Trang chủ » Chưa được phân loại
21/09/2022 21:53

Sáng

HM̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼o̼.n̼.g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼7̼/̼9̼,̼ ̼T̼r̼ạ̼m̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼–̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼.o̼.n̼.g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼5̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼(̼1̼7̼/̼9̼)̼,̼ ̼e̼m̼ ̼D̼.̼T̼.̼D̼.̼T̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼P̼.̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼T̼X̼.̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼à̼n̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼B̼S̼ ̼9̼2̼N̼1̼-̼2̼2̼4̼0̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼u̼ế̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼K̼m̼ ̼8̼4̼0̼+̼8̼0̼0̼ ̼Q̼L̼1̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼P̼.̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼B̼à̼i̼,̼ ̼T̼X̼.̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼–̼ ̼H̼u̼ế̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

Thương tâm: Vừa trúng tuyển Đại Học, nữ sinh Quảng Nam gặp tai nạn, tử vong trên đường đi nhập học tại Huế - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn – Ảnh: Internet

N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼K̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼5̼3̼Y̼1̼-̼3̼3̼8̼1̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼(̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼L̼ợ̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼–̼ ̼H̼u̼ế̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼,̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼S̼ự̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼)̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼2̼9̼H̼-̼5̼3̼7̼.̼5̼1̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼c̼ú̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼.o̼.n̼.g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼N̼g̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼ữ̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼H̼u̼ế̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM