Trang chủ » Chưa được phân loại
29/08/2022 11:43

Kɪпһ ʜᴏàпɡ Ѕáпɡ пɑʏ: ᙭ᴇ ᴋһáᴄһ ᴠượт ẩᴜ ᴆâᴍ ᴠàᴏ ᴆᴏàп пɡườɪ ᴆưɑ тɑпɡ ᴋһɪếп 7 пɡườɪ ᴄһ.ếт тһảᴍ “Ⅼậт áᴏ զᴜɑп, ᴆạɪ тɑпɡ ɑɪ ᴏáп хóᴍ пɡһèᴏ пɡàʏ ᴍưɑ ɡɪó”

T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼2̼C̼ ̼đ̼i̼ ̼M̼ả̼ ̼L̼ọ̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼L̼ạ̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ả̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼.̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ả̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼.̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼B̼a̼n̼ ̼A̼T̼G̼T̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼o̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼3̼C̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼L̼ạ̼c̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼B̼K̼S̼ ̼2̼7̼B̼-̼0̼0̼3̼.̼4̼3̼ ̼d̼o̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼6̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼L̼ễ̼ ̼K̼h̼ê̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼(̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼á̼i̼ ̼t̼.̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ả̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼L̼ạ̼c̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼“̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼ù̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼.̼ộ̼ ̼c̼ồ̼.̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ì̼ ̼v̼à̼ ̼b̼a̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼,̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼;̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼B̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼C̼ụ̼c̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼2̼7̼B̼-̼0̼0̼3̼.̼4̼3̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ả̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼.̼

B̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼V̼o̼v̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼C̼á̼c̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼L̼e̼x̼u̼s̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼.̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼Q̼u̼y̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼l̼ô̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼…̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼q̼.̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼.̼n̼g̼.̼

̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼5̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼L̼e̼x̼u̼s̼ ̼đ̼â̼.̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼Q̼u̼y̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼4̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼.̼i̼n̼h̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼

̼G̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼,̼ ̼4̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼c̼h̼í̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼.̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼.̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼x̼ẩ̼m̼.̼

T̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼c̼h̼í̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼.̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼.̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼x̼ẩ̼m̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ỵ̼ ̼(̼5̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼P̼.̼T̼h̼ị̼ ̼N̼ạ̼i̼,̼ ̼T̼P̼.̼Q̼u̼y̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ú̼p̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼m̼á̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼.̼h̼ó̼ ̼n̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ỵ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼q̼u̼ê̼n̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼ỵ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ỵ̼.̼.̼.̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼

̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼c̼h̼é̼n̼ ̼b̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼b̼ú̼n̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼…̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ỵ̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼q̼.̼u̼a̼n̼ ̼t̼.̼à̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ơ̼ ̼m̼a̼.̼i̼ ̼t̼á̼.̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ử̼ ̼ở̼ ̼P̼.̼N̼g̼ô̼ ̼M̼â̼y̼ ̼(̼T̼P̼.̼Q̼u̼y̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼à̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼A̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼q̼.̼u̼a̼n̼ ̼t̼.̼à̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼.̼

Ng̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼L̼e̼x̼u̼s̼ ̼B̼S̼ ̼4̼9̼X̼-̼6̼6̼6̼6̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼P̼.̼H̼ả̼i̼ ̼C̼ả̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼.̼Q̼u̼y̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼.̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼.̼a̼u̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼d̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼C̼h̼i̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼d̼a̼.̼ ̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼(̼n̼a̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼)̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼q̼.̼u̼a̼n̼ ̼t̼.̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ự̼ ̼(̼5̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼P̼.̼N̼g̼ô̼ ̼M̼â̼y̼)̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼.̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼ố̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼N̼h̼ẫ̼n̼ ̼(̼5̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼P̼.̼N̼g̼ô̼ ̼M̼â̼y̼,̼ ̼T̼P̼.̼Q̼u̼y̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼)̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼.̼4̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ẫ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼x̼ẩ̼m̼.̼

A̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼q̼.̼u̼a̼n̼ ̼t̼.̼à̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼5̼.̼4̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼5̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼u̼.̼y̼ ̼k̼.̼ị̼c̼h̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼4̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼N̼ă̼n̼g̼ ̼(̼5̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼P̼.̼N̼g̼ô̼ ̼M̼â̼y̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼B̼H̼Y̼T̼)̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼B̼H̼Y̼T̼)̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼.̼4̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼(̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼Đ̼Q̼T̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼P̼i̼s̼i̼.̼c̼o̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼L̼e̼x̼u̼s̼ ̼B̼S̼ ̼4̼9̼X̼-̼6̼6̼6̼6̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼q̼.̼u̼a̼n̼ ̼t̼.̼à̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼.̼4̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼4̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ấ̼.̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼(̼6̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼P̼.̼N̼g̼ô̼ ̼M̼â̼y̼)̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼v̼è̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼B̼à̼ ̼H̼ỏ̼a̼.̼ ̼

H̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼…̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ú̼

̼H̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼…̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼)̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼l̼ô̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ệ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼.̼4̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼l̼ô̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼q̼.̼u̼a̼n̼ ̼t̼.̼à̼i̼.̼ ̼B̼à̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼(̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼1̼1̼0̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼H̼ọ̼c̼,̼ ̼T̼P̼.̼Q̼u̼y̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼q̼.̼u̼a̼n̼ ̼t̼.̼à̼i̼ ̼t̼h̼ì̼.̼.̼.̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼o̼.̼n̼g̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼.̼4̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼t̼o̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ể̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ô̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼(̼4̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ể̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼đ̼ổ̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼í̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼q̼.̼u̼a̼n̼ ̼t̼.̼à̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ơ̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ử̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼(̼e̼m̼ ̼r̼ể̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ề̼n̼)̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼q̼.̼u̼a̼n̼ ̼t̼.̼à̼i̼.̼ ̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼1̼.̼4̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼(̼3̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼P̼.̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼,̼ ̼T̼P̼.̼Q̼u̼y̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼)̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼.̼

̼“̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼4̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼q̼.̼u̼a̼n̼ ̼t̼.̼à̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼,̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼-̼ ̼P̼V̼)̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼q̼.̼u̼a̼n̼ ̼t̼.̼à̼i̼ ̼v̼à̼i̼ ̼b̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼

M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼q̼.̼u̼a̼n̼ ̼t̼.̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼1̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼2̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼-̼ ̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼q̼.̼u̼a̼n̼ ̼t̼.̼à̼i̼,̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼?̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼H̼ọ̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼q̼.̼u̼a̼n̼ ̼t̼.̼à̼i̼ ̼m̼à̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼á̼.̼m̼ ̼ả̼.̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼q̼.̼u̼a̼n̼ ̼t̼.̼à̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼n̼i̼e̼n

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM