Trang chủ » Chưa được phân loại
14/06/2022 18:08

rạng sáng

C̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼1̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼â̼n̼ ̼(̼1̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼–̼ ̼B̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼–̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼.o̼.n̼.g̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼4̼-̼6̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼Ý̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ô̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼N̼g̼à̼ ̼(̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼Đ̼H̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼

Về chịu tang bà nội 112 tuổi thì bị lật xe khách, cháu tử vong-1
H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼

“̼Đ̼ê̼m̼ ̼1̼3̼-̼6̼,̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼â̼n̼ ̼–̼ ̼B̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼–̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼.̼ ̼E̼m̼ ̼N̼g̼à̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼3̼7̼B̼ ̼–̼ ̼0̼2̼8̼.̼0̼6̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼P̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼à̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼à̼”̼.̼

̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼ ̼(̼1̼5̼-̼6̼)̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼M̼ẹ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼M̼ẹ̼;̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼à̼.̼

̼C̼á̼c̼h̼ ̼d̼â̼y̼ ̼1̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼à̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼s̼e̼n̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼“̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼à̼”̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼à̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼ũ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼N̼g̼à̼ ̼e̼m̼!̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ô̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼!̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼b̼á̼t̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼ấ̼m̼ ̼á̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼m̼ã̼i̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼.̼ ̼E̼m̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼n̼é̼n̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼ô̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼e̼m̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼.̼ ̼M̼ã̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼b̼á̼t̼,̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼.̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼e̼m̼”̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼N̼g̼à̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼E̼m̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼é̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼v̼ề̼ ̼e̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼”̼.̼

Về chịu tang bà nội 112 tuổi thì bị lật xe khách, cháu tử vong-2
S̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼N̼g̼à̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼B̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼

̼M̼ẹ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼T̼â̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼-̼9̼-̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼T̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼b̼ố̼c̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ô̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼â̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼.̼

L̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼(̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼-̼1̼0̼-̼1̼9̼6̼9̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼1̼3̼-̼6̼,̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼3̼7̼B̼-̼0̼2̼8̼.̼0̼6̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ú̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼A̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼3̼5̼H̼3̼-̼9̼8̼5̼0̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼s̼á̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼(̼S̼ở̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼)̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼3̼7̼B̼-̼0̼2̼8̼.̼0̼6̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼l̼à̼ ̼6̼4̼k̼m̼/̼g̼i̼ờ̼ ̼(̼q̼u̼á̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼4̼k̼m̼/̼ ̼g̼i̼ờ̼)̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼T̼P̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼N̼L̼Đ̼

Xem link gốc Ẩn link gốc https://plo.vn/ve-chiu-tang-ba-noi-112-tuoi-thi-bi-lat-xe-khach-chau-tu-vong-post684564.html?fbclid=IwAR1k2eFd4RG_mL0vooSLIfl-ZRbaZ1bngv0br2FTho_f4EZKH_ETlKpO

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM