Trang chủ » Chưa được phân loại
09/11/2022 17:44

dxtodung94

V̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼1̼1̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼ở̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼G̼i̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼N̼h̼o̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼h̼3̼0̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼1̼1̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼G̼i̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼o̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼(̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼G̼i̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼1̼1̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼G̼i̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼o̼ ̼Q̼u̼a̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼G̼i̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼o̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

Ninh Bình: Tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong tại chỗ - Ảnh 1
H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Z̼i̼n̼g̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼Z̼i̼n̼g̼,̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼2̼C̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼V̼.̼N̼.̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼6̼,̼ ̼ở̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼N̼h̼o̼ ̼Q̼u̼a̼n̼,̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼á̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼G̼i̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼–̼ ̼G̼i̼a̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼G̼i̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼o̼ ̼Q̼u̼a̼n̼,̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼.̼K̼.̼Đ̼.̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼0̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼á̼i̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼.̼T̼.̼H̼.̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼8̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼B̼.̼K̼.̼D̼.̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼)̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼c̼ú̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼V̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼G̼i̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼”̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼o̼ ̼Q̼u̼a̼n̼)̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼”̼.̼

Ninh Bình: Tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong tại chỗ - Ảnh 2
C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼B̼á̼o̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼o̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM