Trang chủ » Giải trí » Ngôi sao
07/04/2022 07:32

T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼M̼ẹ̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼C̼h̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼

T̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ầ̼n̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼s̼â̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼é̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼.

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼(̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼9̼)̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼.̼i̼.̼ế̼.̼t̼ ̼n̼.̼g̼.̼ư̼.̼ờ̼.̼i̼”̼.

̼T̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼n̼é̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼.̼ ̼D̼o̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼é̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼s̼â̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼9̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼d̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼l̼ỗ̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ạ̼t̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼M̼ẹ̼ ̼é̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼h̼3̼0̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼2̼ ̼m̼u̼a̼ ̼1̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼s̼â̼u̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼1̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼2̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼p̼h̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼s̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼.

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼a̼ ̼l̼o̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼r̼a̼ ̼l̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼o̼a̼n̼

̼D̼o̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼h̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼.̼ó̼.̼p̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ổ̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼s̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼b̼.̼ị̼.̼t̼ ̼m̼.̼i̼.̼ệ̼.̼n̼.̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ô̼n̼.̼ ̼

B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼d̼.̼ã̼.̼y̼ ̼d̼.̼ụ̼.̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼i̼m̼.̼ ̼Đ̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼.̼ấ̼.̼p̼ ̼c̼.̼ứ̼.̼u̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼.̼

̼K̼h̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼é̼.̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼o̼à̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼o̼a̼n̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼5̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ả̼y̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼à̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼ẫ̼n̼.̼

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼l̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM