Trang chủ » Chưa được phân loại
20/06/2022 16:15

Sáng nay: Xe khách l.a.o thẳng xuống hồ ít nhất 48 người t.h.i.ệ.t m.ạ.n.g, t.h.i t.h.ể xếp dọc bên đường…!

u̼b̼a̼n̼i̼,̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼B̼i̼h̼a̼r̼,̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼.̼

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼ở̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼T̼X̼V̼N̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼,̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼5̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼M̼a̼d̼h̼u̼b̼a̼n̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼S̼i̼t̼a̼m̼a̼r̼h̼i̼.̼ ̼

L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼T̼w̼i̼t̼t̼e̼r̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼N̼a̼r̼e̼n̼d̼r̼a̼ ̼M̼o̼d̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼B̼i̼h̼a̼r̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼4̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼r̼u̼p̼e̼e̼ ̼(̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼.̼9̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼

L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼
̼B̼á̼o̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼i̼n̼d̼u̼s̼t̼a̼n̼t̼i̼m̼e̼s̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼ ̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼r̼a̼t̼y̼a̼y̼a̼ ̼A̼m̼r̼i̼t̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼B̼i̼h̼a̼r̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼e̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼

C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼.̼
̼B̼á̼o̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼h̼e̼ ̼I̼n̼d̼i̼a̼n̼ ̼E̼x̼p̼r̼e̼s̼s̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼é̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼.̼

̼B̼á̼o̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼ ̼P̼l̼u̼s̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼4̼6̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼2̼,̼5̼%̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼,̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼5̼0̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼3̼7̼4̼ ̼v̼ụ̼/̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼4̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼/̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼B̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼7̼7̼,̼1̼%̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼.̼

Í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼48 ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼â̼u̼

X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼n̼ ̼n̼á̼t̼,̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼ă̼n̼g̼

̼L̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼b̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼4̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼-̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ộ̼ ̼l̼a̼n̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼4̼/̼1̼2̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼A̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼b̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼H̼o̼a̼ ̼(̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼L̼ư̼u̼)̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼L̼ư̼u̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ả̼y̼
̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼b̼a̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼B̼K̼S̼ ̼3̼7̼C̼ ̼-̼ ̼2̼3̼7̼9̼2̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼-̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼4̼/̼1̼2̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼h̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼m̼ ̼2̼6̼7̼ ̼+̼5̼0̼0̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼b̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼B̼K̼S̼ ̼3̼7̼A̼ ̼-̼ ̼5̼0̼6̼0̼9̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼-̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼ ̼

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ả̼y̼
̼V̼ụ̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ộ̼ ̼l̼a̼n̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼l̼à̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼à̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM