Trang chủ » Chưa được phân loại
18/08/2022 10:11

ng45

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼

Đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼3̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼
̼C̼h̼i̼ề̼u̼ c̼ả̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼S̼â̼u̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼K̼i̼ế̼t̼ ̼(̼T̼á̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼é̼ ̼L̼â̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼(̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼L̼â̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼t̼á̼m̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼L̼â̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼(̼s̼á̼u̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼.̼

B̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼3̼ ̼e̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼o̼
B̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼3̼ ̼e̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼o̼

̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼

̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼m̼à̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ẩ̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼ú̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼r̼â̼n̼ ̼t̼r̼â̼n̼.̼ ̼B̼é̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼à̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼.̼

̼B̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼â̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ĩ̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼x̼a̼n̼h̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ồ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

T̼r̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ệ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼ô̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ó̼t̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼o̼n̼g̼ ̼g̼ạ̼o̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼ô̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼.̼ ̼V̼à̼i̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼d̼é̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼h̼ồ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼2̼0̼0̼ ̼m̼.̼ ̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼P̼H̼Ư̼Ơ̼N̼G̼ ̼N̼A̼M̼
C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼P̼H̼Ư̼Ơ̼N̼G̼ ̼N̼A̼M̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼

̼G̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼á̼t̼,̼ ̼h̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼d̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼H̼ồ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼m̼é̼t̼ ̼v̼u̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼â̼y̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼D̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼x̼ứ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼b̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼K̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼b̼a̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼a̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼h̼á̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼v̼ở̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼ở̼,̼ ̼b̼ú̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼á̼c̼h̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼ở̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼S̼â̼u̼ ̼(̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼K̼i̼ế̼t̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼.̼ ̼1̼7̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼ờ̼n̼ ̼c̼ũ̼,̼ ̼v̼á̼ ̼v̼í̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼í̼t̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼.̼

̼B̼à̼ ̼S̼á̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ạ̼t̼ ̼á̼o̼ ̼l̼a̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼T̼ụ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ư̼ớ̼n̼”̼.̼ ̼B̼à̼ ̼S̼á̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼a̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼B̼à̼ ̼S̼á̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼…̼

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼b̼a̼o̼ ̼c̼h̼ù̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼
H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼b̼a̼o̼ ̼c̼h̼ù̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼

H̼a̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼ở̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼s̼o̼ ̼T̼a̼r̼ ̼P̼r̼o̼n̼g̼ ̼(̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼N̼a̼y̼ ̼Y̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼(̼s̼á̼u̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼K̼h̼ă̼m̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼P̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ố̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ô̼ ̼đ̼ù̼a̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ố̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼í̼a̼,̼ ̼s̼ắ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼K̼h̼ă̼m̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ớ̼t̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼L̼Đ̼-̼T̼B̼&̼X̼H̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM