Trang chủ » Chưa được phân loại
02/06/2022 15:52

T̲U̲Y̲Ê̲N̲ ̲Q̲U̲A̲N̲G̲ ̲

X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼3̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼x̼ã̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼:̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼5̼t̼. N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼Bở̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼a̼y̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼‘̼b̼à̼ ̼h̼ỏ̼a̼’̼ ̼g̼h̼é̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼V̼O̼V̼

V̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ủ̼a̼ ̼v̼â̼y̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼n̼a̼y̼ ̼3̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼9̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼m̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼)̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼(̼4̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼

̼B̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼l̼ử̼a̼,̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼m̼ị̼t̼ ̼m̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼ử̼a̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼.̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼‘̼b̼à̼ ̼h̼ỏ̼a̼’̼,̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼P̼C̼C̼C̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼.̼

̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼t̼à̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼


L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼V̼T̼C̼

̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼3̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼4̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼á̼o̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼ọ̼a̼,̼ ̼b̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼1̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼.̼

X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼3̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼x̼ã̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼:̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼5̼t̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼

̼H̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ơ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼d̼ễ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼Z̼i̼n̼g̼

T̼P̼.̼H̼C̼M̼:̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ầ̼u̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼,̼ Ng̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ầ̼u̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼9̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼7̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼. ̼Củ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼K̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼.̼ T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼8̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼l̼o̼c̼k̼ ̼A̼2̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼.̼

TP.HCM: Cô gái 23 tuổi rơi từ lầu cao chung cư tử vong - Ảnh 1.
T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ầ̼u̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼. C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼7̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼
TP.HCM: Cô gái 23 tuổi rơi từ lầu cao chung cư tử vong - Ảnh 2.
C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼o̼ả̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼. ̼D̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼H̼.̼T̼.̼N̼.̼L̼.̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM