Trang chủ » Chưa được phân loại
30/05/2022 11:43

X̼e̼ ̼k̼h̼á̼̼c̼h̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼’̼n̼á̼t̼ ̼b̼é̼t̼’̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼a̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼

L̼ú̼c̼ ̼4̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼m̼ ̼6̼5̼1̼+̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼4̼ ̼(̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼E̼a̼ ̼P̼l̼â̼y̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ư̼ ̼N̼é̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ú̼̼k̼,̼ ̼t̼ỉ̼̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼̼k̼ ̼L̼ắ̼̼k̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼1̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼5̼1̼B̼-̼1̼5̼0̼.̼5̼3̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼N̼h̼à̼ ̼x̼e̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼-̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼)̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼̼i̼ ̼x̼ế̼̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼(̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼T̼r̼à̼̼ ̼B̼á̼̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Đ̼ắ̼̼k̼ ̼L̼ắ̼̼k̼ ̼đ̼i̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼.̼

K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼̼i̼ ̼x̼ế̼̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼̼ ̼t̼ố̼̼c̼ ̼đ̼ô̼̣̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼r̼ư̼̣̼c̼ ̼d̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼4̼7̼C̼-̼0̼1̼8̼.̼1̼7̼ ̼(̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼̼n̼h̼ ̼t̼à̼̼i̼ ̼x̼ế̼̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

C̼ú̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼̣̼n̼h̼ ̼v̼à̼̼ ̼t̼r̼ư̼̣̼c̼ ̼d̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼í̼̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼i̼ế̼̼p̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼B̼K̼S̼ ̼4̼8̼C̼-̼0̼0̼0̼.̼8̼8̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼ở̼̼ ̼p̼h̼í̼̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼̼c̼.̼ ̼H̼â̼̣̼u̼ ̼q̼u̼ả̼̼ ̼v̼u̼̣̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼v̼à̼̼ ̼p̼h̼u̼̣̼ ̼x̼e̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼̼n̼ ̼H̼ữ̼̼u̼ ̼H̼u̼y̼ ̼(̼4̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼̼ ̼T̼P̼.̼ ̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼)̼ ̼t̼ử̼̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼v̼à̼̼ ̼1̼4̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼̼c̼h̼ ̼v̼à̼̼ ̼2̼ ̼t̼à̼̼i̼ ̼x̼ế̼̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼̼i̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼̼ T̼a̼̣̼i̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼̼y̼,̼ ̼t̼o̼à̼̼n̼ ̼b̼ô̼̣̼ ̼p̼h̼ầ̼̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼̼c̼h̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼b̼i̼ế̼̼n̼ ̼d̼a̼̣̼n̼g̼,̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼̼n̼ ̼t̼o̼à̼̼n̼.̼ ̼C̼ú̼̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼̣̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼4̼7̼C̼-̼0̼1̼8̼.̼1̼7̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼̼n̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼v̼à̼̼ ̼p̼h̼ầ̼̼n̼ ̼đ̼ầ̼̼u̼ ̼c̼a̼b̼i̼n̼,̼ ̼c̼ò̼̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼4̼8̼C̼-̼0̼0̼0̼.̼8̼8̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼l̼ề̼̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼̼t̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼p̼h̼ó̼̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼i̼̣̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼̼m̼ ̼x̼ả̼̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼a̼̣̼n̼ ̼l̼à̼̼ ̼đ̼o̼a̼̣̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẳ̼̼n̼g̼,̼ ̼m̼ă̼̣̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼̼ ̼r̼ô̼̣̼n̼g̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼E̼a̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼e̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼4̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ư̼ ̼N̼é̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼B̼u̼k̼)̼ ̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼E̼a̼H̼’̼l̼e̼o̼ ̼(̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼)̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼r̼ầ̼m̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼̼ A̼n̼h̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼m̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼5̼1̼B̼-̼1̼5̼0̼.̼5̼3̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼e̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼E̼a̼ ̼P̼l̼â̼y̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ư̼ ̼N̼é̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼B̼u̼k̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼4̼7̼C̼.̼ ̼0̼1̼8̼.̼1̼7̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼5̼1̼B̼-̼1̼5̼0̼.̼5̼3̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼4̼7̼C̼.̼ ̼0̼1̼8̼.̼1̼7̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ư̼ ̼N̼é̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼B̼u̼k̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼̼ N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼B̼u̼k̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

M̼ô̼̣̼t̼ ̼s̼ố̼̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼̼n̼ ̼v̼u̼̣̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼a̼̣̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼̼t̼,̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼̼m̼ ̼x̼ả̼̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼a̼̣̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼̼i̼ ̼c̼h̼ở̼̼ ̼g̼a̼̣̼c̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼4̼7̼C̼-̼0̼1̼8̼.̼1̼7̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼h̼ỏ̼̼n̼g̼ ̼l̼ố̼̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼â̼̣̼u̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼à̼̼i̼ ̼x̼ế̼̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼4̼8̼C̼.̼0̼0̼0̼.̼8̼8̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼p̼h̼á̼̼t̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼d̼ừ̼̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼g̼ầ̼̼m̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼̼i̼ ̼4̼7̼C̼-̼0̼1̼8̼.̼1̼7̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼k̼i̼ể̼̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼̼ ̼p̼h̼í̼̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼ớ̼̼i̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼.̼

H̼â̼̣̼u̼ ̼q̼u̼ả̼̼ ̼v̼u̼̣̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼v̼à̼̼ ̼p̼h̼u̼̣̼ ̼x̼e̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼̼n̼ ̼H̼ữ̼̼u̼ ̼H̼u̼y̼ ̼(̼4̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼̼ ̼T̼P̼.̼ ̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼)̼ ̼t̼ử̼̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼v̼à̼̼ ̼1̼4̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼̼c̼h̼ ̼v̼à̼̼ ̼2̼ ̼t̼à̼̼i̼ ̼x̼ế̼̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼̼i̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.

L̼ư̼̣̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼̣̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ê̼̣̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ú̼̼k̼ ̼v̼à̼̼ ̼T̼r̼a̼̣̼m̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ú̼̼k̼ ̼(̼P̼h̼ò̼̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼̼k̼ ̼L̼ắ̼̼k̼)̼ ̼c̼ù̼̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼đ̼ô̼̣̼i̼ ̼n̼g̼ũ̼̼ ̼y̼ ̼b̼á̼̼c̼ ̼s̼ỹ̼̼ ̼B̼ê̼̣̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼h̼i̼̣̼ ̼x̼ã̼̼ ̼B̼u̼ô̼n̼ ̼H̼ồ̼̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼c̼ó̼̼ ̼m̼ă̼̣̼t̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼n̼a̼̣̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼̼p̼ ̼c̼ứ̼̼u̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼c̼á̼̼n̼ ̼b̼ô̼̣̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼̼ ̼m̼ă̼̣̼t̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼a̼̣̼n̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼̼n̼ ̼đ̼ầ̼̼u̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼̼c̼h̼ ̼d̼í̼̼n̼h̼ ̼l̼i̼ề̼̼n̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼̼i̼,̼ ̼t̼à̼̼i̼ ̼x̼ế̼̼ ̼v̼à̼̼ ̼p̼h̼u̼̣̼ ̼x̼e̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼c̼h̼ế̼̼t̼ ̼k̼e̼̣̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼̼i̼ ̼d̼ù̼̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼u̼̣̼n̼g̼ ̼k̼é̼̼o̼ ̼r̼a̼.̼ ̼C̼á̼̼c̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼̼c̼h̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼m̼ắ̼̼c̼ ̼k̼e̼̣̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼e̼,̼ ̼l̼ư̼̣̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼̣̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼̼i̼ ̼d̼ù̼̼n̼g̼ ̼v̼â̼̣̼t̼ ̼d̼u̼̣̼n̼g̼ ̼đ̼â̼̣̼p̼ ̼c̼ử̼̼a̼ ̼k̼í̼̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼n̼a̼̣̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼̼p̼ ̼c̼ứ̼̼u̼.̼

C̼ó̼̼ ̼m̼ă̼̣̼t̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼B̼ê̼̣̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼h̼i̼̣̼ ̼x̼ã̼̼ ̼B̼u̼ô̼n̼ ̼H̼ồ̼̼,̼ ̼b̼á̼̼c̼ ̼s̼ỹ̼̼ ̼T̼r̼ầ̼̼n̼ ̼Đ̼ứ̼̼c̼ ̼D̼ũ̼̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼g̼o̼a̼̣̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼̼t̼,̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼̼n̼g̼ ̼4̼h̼3̼0̼ ̼s̼á̼̼n̼g̼ ̼c̼ù̼̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼,̼ ̼b̼ê̼̣̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼t̼i̼ế̼̼p̼ ̼n̼h̼â̼̣̼n̼ ̼1̼4̼ ̼b̼ê̼̣̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼̣̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼u̼̣̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼n̼a̼̣̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼4̼ ̼b̼ê̼̣̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼̣̼p̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼c̼ấ̼̼p̼ ̼c̼ứ̼̼u̼ ̼c̼ó̼̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼̼t̼ ̼n̼ă̼̣̼n̼g̼,̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ấ̼̼p̼ ̼c̼ứ̼̼u̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼B̼ê̼̣̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼̼k̼ ̼L̼ắ̼̼k̼ ̼v̼à̼̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼̼n̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼b̼ê̼̣̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼C̼h̼ơ̼̣̼ ̼R̼ẫ̼̼y̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼.̼ ̼Đ̼ế̼̼n̼ ̼1̼0̼h̼,̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼c̼ó̼̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼̣̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼e̼̣̼ ̼x̼i̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼̼t̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼n̼.

S̼á̼̼n̼g̼ ̼c̼ù̼̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼ỹ̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼̼ ̼t̼i̼̣̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ê̼̣̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ú̼̼k̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼c̼ó̼̼ ̼m̼ă̼̣̼t̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼c̼h̼ỉ̼̼ ̼đ̼a̼̣̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼̼c̼ ̼c̼ứ̼̼u̼ ̼h̼ô̼̣̼ ̼v̼à̼̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼b̼ê̼̣̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼̼i̼,̼ ̼đ̼ô̼̣̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼̼n̼h̼ ̼v̼à̼̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼n̼a̼̣̼n̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼̼u̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ê̼̣̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ú̼̼k̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼h̼ỗ̼̼ ̼t̼r̼ơ̼̣̼ ̼s̼ố̼̼ ̼t̼i̼ề̼̼n̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ê̼̣̼u̼ ̼đ̼ồ̼̼n̼g̼/̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼c̼h̼ế̼̼t̼ ̼v̼à̼̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ê̼̣̼u̼ ̼đ̼ồ̼̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM