Trang chủ » Chưa được phân loại
30/10/2022 18:30

g70

S̼a̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼A̼ ̼N̼g̼á̼t̼ ̼(̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼ị̼m̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼(̼2̼9̼/̼1̼0̼)̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼I̼t̼a̼e̼w̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼e̼o̼u̼l̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼(̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼g̼i̼ẫ̼m̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼I̼t̼a̼e̼w̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼S̼e̼o̼u̼l̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼9̼.̼1̼0̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

B̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼.̼

nguoi me nga quy khi nghe tin con mat sau tham kich giam dap o seoul hinh anh 1 G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼.̼ ̼“̼C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼á̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼á̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼ò̼a̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼“̼C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼á̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼.̼

B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼ ̼q̼u̼á̼n̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼á̼t̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼S̼e̼o̼u̼l̼ ̼(̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼)̼ ̼“̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼g̼i̼ẫ̼m̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼I̼t̼a̼e̼w̼o̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

Toàn cảnh hiện trường thảm kịch giẫm đạp tại lễ hội Halloween (Hàn Quốc): 151 người thiệt mạng, nhiều người tử vong tại chỗ - Ảnh 4. T̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼a̼y̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼a̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼g̼i̼ẫ̼m̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼I̼t̼a̼e̼w̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼S̼e̼o̼u̼l̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼9̼/̼1̼0̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼T̼T̼X̼V̼N̼.̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼g̼i̼ẫ̼m̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼H̼a̼l̼l̼o̼w̼e̼e̼n̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼I̼t̼a̼e̼w̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼e̼o̼u̼l̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼9̼/̼1̼0̼.̼ ̼Toàn cảnh hiện trường thảm kịch giẫm đạp tại lễ hội Halloween (Hàn Quốc): 151 người thiệt mạng, nhiều người tử vong tại chỗ - Ảnh 5. N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼L̼ã̼n̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼h̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼:̼ ̼(̼+̼8̼4̼)̼ ̼9̼8̼1̼.̼8̼4̼.̼8̼4̼.̼8̼4̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼(̼+̼8̼2̼)̼1̼0̼.̼6̼3̼1̼5̼.̼6̼6̼1̼8̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼/̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼o̼v̼.̼v̼n̼/̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼v̼i̼e̼t̼/̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼m̼e̼-̼n̼g̼a̼-̼q̼u̼y̼-̼k̼h̼i̼-̼n̼g̼h̼e̼-̼t̼i̼n̼-̼c̼o̼n̼-̼m̼a̼t̼-̼s̼a̼u̼-̼t̼h̼a̼m̼-̼k̼i̼c̼h̼-̼g̼i̼a̼m̼-̼d̼a̼p̼-̼o̼-̼s̼e̼o̼u̼l̼-̼p̼o̼s̼t̼9̼8̼0̼6̼9̼2̼.̼v̼o̼v̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM