Trang chủ » Giải trí » Ngôi sao
07/04/2022 07:42

ok2

H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼l̼á̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ù̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

Nh̼i̼ề̼u̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼á̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼G̼a̼r̼d̼e̼n̼ ̼G̼r̼o̼v̼e̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼C̼a̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼.̼

T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼á̼n̼h̼,̼ ̼7̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼G̼a̼r̼d̼e̼n̼ ̼G̼r̼o̼v̼e̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼.̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ờ̼ ̼D̼a̼i̼l̼y̼M̼a̼i̼l̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼h̼3̼0̼′̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼d̼ã̼y̼ ̼8̼9̼0̼0̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼l̼o̼s̼s̼o̼m̼ ̼A̼v̼e̼n̼u̼e̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼

c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼ã̼i̼,̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼7̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼3̼ ̼v̼à̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼đ̼â̼m̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼G̼a̼r̼d̼e̼n̼ ̼G̼r̼o̼v̼e̼.̼

B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼.̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼̼T̼á̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼;̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼-̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼B̼e̼n̼.̼ ̼

G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼đ̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼;̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ V̼à̼o̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼m̼í̼c̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼.Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼á̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼g̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼é̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼

s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ô̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼6̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼ ̼D̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼ Đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼G̼o̼F̼u̼n̼d̼M̼e̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼g̼â̼y̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼“̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼é̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ả̼m̼,̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼k̼ế̼ ̼đ̼a̼n̼g̼

̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼3̼ ̼v̼à̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼é̼t̼”̼ ̼-̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼.̼ B̼u̼ồ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼á̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼b̼é̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼:̼ ̼”̼C̼o̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼.̼ ̼

C̼o̼n̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼à̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼à̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼á̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼C̼h̼r̼i̼s̼t̼m̼a̼s̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼A̼n̼h̼.̼”

L̼á̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼A̼n̼h̼.̼C̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ó̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼ạ̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼.̼ H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼̼Y̼ế̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ù̼i̼,̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ự̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ỡ̼ ̼d̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM