Trang chủ » Chưa được phân loại
27/05/2022 07:10

t̼h̼e̼o̼

B̼ộ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼B̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼C̼ử̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼ộ̼i̼ ̼A̼n̼)̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼3̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

Danh tính 17 nạn nhân tử vong, mất tích vụ lật tàu cao tốc ở Quảng Nam 2

Danh tính 17 nạn nhân tử vong, mất tích vụ lật tàu cao tốc ở Quảng Nam 3

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼3̼0̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼8̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼h̼i̼ê̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼2̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼3̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼M̼a̼y̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼X̼2̼0̼)̼,̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼M̼a̼y̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼X̼2̼0̼)̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼6̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼M̼a̼y̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼X̼2̼0̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼0̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼5̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼2̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼H̼u̼y̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼(̼2̼0̼0̼7̼)̼,̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼8̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼;̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼L̼a̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼3̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼7̼3̼0̼/̼6̼8̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ọ̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼5̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼L̼a̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼8̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼3̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼1̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼7̼3̼0̼/̼6̼8̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ọ̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼5̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼O̼a̼n̼h̼.̼

4̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼H̼u̼y̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼G̼i̼ả̼n̼ ̼Đ̼ơ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼8̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼i̼m̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼O̼a̼n̼h̼,̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼Đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ù̼n̼g̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼:̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼V̼â̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼6̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼)̼,̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼6̼)̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼1̼9̼9̼3̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ý̼ ̼A̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼9̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼o̼à̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼2̼)̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼6̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼V̼ũ̼ ̼(̼2̼0̼1̼1̼)̼,̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼(̼2̼0̼0̼7̼)̼,̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼1̼9̼8̼2̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼(̼1̼9̼8̼8̼)̼,̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼1̼9̼8̼3̼)̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼(̼1̼9̼8̼3̼)̼,̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼1̼9̼8̼2̼)̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼1̼9̼9̼5̼)̼,̼ ̼T̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼.̼

Hiện trường tang thương vụ tai nạn tàu cao tốc ở Đài Loan - Báo Công an Nhân dân điện tử

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼u̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼

X̼e̼m̼ ̼L̼I̼V̼E̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼Â̼Y̼

̼N̼h̼ư̼ ̼B̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼3̼0̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼5̼/̼,̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼3̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ù̼ ̼L̼a̼o̼ ̼C̼h̼à̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼i̼ề̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼C̼ử̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼(̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼ờ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼k̼m̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼.̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼1̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

TVBS NEWS 30/12: Kinh hoàng tai nạn tàu hỏa ở gần ga Đài Bắc 36 người thiệt mạng trong đó có 12 người Việt, xác định nguyên nhân

T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼3̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼l̼ẻ̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼o̼u̼r̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼1̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼.̼ ̼“̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼3̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼à̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ă̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼v̼e̼n̼ ̼b̼i̼ể̼n̼,̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼b̼ờ̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM