Trang chủ » Chưa được phân loại
09/06/2022 16:34

X̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼p̼h̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼ở̼ ̼P̼a̼k̼i̼s̼t̼a̼n̼,̼ ̼x̼e̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ứ̼c̼

M̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼l̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼ẹ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼a̼m̼ ̼P̼a̼k̼i̼s̼t̼a̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼2̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼A̼P̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼P̼a̼k̼i̼s̼t̼a̼n̼ ̼M̼o̼h̼a̼m̼m̼a̼d̼ ̼Q̼a̼s̼i̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼i̼l̼l̼a̼ ̼S̼a̼i̼f̼u̼l̼l̼a̼h̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼a̼l̼u̼c̼h̼i̼s̼t̼a̼n̼.̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼Q̼a̼s̼i̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼.̼

̼T̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼2̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ặ̼c̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼A̼b̼d̼u̼l̼ ̼A̼l̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼A̼P̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼.̼ ̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼á̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼e̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼1̼.̼5̼7̼2̼ ̼m̼.̼ ̼

V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼i̼l̼l̼a̼ ̼S̼a̼i̼f̼u̼l̼l̼a̼h̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼a̼l̼u̼c̼h̼i̼s̼t̼a̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼A̼P̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼l̼â̼n̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼A̼l̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼

̼Q̼i̼l̼l̼a̼h̼ ̼S̼a̼i̼f̼u̼l̼l̼a̼h̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼Q̼u̼e̼t̼t̼a̼,̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼a̼l̼u̼c̼h̼i̼s̼t̼a̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼0̼ ̼k̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼.̼

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼P̼a̼k̼i̼s̼t̼a̼n̼ ̼A̼r̼i̼f̼ ̼A̼l̼v̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM