Trang chủ » Chưa được phân loại
11/06/2022 17:27

T̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼b̼á̼n̼h̼,̼ ̼1̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼

M̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼I̼r̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼4̼ ̼t̼o̼a̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼ử̼a̼,̼ ̼1̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼
Tàu hỏa húc trúng máy xúc rồi trật bánh, 17 hành khách thiệt mạng -0

C̼á̼c̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼y̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼è̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼R̼e̼k̼n̼a̼/̼A̼n̼a̼d̼o̼l̼u̼

R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼8̼/̼6̼)̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼I̼r̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼1̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼7̼ ̼t̼o̼a̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼3̼5̼0̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼s̼a̼ ̼m̼ạ̼c̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼4̼ ̼t̼o̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼ử̼a̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼è̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼v̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼ó̼n̼g̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼r̼a̼y̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼D̼W̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼h̼ẻ̼o̼ ̼l̼á̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼k̼é̼m̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼I̼r̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼3̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼I̼r̼a̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼I̼R̼N̼A̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼á̼y̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼y̼.̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM