Trang chủ » Chưa được phân loại
09/08/2022 07:59

ng1

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼4̼5̼9̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼n̼g̼ ̼N̼ữ̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼)̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼o̼.̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼8̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼(̼T̼P̼.̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼4̼5̼9̼ ̼T̼r̼ư̼n̼g̼ ̼N̼ữ̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼Q̼.̼H̼ả̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼)̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼o̼.̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

Xót xa 3 mẹ con chết cháy trong vụ hỏa hoạn lớn tại tiệm tạp hóa ở Đà Nẵng - Ảnh 1

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼–̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼B̼á̼o̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼1̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼7̼/̼8̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼4̼5̼9̼ ̼T̼r̼ư̼n̼g̼ ̼N̼ữ̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼P̼.̼H̼ò̼a̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼Q̼.̼H̼ả̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼)̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼ở̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ú̼t̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼á̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼.̼

Xót xa 3 mẹ con chết cháy trong vụ hỏa hoạn lớn tại tiệm tạp hóa ở Đà Nẵng - Ảnh 2

T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼–̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼B̼á̼o̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼

N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼P̼C̼C̼C̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Q̼.̼H̼ả̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼P̼C̼C̼C̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼ử̼a̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼,̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼ử̼a̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼N̼e̼t̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼H̼.̼L̼ ̼(̼4̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼.̼Q̼.̼P̼ ̼(̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼.̼Q̼.̼T̼ ̼(̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼(̼4̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼.̼

Xót xa 3 mẹ con chết cháy trong vụ hỏa hoạn lớn tại tiệm tạp hóa ở Đà Nẵng - Ảnh 3

L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼–̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼B̼á̼o̼ ̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼N̼e̼t̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼4̼5̼9̼ ̼T̼r̼ư̼n̼g̼ ̼N̼ữ̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼7̼/̼8̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼o̼.̼n̼g̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM