Trang chủ » Giải trí » Ngôi sao
07/04/2022 07:33

E̼m̼ ̼r̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼

Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ở̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼ ̼v̼à̼ ̼k̼o̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼e̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼k̼o̼ ̼đ̼ấ̼y̼
̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼e̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼7̼/̼1̼9̼9̼1̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼T̼â̼n̼ ̼L̼ễ̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼e̼ ̼v̼à̼ ̼a̼ ̼ấ̼y̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼c̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼a̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼e̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼3̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼o̼v̼i̼d̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼h̼o̼ã̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼a̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼o̼ã̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼5̼7̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼â̼n̼ ̼L̼ễ̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼k̼o̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼x̼a̼ ̼x̼ô̼i̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼k̼é̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼ả̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼m̼à̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼g̼i̼à̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼o̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼đ̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼m̼à̼y̼ ̼c̼ứ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ỡ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼m̼à̼y̼ ̼k̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼o̼f̼ ̼n̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼à̼,̼m̼à̼y̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼k̼é̼m̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼V̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼ạ̼:̼


L̼ú̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼e̼,̼ ̼a̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼s̼ ̼e̼ ̼l̼à̼ ̼a̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼s̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼k̼o̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼o̼f̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼a̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼a̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼:̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ầ̼y̼ ̼o̼f̼ ̼n̼g̼ ̼a̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼k̼o̼ ̼đ̼ủ̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ầ̼y̼ ̼o̼f̼ ̼a̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼o̼f̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼o̼f̼ ̼n̼g̼ ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼o̼f̼ ̼n̼g̼ ̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼o̼f̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼2̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼o̼f̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼a̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼o̼f̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼s̼ ̼e̼,̼ ̼e̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼á̼o̼ ̼ú̼ ̼ớ̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼ ̼c̼h̼ợ̼t̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼s̼a̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼a̼i̼ ̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼e̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼é̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼c̼ ̼h̼ả̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼1̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼o̼f̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼s̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼2̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼y̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼o̼f̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼c̼,̼ ̼k̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ầ̼y̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼o̼n̼.̼

a1
E̼m̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼e̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼à̼ ̼n̼c̼ ̼v̼s̼ ̼a̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼e̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼ ̼ơ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼o̼f̼ ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼e̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼ ̼o̼f̼ ̼a̼ ̼e̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼e̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼a̼ ̼1̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼é̼ ̼a̼,̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼e̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼s̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼h̼ờ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼A̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼e̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼N̼O̼ ̼m̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ắ̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼á̼c̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỉ̼ ̼k̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼a̼o̼,̼ ̼a̼ ̼t̼a̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼y̼ ̼đ̼é̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼à̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼à̼y̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼e̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼a̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼a̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼à̼y̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼a̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼a̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼o̼ ̼đ̼c̼ ̼h̼á̼ ̼m̼ồ̼m̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼à̼y̼ ̼h̼á̼ ̼m̼ồ̼m̼ ̼m̼à̼y̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼a̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼à̼y̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼.̼


E̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼e̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼a̼o̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼o̼f̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼e̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼a̼ ̼v̼ô̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼o̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼đ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼e̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼a̼ ̼k̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼e̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỉ̼ ̼e̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼k̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼a̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼,̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼e̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼s̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼2̼a̼e̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼1̼v̼ợ̼ ̼v̼s̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼ ̼m̼à̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼o̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼o̼ ̼đ̼c̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼o̼f̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼k̼o̼ ̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼1̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ủ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼ ̼m̼à̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼k̼o̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼đ̼c̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ ̼a̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ứ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼e̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼m̼à̼y̼ ̼1̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼ ̼a̼ ̼k̼o̼ ̼h̼ể̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼o̼f̼ ̼e̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼ế̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ỡ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼o̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼s̼ ̼b̼ả̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼ế̼t̼ ̼k̼o̼?̼


N̼g̼à̼y̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼e̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼i̼ế̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼a̼ ̼x̼a̼ ̼k̼o̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ạ̼,̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ứ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼d̼ứ̼a̼ ̼h̼ấ̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼m̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼í̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ả̼,̼k̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼ả̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼d̼ư̼a̼ ̼h̼ấ̼u̼ ̼m̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼,̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼e̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼ứ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼t̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼é̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼à̼ ̼ơ̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼t̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼b̼à̼ ̼ạ̼,̼n̼ó̼i̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼ ̼v̼s̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼a̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼ạ̼ ̼e̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼ờ̼ ̼đ̼i̼,̼l̼ú̼c̼ ̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ă̼n̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼c̼h̼é̼n̼ ̼b̼á̼t̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼a̼i̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼e̼ ̼e̼ ̼k̼o̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼t̼í̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ô̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼á̼y̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼i̼ể̼u̼,̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ớ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼m̼à̼ ̼e̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼1̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼d̼ỗ̼ ̼t̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼k̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼ạ̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼v̼n̼d̼ ̼ạ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼o̼ ̼ạ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ứ̼ ̼1̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼v̼n̼d̼ ̼g̼i̼á̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼u̼â̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼ă̼n̼ ̼ạ̼,̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼o̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼o̼ ̼ạ̼?̼C̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼b̼ả̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼s̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼p̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼á̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼o̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼ý̼ ̼x̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼,̼b̼á̼t̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼e̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼c̼ ̼ạ̼,̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼ ̼h̼ọ̼ ̼o̼f̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ỗ̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼1̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼v̼ì̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ỗ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼e̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼u̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼r̼a̼u̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼b̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ố̼i̼,̼v̼à̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼b̼á̼t̼ ̼m̼ư̼ớ̼n̼ ̼ạ̼ ̼,̼ ̼e̼ ̼k̼o̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼e̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼a̼ ̼ơ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼o̼f̼ ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼s̼a̼o̼ ̼e̼ ̼k̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼a̼,̼C̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼e̼ ̼à̼.̼ ̼e̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼b̼á̼t̼ ̼h̼ả̼ ̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼e̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼h̼é̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼,̼C̼ả̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼t̼o̼,̼m̼à̼y̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼c̼h̼ứ̼ ̼m̼à̼y̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼g̼ ̼k̼o̼ ̼ạ̼?̼E̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼s̼a̼o̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼e̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼e̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼ ̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼e̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼o̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼,̼t̼h̼ế̼ ̼s̼a̼o̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼e̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼e̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼o̼s̼i̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼p̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼b̼á̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼c̼g̼ ̼đ̼c̼,̼t̼h̼ế̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼o̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼o̼f̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼e̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼ồ̼m̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼ạ̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼b̼á̼t̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼i̼a̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼ủ̼a̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼b̼á̼t̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼v̼á̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ầ̼m̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼h̼ở̼ ̼l̼ò̼i̼ ̼m̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ò̼i̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼ ̼à̼?̼


N̼ó̼i̼ ̼t̼ó̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼t̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼e̼ ̼v̼ì̼ ̼e̼ ̼ở̼ ̼x̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼é̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼k̼é̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼h̼ử̼a̼ ̼b̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼b̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼e̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼à̼ ̼c̼á̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ả̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼ả̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼f̼b̼ ̼v̼s̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼e̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼c̼,̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼e̼ ̼k̼ể̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼b̼ả̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼


V̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼b̼ó̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ả̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼b̼ó̼i̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼e̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼1̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼m̼ ̼b̼ó̼i̼ ̼k̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼ạ̼,̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ỗ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼…̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼l̼í̼ ̼d̼o̼,̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼á̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼à̼ ̼x̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼a̼o̼ ̼đ̼é̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼c̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼y̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼m̼à̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼H̼N̼ ̼đ̼ã̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼e̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼c̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼ở̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼o̼ ̼l̼ẽ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼o̼f̼ ̼e̼ ̼k̼o̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼H̼N̼ ̼s̼a̼o̼?̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼k̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼e̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼o̼f̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼e̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼ý̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼a̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼e̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼a̼ ̼ấ̼y̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼o̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼k̼o̼ ̼h̼ả̼?̼d̼o̼ ̼e̼ ̼k̼o̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼p̼h̼ô̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼é̼ ̼o̼f̼ ̼e̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ý̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼e̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼b̼á̼n̼ ̼b̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼ ̼v̼ỉ̼a̼ ̼h̼è̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼t̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼a̼o̼?̼
̼H̼ã̼y̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼k̼o̼ ̼ạ̼!̼ ̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼o̼f̼ ̼b̼à̼ ̼t̼a̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ạ̼


V̼à̼o̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼a̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼a̼ ̼1̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼e̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼m̼a̼i̼ ̼7̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼o̼,̼n̼g̼h̼e̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼e̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼à̼i̼ ̼n̼ỉ̼ ̼a̼ ̼à̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼e̼ ̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼s̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼c̼ ̼k̼o̼ ̼e̼ ̼k̼o̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼a̼ ̼a̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼a̼o̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼m̼à̼y̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼,̼e̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼a̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼à̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼a̼o̼ ̼đ̼é̼o̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼o̼f̼ ̼m̼à̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼s̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼e̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼f̼b̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ể̼ ̼1̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼e̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼õ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ạ̼ ̼O̼M̼G̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ờ̼ ̼k̼h̼ạ̼o̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼O̼M̼G̼ ̼e̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼b̼ụ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼m̼á̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼ạ̼ ̼m̼à̼ ̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼â̼u̼,̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼b̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼e̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼s̼ợ̼ ̼e̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼f̼b̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼N̼ ̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼x̼i̼n̼ ̼e̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ổ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼e̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼ ̼ấ̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼a̼ ̼ấ̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼á̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼m̼à̼y̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼m̼a̼i̼ ̼m̼ố̼t̼ ̼t̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼a̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼v̼s̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼k̼é̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼à̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼,̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼ạ̼,̼ ̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼a̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼s̼ ̼e̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼e̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼e̼ ̼đ̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼t̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼


“̼A̼ ̼C̼Ả̼N̼H̼ ̼B̼Ả̼O̼ ̼E̼ ̼T̼H̼Ế̼ ̼N̼À̼Y̼:̼ ̼E̼ ̼P̼H̼Ả̼I̼ ̼X̼I̼N̼ ̼L̼Ỗ̼I̼ ̼C̼H̼Ị̼ ̼D̼Â̼U̼ ̼V̼À̼ ̼A̼ ̼T̼R̼A̼I̼ ̼A̼ ̼N̼Ế̼U̼ ̼K̼O̼ ̼T̼H̼A̼ ̼T̼H̼Ứ̼ ̼T̼H̼Ì̼ ̼E̼ ̼P̼H̼Ả̼I̼ ̼Q̼U̼Ỳ̼ ̼X̼U̼Ố̼N̼G̼ ̼X̼I̼N̼ ̼L̼Ỗ̼I̼ ̼C̼H̼Ị̼ ̼D̼Â̼U̼ ̼Đ̼Ế̼N̼ ̼K̼H̼I̼ ̼N̼À̼O̼ ̼C̼H̼Ị̼ ̼Ấ̼Y̼ ̼T̼H̼A̼ ̼T̼H̼Ứ̼ ̼T̼H̼Ì̼ ̼A̼ ̼M̼Ớ̼I̼ ̼C̼Ư̼Ớ̼I̼ ̼E̼,̼ ̼N̼Ế̼U̼ ̼C̼H̼Ị̼ ̼Ấ̼Y̼ ̼K̼O̼ ̼T̼H̼A̼ ̼T̼H̼Ứ̼ ̼T̼H̼Ì̼ ̼Đ̼Á̼M̼ ̼C̼Ư̼Ớ̼I̼ ̼K̼O̼ ̼D̼I̼Ễ̼N̼ ̼R̼A̼ ̼V̼À̼ ̼C̼H̼Ắ̼c̼ ̼C̼H̼Ắ̼N̼ ̼A̼ ̼S̼Ẽ̼ ̼K̼O̼ ̼C̼Ư̼Ớ̼I̼ ̼E̼,̼ ̼C̼Ò̼N̼ ̼N̼Ế̼U̼ ̼E̼ ̼K̼O̼ ̼L̼À̼M̼ ̼Đ̼Ư̼Ợ̼C̼ ̼T̼H̼Ì̼ ̼E̼ ̼Đ̼I̼ ̼P̼H̼Á̼ ̼B̼Ỏ̼ ̼T̼H̼A̼I̼ ̼Đ̼I̼,̼C̼O̼N̼ ̼A̼ ̼K̼O̼ ̼C̼Ó̼ ̼Đ̼Ứ̼A̼ ̼N̼À̼Y̼ ̼T̼H̼Ì̼ ̼C̼Ó̼ ̼Đ̼Ứ̼A̼ ̼K̼H̼Á̼C̼ ̼C̼O̼N̼ ̼A̼ ̼A̼ ̼B̼Ỏ̼ ̼Đ̼Ư̼Ợ̼C̼ ̼N̼H̼Ư̼N̼G̼ ̼C̼H̼Ị̼ ̼D̼Â̼U̼ ̼C̼Ủ̼A̼ ̼A̼ ̼T̼H̼Ì̼ ̼A̼ ̼K̼O̼ ̼T̼H̼Ể̼ ̼B̼Ỏ̼ ̼Đ̼Ư̼Ợ̼C̼”̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM