Trang chủ » Chưa được phân loại
19/10/2022 13:50

ganh11

C̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼1̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼-̼1̼0̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼G̼i̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ồ̼n̼.̼

Va chạm với xe bồn sau giờ học, 2 học sinh nghèo và mẹ tử vong-1

Va chạm với xe bồn sau giờ học, 2 học sinh nghèo và mẹ tử vong-2
H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼-̼1̼0̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼T̼.̼T̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼;̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ậ̼u̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼G̼i̼u̼ộ̼c̼)̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼k̼m̼.̼

V̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼b̼a̼ ̼K̼h̼u̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ậ̼u̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ồ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼

C̼ú̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼(̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼3̼)̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼N̼L̼Đ̼

X̼e̼m̼ ̼l̼i̼n̼k̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼Ẩ̼n̼ ̼l̼i̼n̼k̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼n̼l̼d̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼t̼h̼o̼i̼-̼s̼u̼/̼v̼a̼-̼c̼h̼a̼m̼-̼v̼o̼i̼-̼x̼e̼-̼b̼o̼n̼-̼s̼a̼u̼-̼g̼i̼o̼-̼h̼o̼c̼-̼2̼-̼h̼o̼c̼-̼s̼i̼n̼h̼-̼n̼g̼h̼e̼o̼-̼v̼a̼-̼m̼e̼-̼t̼u̼-̼v̼o̼n̼g̼-̼2̼0̼2̼2̼1̼0̼1̼8̼0̼9̼5̼7̼0̼5̼1̼2̼7̼.̼h̼t̼m̼

P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼â̼y̼ ̼r̼ố̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ố̼p̼ ̼ở̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼

M̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ố̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼)̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼-̼1̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼u̼â̼n̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼(̼T̼P̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ố̼p̼.̼ ̼X̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼7̼-̼1̼0̼,̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ắ̼c̼,̼ ̼r̼ẽ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼(̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ố̼p̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ố̼p̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼e̼n̼.̼

“̼K̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼”̼ ̼–̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

Phát hiện bé gái bị bỏ rơi trong thùng xốp ở Nha Trang-1

B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ố̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼–̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼l̼i̼p̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼é̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼2̼,̼7̼k̼g̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼k̼h̼á̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ú̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼–̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼–̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼

X̼e̼m̼ ̼l̼i̼n̼k̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼Ẩ̼n̼ ̼l̼i̼n̼k̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼n̼l̼d̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼t̼h̼o̼i̼-̼s̼u̼/̼p̼h̼a̼t̼-̼h̼i̼e̼n̼-̼b̼e̼-̼g̼a̼i̼-̼b̼i̼-̼b̼o̼-̼r̼o̼i̼-̼t̼r̼o̼n̼g̼-̼t̼h̼u̼n̼g̼-̼x̼o̼p̼-̼o̼-̼n̼h̼a̼-̼t̼r̼a̼n̼g̼-̼2̼0̼2̼2̼1̼0̼1̼8̼1̼5̼3̼9̼0̼1̼1̼9̼3̼.̼h̼t̼m̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM