Trang chủ » Chưa được phân loại
03/07/2022 12:52

T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼:̼

L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼2̼)̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼6̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼B̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼3̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼m̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼.̼

V̼à̼o̼ ̼2̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼D̼

̼T̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼14/10,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼m̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼(̼P̼C̼0̼2̼)̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼D̼o̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ị̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼m̼ ̼Y̼ê̼n̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼

̼C̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼(̼3̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼

Ch̼á̼u̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼

̼”̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼m̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼m̼u̼a̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼ă̼m̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼(̼c̼h̼á̼u̼ ̼B̼.̼)̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼ ̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

Hiện trường vụ án. Ảnh: HBTQ.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼3̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼(̼l̼à̼ ̼3̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼

̼”̼K̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼b̼á̼o̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼”̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼

Ngôi nhà ở thôn Lập Thành, nơi xảy ra vụ việc thương tâm. Ảnh: Nam Sương/TTXVN

̼Q̼u̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼m̼ ̼Y̼ê̼n̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼d̼o̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM