Trang chủ » Chưa được phân loại
19/06/2022 21:30

NÓNG:

T̼r̼ư̼a̼ ̼1̼9̼.̼6̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼Đ̼ồ̼n̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼á̼t̼ ̼B̼à̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼B̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼T̼P̼.̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ị̼n̼h̼ ̼L̼a̼n̼ ̼H̼ạ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼h̼1̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼6̼,̼ ̼t̼à̼u̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼8̼9̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼4̼8̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼C̼á̼t̼ ̼B̼à̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼á̼t̼ ̼H̼ả̼i̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼1̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼.̼6̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼C̼ử̼a̼ ̼C̼á̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ị̼n̼h̼ ̼L̼a̼n̼ ̼H̼ạ̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼C̼á̼t̼ ̼B̼à̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼(̼t̼e̼n̼d̼e̼r̼)̼ ̼v̼à̼ ̼t̼à̼u̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼8̼9̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼t̼e̼n̼d̼e̼r̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ì̼m̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼à̼u̼ ̼t̼e̼n̼d̼e̼r̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ì̼m̼,̼ ̼d̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼8̼9̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼é̼m̼ ̼p̼h̼a̼o̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼t̼e̼n̼d̼e̼r̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼1̼ ̼t̼à̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼

Ảnh minh hoạ

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼á̼t̼ ̼B̼à̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼C̼ừ̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼Đ̼ồ̼n̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼á̼t̼ ̼B̼à̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ờ̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼5̼4̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼à̼u̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ị̼n̼h̼ ̼L̼a̼n̼ ̼H̼ạ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM