Trang chủ » Chưa được phân loại
30/09/2022 00:38

V̼Ừ̼A̼ ̼X̼O̼N̼G̼:̼ ̼P̼h̼á̼.t̼ ̼h̼i̼ệ̼.n̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼9̼/̼9̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼L̼ê̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼(̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ờ̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼B̼ã̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼ấ̼p̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼à̼o̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼ơ̼)̼.̼

̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼N̼e̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼7̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼.̼ ̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ờ̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ờ̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼D̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼

T̼hi̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼1̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼1̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼B̼ã̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼ấ̼p̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼à̼o̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼ơ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ờ̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼5̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ờ̼.̼ ̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ờ̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼h̼ủ̼y̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼1̼6̼h̼1̼5̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

Hi̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼,̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼t̼o̼,̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼

C̼B̼C̼S̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼7̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼7̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼ờ̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼B̼ã̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼h̼ủ̼y̼.̼

K̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼9̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼r̼e̼a̼h̼ ̼S̼i̼h̼a̼n̼o̼u̼k̼,̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼.̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼.̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼ở̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼d̼o̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼4̼ ̼(̼N̼o̼r̼u̼)̼,̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼g̼i̼ô̼n̼g̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼o̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼2̼-̼9̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼4̼1̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼r̼e̼a̼h̼ ̼S̼i̼h̼a̼n̼o̼u̼k̼,̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼a̼m̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼

Nguồn: Vietnamnet, Tuoitre, Zing

Xem thêm: C.L.I.P: L.ốc x.oáy τhổi b.ay cô gái 19 tuổi ra khỏi nhà ở QUẢNG TRỊ, lơ lửng trên không rồi rơ.i xuống mặτ đất

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM