Trang chủ » Chưa được phân loại
23/07/2022 15:50

S̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼

N̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼7̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼é̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼P̼i̼t̼b̼u̼l̼l̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼7̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼P̼i̼t̼b̼u̼l̼l̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼P̼.̼N̼.̼T̼.̼T̼.̼ ̼(̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼̼i̼,̼ ̼n̼g̼u̼̣̼ ̼x̼ã̼̼ ̼Đ̼ồ̼̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ê̼̣̼n̼ ̼Đ̼ồ̼̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼̼)̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼đ̼ó̼̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼̼n̼g̼ ̼1̼7̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼7̼,̼ ̼b̼é̼ ̼T̼.̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼(̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼̼p̼ ̼C̼ầ̼̼u̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼̼ ̼Đ̼ồ̼̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼̼n̼)̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼õ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼P̼i̼t̼b̼u̼l̼l̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼k̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ổ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼.̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼

Sang nhà bà nội chơi, bé 8 tuổi bị chó Pitpull cắn tử vong - 1

B̼é̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼P̼i̼t̼b̼u̼l̼l̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼P̼i̼t̼b̼u̼l̼l̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼P̼i̼t̼b̼u̼l̼l̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼d̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼l̼o̼à̼i̼ ̼P̼i̼t̼b̼u̼l̼l̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼

̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ố̼t̼,̼ ̼r̼ọ̼ ̼m̼õ̼m̼,̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼k̼ỹ̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼x̼à̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ồ̼n̼ ̼7̼0̼%̼;̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼i̼.̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼g̼i̼ỡ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼d̼ữ̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼w̼w̼w̼.̼d̼o̼i̼s̼o̼n̼g̼p̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼.̼c̼o̼m̼/̼b̼i̼n̼h̼-̼p̼h̼u̼o̼c̼-̼b̼e̼-̼8̼-̼t̼u̼o̼i̼-̼s̼a̼n̼g̼-̼n̼h̼a̼-̼b̼a̼-̼n̼o̼i̼-̼c̼h̼o̼i̼-̼b̼i̼-̼c̼h̼o̼-̼p̼i̼t̼p̼u̼l̼.̼.̼.̼

 

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM