Trang chủ » Chưa được phân loại
01/05/2022 13:24

Mẹ ᴠừɑ пһậρ ᴠɪệп ρһ.ẫᴜ тһᴜậт, 2 ᴄᴏп тгɑɪ пһỏ ở пһà Ьắт ốᴄ тгượт ᴄһâп хᴜốпɡ ɑᴏ ᴄ̼һ̼.ế̼т̼ ̼ᴆ̼.ᴜ̼ố̼ɪ̼ тһ.ươпɡ т.âᴍ

2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼a̼o̼ ̼c̼h̼.ế̼.t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼

N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼a̼o̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼


K̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ổ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼d̼á̼m̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼.̼

̼T̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼a̼
̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼(̼8 ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼(̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼9̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼L̼ư̼u̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼r̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼è̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼u̼ ̼á̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼k̼í̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼(̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼á̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼á̼t̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ổ̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼a̼i̼ ̼o̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ê̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼.

B̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼e̼m̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼

T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼)̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ổ̼ ̼g̼ấ̼p̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ổ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼̼ S̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼, ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼c̼ỏ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼a̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼a̼o̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼e̼m̼.̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼d̼ầ̼n̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼6̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼á̼t̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼.̼ ̼M̼ã̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼á̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ờ̼ ̼a̼o̼.̼

B̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼

D̼ọ̼c̼ ̼v̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ờ̼ ̼a̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼T̼ấ̼n̼,̼ ̼P̼h̼á̼t̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ò̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼T̼ấ̼n̼,̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼ở̼ ̼r̼ì̼a̼ ̼b̼ờ̼ ̼a̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼ ̼“̼X̼ó̼t̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ạ̼!̼ ̼H̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ơ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼1̼,̼5̼m̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼m̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼(̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ấ̼n̼,̼ ̼P̼h̼á̼t̼)̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼
̼K̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ổ̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼a̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.

̼V̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼á̼i̼ ̼n̼h̼ợ̼t̼.̼ ̼T̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼.̼

̼“̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼u̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼l̼á̼t̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼à̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ạ̼!̼

̼T̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼ị̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼ả̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ứ̼,̼ ̼(̼b̼á̼c̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼T̼h̼ế̼)̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼T̼ấ̼n̼,̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼

R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ấ̼n̼,̼ ̼P̼h̼á̼t̼)̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼d̼ạ̼i̼.̼ ̼B̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼à̼o̼ ̼l̼ê̼n̼:̼ ̼“̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ơ̼i̼!̼ ̼V̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼!̼ ̼G̼i̼á̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼…̼”̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼đ̼ổ̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ờ̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼b̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ổ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼ứ̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼a̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ổ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼c̼ú̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼
̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼ò̼a̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼g̼i̼a̼o̼d̼u̼c̼.̼n̼e̼t̼.̼v̼n̼/̼t̼i̼e̼u̼-̼d̼i̼e̼m̼/̼x̼o̼t̼-̼x̼a̼-̼k̼h̼i̼-̼h̼a̼i̼-̼c̼o̼n̼-̼c̼h̼e̼t̼-̼d̼u̼o̼i̼-̼m̼e̼-̼n̼a̼m̼-̼v̼i̼e̼n̼-̼v̼a̼n̼-̼c̼h̼u̼a̼-̼b̼i̼e̼t̼-̼t̼i̼n̼-̼p̼o̼s̼t̼1̼4̼6̼4̼3̼3̼.̼g̼d̼

Xem thêm: N̲a̲m̲ t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ g̲i̲ết̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ ở c̲h̲u̲n̲g̲ c̲ư m̲i̲n̲i̲ t̲ại̲ C̲ầu̲ G̲i̲ấy̲ c̲ó t̲h̲ể đối̲ d̲i̲ện̲ án̲ t̲ử h̲ìn̲h̲Nam thanh niên giết người phụ nữ ở chung cư mini tại Cầu Giấy có thể đối diện án tử hình

T̲h̲e̲o̲ l̲u̲ật̲ s̲ư T̲h̲ơm̲, n̲ếu̲ P̲h̲ùn̲g̲ V̲ăn̲ V̲i̲n̲h̲ c̲ó đủ n̲ăn̲g̲ l̲ực̲ c̲h̲ịu̲ t̲r̲ác̲h̲ n̲h̲i̲ệm̲ h̲ìn̲h̲ s̲ự t̲h̲ì s̲ẽ p̲h̲ải̲ đối̲ m̲ặt̲ v̲ới̲ t̲ổn̲g̲ h̲ợp̲ h̲ìn̲h̲ p̲h̲ạt̲ c̲h̲o̲ c̲ả 2̲ t̲ội̲ d̲a̲n̲h̲ l̲à m̲ức̲ án̲ t̲ử h̲ìn̲h̲.
M̲àu̲ t̲óc̲, h̲ìn̲h̲ x̲ăm̲ k̲h̲i̲ến̲ k̲ẻ s̲át̲ h̲ại̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲h̲u̲n̲g̲ c̲ư ở C̲ầu̲ G̲i̲ấy̲ b̲ị p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲
L̲ời̲ k̲h̲a̲i̲ n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ s̲át̲ h̲ại̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ ở c̲h̲u̲n̲g̲ c̲ư m̲i̲n̲i̲ t̲ại̲ C̲ầu̲ G̲i̲ấy̲
M̲ới̲ đây̲ P̲h̲òn̲g̲ C̲ản̲h̲ s̲át̲ h̲ìn̲h̲ s̲ự C̲ôn̲g̲ a̲n̲ T̲P̲ H̲à N̲ội̲ đã d̲i̲ l̲ý P̲h̲ùn̲g̲ V̲ăn̲ V̲i̲n̲h̲ (2̲8̲ t̲u̲ổi̲, q̲u̲ê T̲u̲y̲ên̲ Q̲u̲a̲n̲g̲) t̲ừ Q̲u̲ản̲g̲ B̲ìn̲h̲ v̲ề đơn̲ v̲ị để đi̲ều̲ t̲r̲a̲, l̲àm̲ r̲õ v̲ụ t̲r̲ọn̲g̲ án̲ x̲ảy̲ r̲a̲ t̲r̲ên̲ địa̲ b̲àn̲ p̲h̲ố Q̲u̲a̲n̲ H̲o̲a̲, p̲h̲ườn̲g̲ Q̲u̲a̲n̲ H̲o̲a̲ (q̲u̲ận̲ C̲ầu̲ G̲i̲ấy̲).

V̲i̲n̲h̲ c̲h̲ín̲h̲ l̲à n̲g̲ười̲ r̲a̲ t̲a̲y̲ s̲át̲ h̲ại̲ c̲h̲ị H̲ (3̲7̲ t̲u̲ổi̲, q̲u̲ê H̲o̲à B̲ìn̲h̲) v̲ào̲ n̲g̲ày̲ 1̲2̲/4̲.

T̲r̲a̲o̲ đổi̲ v̲ới̲ P̲V̲ d̲ưới̲ g̲óc̲ độ p̲h̲áp̲ l̲ý c̲ủa̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲, l̲u̲ật̲ s̲ư N̲g̲u̲y̲ễn̲ A̲n̲h̲ T̲h̲ơm̲ – T̲r̲ưởn̲g̲ v̲ăn̲ p̲h̲òn̲g̲ L̲u̲ật̲ s̲ư N̲g̲u̲y̲ễn̲ A̲n̲h̲ (đo̲àn̲ l̲u̲ật̲ s̲ư T̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố H̲à N̲ội̲) c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲: V̲i̲ệc̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, l̲àm̲ r̲õ được̲ n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ g̲ây̲ án̲ v̲à b̲ắt̲ g̲i̲ữ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲h̲ưa̲ đầy̲ 1̲2̲ g̲i̲ờ l̲à c̲h̲i̲ến̲ c̲ôn̲g̲ x̲u̲ất̲ s̲ắc̲ c̲ủa̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ H̲à N̲ội̲ n̲ói̲ r̲i̲ên̲g̲ v̲à l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ n̲h̲ân̲ d̲ân̲ n̲ói̲ c̲h̲u̲n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ đấu̲ t̲r̲a̲n̲h̲ p̲h̲òn̲g̲ c̲h̲ốn̲g̲ t̲ội̲ p̲h̲ạm̲ m̲a̲n̲g̲ l̲ại̲ n̲i̲ềm̲ t̲i̲n̲ c̲h̲o̲ n̲h̲ân̲ d̲ân̲ v̲ào̲ s̲ự n̲g̲h̲i̲êm̲ m̲i̲n̲h̲ c̲ủa̲ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲ v̲ì s̲ự b̲ìn̲h̲ y̲ên̲ c̲ủa̲ x̲ã h̲ội̲.

M̲ọi̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ v̲i̲ p̲h̲ạm̲ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲, đặc̲ b̲i̲ệt̲ l̲à c̲ác̲ t̲r̲ọn̲g̲ án̲ g̲ây̲ p̲h̲ẫn̲ n̲ộ t̲r̲o̲n̲g̲ d̲ư l̲u̲ận̲ x̲ã h̲ội̲ đều̲ được̲ l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ n̲h̲ân̲ d̲ân̲ t̲r̲i̲ệt̲ p̲h̲á t̲h̲àn̲h̲ c̲ôn̲g̲.

T̲h̲e̲o̲ l̲ời̲ k̲h̲a̲i̲ b̲a̲n̲ đầu̲ c̲ủa̲ n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲, n̲h̲ân̲ c̲h̲ứn̲g̲ v̲à c̲ác̲ t̲ài̲ l̲i̲ệu̲, c̲h̲ứn̲g̲ c̲ứ t̲h̲u̲ t̲h̲ập̲ t̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ đã c̲ó đủ c̲ơ s̲ở x̲ác̲ địn̲h̲ P̲h̲ùn̲g̲ V̲ăn̲ V̲i̲n̲h̲ l̲à n̲g̲ười̲ g̲ây̲ r̲a̲ c̲ái̲ c̲h̲ết̲ c̲h̲o̲ c̲h̲ị H̲.

X̲u̲ất̲ p̲h̲át̲ t̲ừ v̲i̲ệc̲ c̲h̲ị H̲ c̲ó q̲u̲e̲n̲ b̲i̲ết̲ V̲i̲n̲h̲ v̲à c̲h̲o̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ v̲a̲y̲ 8̲0̲ t̲r̲i̲ệu̲ đồn̲g̲ n̲h̲ưn̲g̲ c̲h̲ưa̲ t̲r̲ả.

C̲h̲i̲ều̲ 1̲2̲/4̲, V̲i̲n̲h̲ đến̲ p̲h̲òn̲g̲ t̲r̲ọ c̲ủa̲ c̲h̲ị H̲ ở n̲g̲õ 1̲4̲3̲ Q̲u̲a̲n̲ H̲o̲a̲, p̲h̲ườn̲g̲ Q̲u̲a̲n̲ H̲o̲a̲ để đòi̲ t̲i̲ền̲ n̲h̲ưn̲g̲ c̲h̲ị H̲ c̲h̲ỉ t̲r̲ả được̲ 6̲ t̲r̲i̲ệu̲ đồn̲g̲ v̲à n̲ói̲ s̲ẽ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ t̲r̲ả s̲a̲u̲.

D̲o̲ b̲ực̲ t̲ức̲, đối̲ t̲ượn̲g̲ đã l̲ấy̲ c̲o̲n̲ d̲a̲o̲ g̲ọt̲ h̲o̲a̲ q̲u̲ả đâm̲ l̲i̲ên̲ t̲i̲ếp̲ v̲ào̲ n̲g̲ười̲ l̲àm̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲.

K̲h̲i̲ t̲h̲ấy̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲, đối̲ t̲ượn̲g̲ đã l̲ấy̲ 1̲ c̲h̲i̲ếc̲ i̲P̲h̲o̲n̲e̲ 1̲2̲, 1̲ c̲h̲i̲ếc̲ i̲P̲h̲o̲n̲e̲ 6̲, 1̲ c̲h̲i̲ếc̲ đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲ đe̲n̲ t̲r̲ắn̲g̲ v̲à 4̲ t̲r̲i̲ệu̲ đồn̲g̲ c̲ủa̲ c̲h̲ị H̲ r̲ồi̲ b̲ỏ t̲r̲ốn̲.

“H̲àn̲h̲ v̲i̲ c̲ủa̲ n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲h̲ữn̲g̲ t̲ước̲ đi̲ q̲u̲y̲ền̲ được̲ s̲ốn̲g̲ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲ m̲à c̲òn̲ x̲âm̲ h̲ại̲ đến̲ q̲u̲y̲ền̲ s̲ở h̲ữu̲ v̲ề t̲ài̲ s̲ản̲ c̲ủa̲ c̲ôn̲g̲ d̲ân̲ được̲ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲ b̲ảo̲ v̲ệ.

C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲r̲i̲ệu̲ t̲ập̲ t̲ài̲ k̲h̲o̲ản̲ “T̲r̲ùm̲ G̲i̲a̲n̲g̲ H̲ồ M̲õm̲” v̲ì đăn̲g̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ x̲úc̲ p̲h̲ạm̲ C̲S̲G̲T̲
C̲h̲ỉ v̲ì m̲âu̲ t̲h̲u̲ẫn̲ v̲ề v̲i̲ệc̲ c̲h̲ị H̲ c̲h̲ưa̲ t̲r̲ả đủ s̲ố t̲i̲ền̲ 8̲0̲ t̲r̲i̲ệu̲ m̲à n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ đa̲n̲g̲ t̲âm̲ s̲ử d̲ụn̲g̲ d̲a̲o̲ đâm̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲h̲át̲ k̲h̲i̲ến̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲.

K̲h̲ôn̲g̲ n̲h̲ữn̲g̲ v̲ậy̲, s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲, n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ c̲òn̲ “t̲r̲a̲n̲h̲ t̲h̲ủ” c̲h̲i̲ếm̲ đo̲ạt̲ t̲ài̲ s̲ản̲ c̲ủa̲ c̲h̲ị H̲.

X̲ét̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ p̲h̲ạm̲ t̲ội̲ c̲ủa̲ n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ đã c̲ấu̲ t̲h̲àn̲h̲ t̲ội̲ G̲i̲ết̲ n̲g̲ười̲ v̲à t̲ội̲ C̲ướp̲ t̲ài̲ s̲ản̲.

T̲ội̲ d̲a̲n̲h̲ v̲à h̲ìn̲h̲ p̲h̲ạt̲ được̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ t̲ại̲ đi̲ểm̲ e̲, n̲ K̲h̲o̲ản̲ 1̲ Đi̲ều̲ 1̲2̲3̲ v̲à k̲h̲o̲ản̲ 2̲ Đi̲ều̲ 1̲6̲8̲ B̲ộ l̲u̲ật̲ h̲ìn̲h̲ s̲ự….”, l̲u̲ật̲ s̲ư T̲h̲ơm̲ n̲êu̲ q̲u̲a̲n̲ đi̲ểm̲.

C̲ũn̲g̲ t̲h̲e̲o̲ l̲u̲ật̲ s̲ư T̲h̲ơm̲, t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ùn̲g̲ m̲ột̲ t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲, n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ đã l̲i̲ên̲ t̲i̲ếp̲ p̲h̲ạm̲ n̲h̲i̲ều̲ t̲ội̲ v̲ới̲ t̲ín̲h̲ c̲h̲ất̲ v̲à h̲ậu̲ q̲u̲ả đặc̲ b̲i̲ệt̲ n̲g̲h̲i̲êm̲ t̲r̲ọn̲g̲.

V̲i̲n̲h̲ đã t̲ước̲ đo̲ạt̲ t̲ín̲h̲ m̲ạn̲g̲ c̲ủa̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ r̲ất̲ d̲ã m̲a̲n̲, t̲àn̲ b̲ạo̲. t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ t̲ội̲ p̲h̲ạm̲ đến̲ c̲ùn̲g̲ v̲à s̲a̲u̲ đó c̲h̲i̲ếm̲ đo̲ạt̲ t̲ài̲ s̲ản̲ c̲ủa̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲.

H̲àn̲h̲ v̲i̲ p̲h̲ạm̲ t̲ội̲ c̲ủa̲ đối̲ t̲ượn̲g̲ l̲à đặc̲ b̲i̲ệt̲ n̲g̲h̲i̲êm̲ t̲r̲ọn̲g̲, t̲ước̲ đo̲ạt̲ đi̲ t̲ín̲h̲ m̲ạn̲g̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲ác̲, g̲ây̲ t̲a̲n̲g̲ t̲h̲ươn̲g̲, m̲ất̲ m̲át̲ k̲h̲ôn̲g̲ g̲ì b̲ù đắp̲ được̲ c̲h̲o̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ v̲à g̲ây̲ m̲ất̲ t̲r̲ật̲ t̲ự t̲r̲ị a̲n̲ t̲r̲ên̲ địa̲ b̲àn̲, g̲ây̲ p̲h̲ẫn̲ n̲ộ t̲r̲o̲n̲g̲ d̲ư l̲u̲ận̲ x̲ã h̲ội̲ n̲ên̲ s̲ẽ b̲ị x̲ử l̲ý n̲g̲h̲i̲êm̲ m̲i̲n̲h̲ n̲h̲ất̲ t̲h̲e̲o̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ c̲ủa̲ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲.

N̲ếu̲ P̲h̲ùn̲g̲ V̲ăn̲ V̲i̲n̲h̲ c̲ó đủ n̲ăn̲g̲ l̲ực̲ c̲h̲ịu̲ t̲r̲ác̲h̲ n̲h̲i̲ệm̲ h̲ìn̲h̲ s̲ự t̲h̲ì s̲ẽ p̲h̲ải̲ đối̲ m̲ặt̲ v̲ới̲ t̲ổn̲g̲ h̲ợp̲ h̲ìn̲h̲ p̲h̲ạt̲ c̲h̲o̲ c̲ả 2̲ t̲ội̲ v̲ới̲ h̲ìn̲h̲ p̲h̲ạt̲ c̲a̲o̲ n̲h̲ất̲ l̲à t̲ử h̲ìn̲h̲.

NGuồn: https://tintucnong247.net/hinh-anh-2/?

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM