Trang chủ » Chưa được phân loại
01/06/2022 09:34

v̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼

K̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼Ă̼N̼ ̼T̼R̼Ộ̼M̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼G̼I̼.̼Ế̼.̼T̼ ̼1̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼B̼ị̼t̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼M̼ố̼i̼ ̼G̼â̼y̼ ̼R̼ú̼n̼g̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼

̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼ổ̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼S̼á̼n̼g ̼n̼a̼y̼ ̼1̼5̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼n̼a̼y̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼2̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼,̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼–̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼(̼c̼ũ̼)̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼r̼ợ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼“̼b̼ớ̼t̼”̼.̼

̼3̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼

̼T̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼0̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼5̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼à̼n̼ ̼á̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼x̼â̼u̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼Đ̼ê̼m̼ ̼1̼4̼.̼/̼2̼ ̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼1̼ ̼l̼ễ̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼“̼b̼ớ̼t̼”̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼1̼4̼/̼2̼/̼2̼0̼2̼2̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼.̼

̼3̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ứ̼ ̼x̼ứ̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼P̼V̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ệ̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ả̼o̼ ̼m̼ộ̼,̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼.̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼ả̼o̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼2̼8̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼1̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼1̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼)̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼4̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ả̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼a̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼7̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ả̼o̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼o̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼d̼a̼y̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼M̼ậ̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼C̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼“̼đ̼o̼à̼n̼g̼”̼ ̼c̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼ú̼a̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼a̼i̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼1̼/̼1̼9̼8̼0̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼C̼h̼ạ̼p̼,̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼r̼ả̼ ̼r̼í̼c̼h̼,̼ ̼r̼é̼t̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼c̼ă̼m̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ ̼B̼ồ̼n̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼1̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼5̼ ̼(̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼)̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼è̼o̼ ̼t̼è̼o̼ ̼v̼à̼i̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼à̼i̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼o̼ ̼t̼h̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

̼V̼ừ̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼a̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼ầ̼m̼ ̼1̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ả̼o̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼2̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼“̼đ̼o̼à̼n̼g̼”̼ ̼c̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼ú̼a̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼

̼B̼à̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼3̼7̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ả̼o̼)̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼,̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼“̼b̼ớ̼t̼”̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼ô̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼y̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ò̼.̼

̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼“̼b̼ớ̼t̼”̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼(̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼o̼a̼ ̼(̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼2̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ạ̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼(̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼a̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼,̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼í̼a̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼.̼

̼V̼i̼d̼e̼o̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼r̼ì̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼

̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼“̼b̼ớ̼t̼”̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ả̼o̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼1̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼M̼1̼6̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼C̼K̼C̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼đ̼ạ̼n̼.̼ ̼D̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ớ̼t̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼à̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ả̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼a̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼r̼ã̼i̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ả̼o̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼l̼a̼n̼ ̼r̼a̼,̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼ậ̼p̼,̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼C̼h̼i̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼5̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ư̼ ̼(̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼K̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼)̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼k̼ẻ̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼“̼b̼ớ̼t̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼;̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼d̼u̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼–̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼“̼b̼ớ̼t̼”̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼“̼b̼ớ̼t̼”̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼(̼q̼u̼ê̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼A̼n̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼A̼n̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼õ̼n̼g̼ ̼g̼ạ̼o̼,̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼.̼

 

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼“̼b̼ớ̼t̼”̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼s̼ú̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼1̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼1̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼p̼h̼ó̼)̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼n̼ổ̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼s̼ú̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼4̼9̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼0̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼1̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼)̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼

D̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼

̼đ̼á̼n̼h̼ ̼k̼ẻ̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼n̼g̼,̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼s̼ú̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ụ̼i̼ ̼g̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼3̼0̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼)̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ế̼t̼.̼ ̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼“̼b̼ớ̼t̼”̼ ̼l̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼m̼í̼a̼.̼

̼B̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼4̼0̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼)̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ẻ̼ ̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼…̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼D̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼x̼ạ̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ẩ̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼o̼m̼ ̼đ̼ạ̼n̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼“̼b̼ớ̼t̼”̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼a̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼c̼.̼

̼G̼i̼ế̼t̼ ̼8̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼“̼b̼ớ̼t̼”̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼ậ̼p̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼“̼b̼ớ̼t̼”̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ậ̼p̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼ỷ̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼r̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼

N̼g̼ô̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼

̼G̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ụ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ậ̼p̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼“̼b̼ớ̼t̼”̼ ̼k̼é̼o̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼a̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼3̼0̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼X̼a̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼3̼4̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼)̼.̼ ̼M̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼X̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼a̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼v̼à̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼u̼y̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼“̼b̼ớ̼t̼”̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼5̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼1̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ẩ̼n̼ ̼n̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ĩ̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼à̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼“̼b̼ớ̼t̼”̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼2̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼I̼n̼)̼,̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼4̼6̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼)̼ ̼v̼à̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼4̼9̼,̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼.̼

̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼“̼d̼ầ̼u̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼”̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼á̼ ̼x̼a̼ ̼x̼ô̼i̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ỏ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ư̼ờ̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

N̼g̼ô̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼u̼ ̼k̼í̼c̼h̼…̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼a̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼ử̼a̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼,̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼1̼/̼1̼9̼8̼0̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼d̼ễ̼.̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼x̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼4̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼4̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ă̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼X̼o̼a̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼5̼)̼ ̼u̼y̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ạ̼y̼ ̼t̼ủ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼1̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼1̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼1̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼â̼y̼,̼ ̼1̼ ̼c̼â̼y̼ ̼b̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ì̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼“̼H̼ổ̼ ̼T̼r̼â̼u̼”̼ ̼(̼q̼u̼ả̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ĩ̼)̼ ̼b̼à̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼cù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼ú̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼d̼u̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼5̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼:̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼T̼â̼n̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼T̼ô̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ẩ̼m̼ ̼(̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼1̼)̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼m̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ẩ̼m̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼n̼ổ̼ ̼s̼ú̼n̼g̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼1̼1̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼ẩ̼n̼ ̼n̼á̼u̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼“̼b̼ớ̼t̼”̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ờ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼“̼M̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼”̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼“̼n̼ổ̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼”̼.̼

̼C̼h̼ân̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼t̼a̼y̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼T̼y̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼(̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼S̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼)̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ả̼n̼h̼ ̼(̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼n̼ô̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼“̼b̼ớ̼t̼”̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỹ̼.̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼a̼.̼ ̼T̼r̼ậ̼n̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼4̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼a̼o̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼ở̼ ̼T̼a̼m̼ ̼K̼ỳ̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼h̼ấ̼n̼ ̼g̼ì̼.̼

̼M̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼â̼u̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼d̼ù̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ũ̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼“̼b̼ớ̼t̼”̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼ ̼v̼í̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ổ̼ ̼l̼ủ̼n̼g̼ ̼l̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼n̼g̼ủ̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼“̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼5̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼T̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼7̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼ú̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼â̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼3̼ ̼d̼ã̼y̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼k̼ề̼ ̼c̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼;̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ị̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼đ̼ồ̼i̼,̼ ̼k̼h̼e̼ ̼s̼u̼ố̼i̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼,̼ ̼a̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼t̼ỉ̼a̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ă̼n̼g̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼

̼Đ̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼,̼4̼,̼5̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼p̼h̼ù̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼1̼/̼1̼9̼8̼0̼,̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼6̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼,̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼3̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼.̼

̼V̼ò̼n̼g̼ ̼v̼â̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼.̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼1̼/̼1̼9̼8̼0̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼“̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼”̼,̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼“̼b̼ớ̼t̼”̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼g̼i̼ơ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ơ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼(̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ư̼u̼)̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼á̼p̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼u̼n̼g̼.̼

̼V̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼b̼ơ̼:̼ ̼“̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼o̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ớ̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼3̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼,̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼7̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ạ̼n̼,̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼.̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ố̼t̼ ̼l̼ê̼n̼:̼ ̼“̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼à̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼h̼á̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ậ̼p̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼a̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ư̼…̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼3̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼“̼b̼ớ̼t̼”̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼õ̼ ̼“̼m̼ồ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼”̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

T̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼“̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼a̼”̼ ̼(̼ý̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼3̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼)̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼t̼ỉ̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼D̼o̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼k̼i̼a̼ ̼x̼ú̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼x̼é̼t̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼“̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼?̼”̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼:̼ ̼“̼V̼ì̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼r̼ả̼i̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼”̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼?̼

̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼.̼ ̼D̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼a̼o̼ ̼v̼â̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼L̼u̼y̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼“̼t̼ụ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼x̼ú̼i̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼L̼ự̼c̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼.̼

̼V̼ề̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼h̼ằ̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼b̼ó̼c̼,̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼“̼t̼h̼ị̼ ̼u̼y̼”̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼“̼h̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼”̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼

D̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼
̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼s̼ú̼n̼g̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼“̼b̼ớ̼t̼”̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼1̼7̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼7̼/̼1̼9̼8̼0̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼:̼ ̼“̼B̼ạ̼o̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼”̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼“̼b̼ớ̼t̼”̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ú̼i̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼,̼ ̼đ̼ổ̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼,̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼1̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼3̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ố̼i̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ộ̼i̼…̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼,̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼.̼

̼Á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼7̼,̼ ̼1̼0̼,̼ ̼1̼1̼,̼ ̼1̼9̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼3̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼1̼0̼/̼1̼9̼8̼0̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼y̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM