼

S̼á̼n̼g̼ ̼2̼8̼/̼9̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼i̼o̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼C̼ử̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼i̼o̼ ̼L̼i̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼4̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼l̼ố̼c̼ ̼x̼o̼á̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼(̼2̼7̼/̼9̼)̼.̼

4̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼9̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼5̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼C̼ử̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼i̼o̼ ̼L̼i̼n̼h̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼(̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼9̼)̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼4̼)̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ư̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼

̼K̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼ố̼c̼ ̼x̼o̼á̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼,̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼M̼T̼T̼Q̼V̼N̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼4̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ố̼c̼ ̼x̼o̼á̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼V̼ũ̼

̼L̼à̼n̼h̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼9̼,̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼t̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼4̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼(̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼C̼ử̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼i̼o̼ ̼L̼i̼n̼h̼)̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ẩ̼n̼.̼ ̼G̼i̼ó̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼r̼a̼.̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼l̼ố̼c̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼y̼,̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼b̼á̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼ ̼b̼a̼y̼.̼

̼”̼E̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼ ̼b̼a̼y̼ ̼l̼ơ̼ ̼l̼ử̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼”̼ ̼–̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼k̼ể̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼b̼ò̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼è̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼ả̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼”̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼”̼ ̼–̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼l̼ố̼c̼ ̼x̼o̼á̼y̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼;̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼V̼ũ̼

G̼i̼ờ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ậ̼p̼,̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼á̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ì̼.̼

C̼.̼L̼.̼I̼.̼P̼:̼ ̼L̼.̼ố̼c̼ ̼x̼.̼o̼á̼y̼ ̼τ̼h̼ổ̼i̼ ̼b̼.̼a̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼

̼N̼h̼ư̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼N̼o̼r̼u̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼1̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼9̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼C̼ử̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼i̼o̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ố̼c̼ ̼x̼o̼á̼y̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼C̼ử̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼â̼n̼ ̼c̼ậ̼n̼.̼ ̼T̼r̼ậ̼n̼ ̼l̼ố̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼1̼8̼0̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼v̼e̼n̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼,̼ ̼1̼2̼0̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼m̼á̼i̼,̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼2̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼4̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼á̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼ ̼b̼a̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼m̼é̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼C̼ử̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼V̼ũ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼l̼ố̼c̼ ̼x̼o̼á̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼á̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼ ̼b̼a̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼m̼é̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼C̼ử̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼C̼ử̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼ ̼b̼a̼y̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼ò̼n̼g̼.̼

Q̼u̼á̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼à̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ố̼c̼ ̼x̼o̼á̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼s̼ậ̼p̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼V̼ũ̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼l̼ố̼c̼ ̼x̼o̼á̼y̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼;̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM