Trang chủ » Chưa được phân loại
13/07/2022 18:04

Hà Nội

G̼i̼ữ̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼g̼i̼ô̼n̼g̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼â̼n̼ ̼C̼ô̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼Z̼i̼n̼g̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼7̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼d̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼s̼é̼t̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼d̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

B̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼h̼1̼0̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼7̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼â̼n̼ ̼C̼ô̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼

Hà Nội: Thương tâm 2 người phụ nữ bị sét đánh tử vong giữa đồng - Ảnh 1
C̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼â̼n̼ ̼C̼ô̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼–̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Z̼i̼n̼g̼n̼e̼w̼s̼

V̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼T̼â̼y̼ ̼v̼à̼ ̼T̼â̼y̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼g̼i̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẳ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼B̼á̼o̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼ô̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼ư̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼O̼a̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼â̼n̼ ̼C̼ô̼n̼.̼

Hà Nội: Thương tâm 2 người phụ nữ bị sét đánh tử vong giữa đồng - Ảnh 2
N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼â̼n̼ ̼C̼ô̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼B̼á̼o̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼

T̼h̼e̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼O̼a̼i̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼2̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼ư̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼O̼a̼i̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ế̼c̼ ̼b̼ẩ̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼â̼n̼ ̼C̼ô̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼â̼n̼ ̼C̼ô̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼2̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼O̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM