Trang chủ » Chưa được phân loại
01/06/2022 12:12

K̼H̼Ẩ̼.̼N̼ ̼C̼Ấ̼.̼P̼:̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼ư̼ợ̼τ̼ ̼п̼g̼ụ̼c̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼п̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼s̼a̼u̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼3̼1̼/̼5̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼S̼ự̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼.̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

T̼ố̼i̼ ̼3̼1̼/̼5̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼S̼ự̼ ̼(̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼T̼ừ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼n̼g̼ụ̼c̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼S̼ự̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ù̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼.̼

T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼S̼ự̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼.̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼S̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼ự̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼:̼ ̼0̼9̼8̼.̼3̼7̼3̼.̼6̼7̼0̼4̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

Đ̼ặ̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼c̼a̼o̼ ̼1̼m̼6̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼,̼ ̼d̼a̼ ̼n̼g̼ă̼m̼ ̼đ̼e̼n̼,̼ ̼n̼ố̼t̼ ̼r̼u̼ồ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼1̼ ̼c̼m̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼.̼

K̼h̼u̼y̼a̼ ̼3̼1̼/̼5̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Z̼i̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼7̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼T̼-̼9̼7̼4̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼B̼ộ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼S̼ự̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼

N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼3̼-̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼.̼

T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼S̼ự̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼k̼h̼o̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ỏ̼)̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼G̼o̼o̼g̼l̼e̼ ̼E̼a̼r̼t̼h̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼S̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼1̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼)̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼,̼ ̼S̼ự̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ì̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼2̼,̼ ̼S̼ự̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼1̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼S̼ự̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼C̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼n̼g̼ũ̼.̼

C̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼,̼ ̼S̼ự̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼n̼g̼ụ̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼S̼ự̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼T̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼T̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼3̼/̼6̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼K̼h̼u̼ ̼5̼ ̼(̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼)̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼S̼ự̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼g̼á̼c̼,̼ ̼b̼á̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼T̼a̼m̼ ̼K̼ỳ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼.̼

T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼5̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼S̼ự̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼T̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼T̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼S̼ự̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼S̼ự̼ ̼k̼ể̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼n̼g̼ụ̼c̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼S̼ự̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼A̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼T̼a̼m̼ ̼K̼ỳ̼.̼

Nguồn: https://zingnews.vn/trieu-quan-su-tiep-tuc-vuot-nguc-post1322377.html
Kέo xᴜống dướι ɦoặc vᴜốt sαng trάi X̲E̲M̲ nhιềᴜ bὰi мớι nhɑ̂́t.

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM