Trang chủ » Chưa được phân loại
11/10/2022 22:42

Mẹ cho ăn chuối trước khi ngủ, cả đêm con không quấy khóc tưởng ngoan, sáng dậy bé không còn thở nữa

M̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼u̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ở̼

V̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼h̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼v̼ạ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼ớ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼

N̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼é̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼

C̼h̼u̼ố̼i̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼d̼i̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼é̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼.̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ờ̼ ̼K̼i̼d̼S̼p̼o̼t̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼Y̼u̼n̼i̼ ̼S̼a̼r̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼J̼a̼k̼a̼r̼t̼a̼,̼ ̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼2̼ ̼t̼h̼ì̼a̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼c̼h̼u̼ố̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼

Đ̼ê̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

̼H̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ấ̼n̼.̼

Đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ẩ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼á̼t̼ ̼c̼h̼u̼ố̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼.̼

K̼h̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼r̼ắ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼‘̼M̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ổ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼2̼ ̼t̼h̼ì̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼é̼p̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼u̼ố̼i̼’̼,̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼ ̼n̼ó̼i̼.̼̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼8̼h̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼u̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼

Đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ẩ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

C̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼

+̼ ̼M̼ắ̼m̼ ̼m̼u̼ố̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼:̼

Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼B̼ở̼i̼,̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ị̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼m̼u̼ố̼i̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼â̼u̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼é̼o̼ ̼p̼h̼ì̼,̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

+̼ ̼M̼ậ̼t̼ ̼o̼n̼g̼

C̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼á̼o̼:̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼v̼i̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼V̼i̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼á̼o̼ ̼b̼ó̼n̼,̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

̼+̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼c̼a̼o̼:

̼D̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼:̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼ ̼k̼i̼ế̼m̼,̼ ̼c̼á̼ ̼m̼ậ̼p̼,̼ ̼c̼á̼ ̼m̼a̼r̼l̼i̼n̼…̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼u̼ổ̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼.̼

Đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ẩ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

+̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ỏ̼:̼

̼T̼ô̼m̼,̼ ̼h̼à̼u̼,̼ ̼ố̼c̼,̼ ̼s̼ò̼…̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ễ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼d̼ị̼ ̼ứ̼n̼g̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼ă̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

+̼ ̼C̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ạ̼t̼:̼

C̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ễ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼d̼ị̼ ̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼é̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼t̼ ̼t̼h̼ở̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼a̼y̼ ̼n̼h̼u̼y̼ễ̼n̼,̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼k̼ỹ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼.̼

̼+̼ ̼T̼r̼á̼i̼ ̼c̼â̼y̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼a̼m̼ ̼c̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼â̼y̼:̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼m̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼i̼t̼a̼m̼i̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼a̼x̼i̼t̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ạ̼ ̼d̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼d̼ạ̼ ̼d̼à̼y̼ ̼b̼é̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼

“̼H̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼…̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼3̼1̼/̼7̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼ứ̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼5̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ặ̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ắ̼m̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ắ̼m̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼5̼)̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼.̼

L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼/̼8̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼k̼h̼â̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼3̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Đ̼.̼T̼u̼ỳ̼

C̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.

̼B̼à̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼(̼5̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼)̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼:̼ ̼“̼T̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼á̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼…̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼8̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼4̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ự̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼a̼y̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼à̼o̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼D̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼v̼ữ̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

B̼à̼ ̼D̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Đ̼.̼T̼u̼ỳ̼

“̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼a̼y̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼á̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼3̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ặ̼t̼ ̼t̼ắ̼m̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼D̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼.̼

K̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼5̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼(̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼b̼á̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼b̼è̼o̼ ̼t̼â̼y̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ẫ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ụ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ố̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼à̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼.̼

H̼a̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼â̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Đ̼.̼T̼u̼ỳ̼

A̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼è̼o̼ ̼t̼â̼y̼ ̼d̼à̼y̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼õ̼m̼ ̼s̼â̼u̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼c̼á̼t̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼ở̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼à̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼4̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼B̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼&̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼D̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼ờ̼ ̼đ̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼g̼ầ̼y̼ ̼r̼ộ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼h̼i̼u̼ ̼q̼u̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼6̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼Đ̼à̼o̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼“̼H̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼o̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ủ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Đ̼.̼T̼u̼ỳ̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼V̼ ̼B̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼&̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼)̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼(̼1̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼2̼ ̼t̼r̼a̼i̼)̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼3̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼T̼ứ̼ ̼M̼i̼n̼h̼.̼

D̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼M̼a̼l̼a̼y̼s̼i̼a̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ặ̼c̼.̼

T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼B̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼&̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼ứ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ó̼”̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM