Trang chủ » Chưa được phân loại
06/07/2022 19:30

Dᴀ̂ʏ ᴆɪᴇ̣̂п

D̲ây̲ đi̲ện̲ c̲a̲o̲ t̲h̲ế r̲ơi̲ t̲r̲ún̲g̲ x̲e̲ l̲a̲m̲, 7̲ n̲g̲ười̲ t̲ử n̲ạn̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲âm̲

C̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ l̲a̲m̲ c̲h̲ở 1̲1̲ n̲g̲ười̲ đã b̲ốc̲ c̲h̲áy̲ n̲g̲ùn̲ n̲g̲ụt̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ d̲ây̲ đi̲ện̲ c̲a̲o̲ t̲h̲ế r̲ơi̲ t̲r̲ún̲g̲. T̲a̲i̲ n̲ạn̲ k̲h̲i̲ến̲ ít̲ n̲h̲ất̲ 7̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲i̲ệt̲ m̲ạn̲g̲.

T̲a̲i̲ n̲ạn̲ x̲ảy̲ r̲a̲ s̲án̲g̲ 3̲0̲/6̲, g̲ần̲ l̲àn̲g̲ C̲h̲i̲l̲l̲a̲k̲o̲n̲d̲a̲i̲a̲h̲ P̲a̲l̲l̲i̲, h̲u̲y̲ện̲ S̲r̲i̲ S̲a̲t̲h̲y̲a̲, b̲a̲n̲g̲ A̲n̲d̲h̲r̲a̲ P̲r̲a̲d̲e̲s̲h̲, đôn̲g̲ n̲a̲m̲ Ấn̲ Độ.

C̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ l̲a̲m̲ c̲h̲ở 1̲0̲ n̲g̲ười̲ v̲à 1̲ t̲ài̲ x̲ế, h̲ầu̲ h̲ết̲ l̲à l̲a̲o̲ độn̲g̲ n̲ôn̲g̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲, t̲r̲ên̲ đườn̲g̲ đi̲ l̲àm̲ b̲ất̲ n̲g̲ờ b̲ị m̲ột̲ đườn̲g̲ d̲ây̲ đi̲ện̲ c̲a̲o̲ t̲h̲ế r̲ơi̲ t̲r̲ún̲g̲. S̲ự c̲ố l̲ập̲ t̲ức̲ g̲ây̲ m̲ột̲ v̲ụ h̲ỏa̲ h̲o̲ạn̲.

X̲e̲ l̲a̲m̲ c̲h̲áy̲ n̲g̲ùn̲ n̲g̲ụt̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ b̲ị d̲ây̲ đi̲ện̲ c̲a̲o̲ t̲h̲ế r̲ơi̲ t̲r̲ún̲g̲. @u̲m̲a̲s̲u̲d̲h̲i̲r̲

L̲ửa̲ n̲h̲a̲n̲h̲ c̲h̲ón̲g̲ b̲a̲o̲ t̲r̲ùm̲ c̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ k̲h̲i̲ến̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ k̲h̲ôn̲g̲ k̲ịp̲ c̲h̲ạy̲ t̲h̲o̲át̲ v̲à b̲ị t̲h̲i̲êu̲ c̲h̲áy̲.

T̲r̲u̲y̲ền̲ t̲h̲ôn̲g̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲ d̲ẫn̲ c̲ác̲ n̲g̲u̲ồn̲ t̲i̲n̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, s̲ố n̲g̲ười̲ c̲h̲ết̲ c̲ó t̲h̲ể t̲ăn̲g̲ l̲ên̲.

C̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ l̲a̲m̲ c̲h̲áy̲ t̲h̲àn̲h̲ t̲h̲a̲n̲ s̲a̲u̲ s̲ự c̲ố. Ản̲h̲: t̲i̲m̲e̲s̲o̲f̲i̲n̲d̲i̲a̲

N̲g̲ười̲ đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲ x̲e̲ l̲a̲m̲ t̲h̲o̲át̲ được̲ r̲a̲ n̲g̲o̲ài̲ v̲à đã b̲ị c̲ản̲h̲ s̲át̲ t̲h̲ẩm̲ v̲ấn̲.

L̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ c̲ác̲ s̲ự c̲ố c̲h̲ết̲ n̲g̲ười̲, đêm̲ 2̲9̲/6̲, l̲ở đất̲ n̲g̲h̲i̲êm̲ t̲r̲ọn̲g̲ x̲ảy̲ r̲a̲ t̲ại̲ m̲ột̲ c̲ôn̲g̲ t̲r̲ườn̲g̲ x̲ây̲ d̲ựn̲g̲ đườn̲g̲ s̲ắt̲ ở h̲u̲y̲ện̲ N̲o̲n̲e̲y̲, b̲a̲n̲g̲ M̲a̲n̲i̲p̲u̲r̲, đôn̲g̲ b̲ắc̲ Ấn̲ Độ. Ít̲ n̲h̲ất̲ 8̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể đã được̲ t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲, 7̲2̲ t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ k̲h̲ác̲ m̲ất̲ t̲íc̲h̲, được̲ c̲h̲o̲ b̲ị k̲ẹt̲ d̲ưới̲ đốn̲g̲ đổ n̲át̲.

L̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲ứu̲ h̲ộ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ s̲a̲u̲ v̲ụ l̲ở đất̲ n̲g̲h̲i̲êm̲ t̲r̲ọn̲g̲ ở S̲r̲i̲ S̲a̲t̲h̲y̲a̲, b̲a̲n̲g̲ A̲n̲d̲h̲r̲a̲ P̲r̲a̲d̲e̲s̲h̲, đôn̲g̲ n̲a̲m̲ Ấn̲ Độ. Ản̲h̲: P̲T̲I̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ đó, l̲ũ l̲ụt̲ v̲ẫn̲ đa̲n̲g̲ h̲o̲àn̲h̲ h̲àn̲h̲ ở b̲a̲n̲g̲ A̲s̲s̲a̲m̲ đôn̲g̲ b̲ắc̲ Ấn̲ Độ. Đến̲ n̲g̲ày̲ 3̲0̲/6̲, k̲h̲o̲ản̲g̲ 3̲0̲ v̲ạn̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲u̲ộc̲ 2̲.6̲0̲8̲ l̲àn̲g̲ c̲ủa̲ 2̲5̲ h̲u̲y̲ện̲ t̲r̲o̲n̲g̲ b̲a̲n̲g̲ v̲ẫn̲ b̲ị ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ b̲ởi̲ l̲ũ l̲ụt̲.

L̲ũ l̲ụt̲ ở b̲a̲n̲g̲ A̲s̲s̲a̲m̲ đôn̲g̲ b̲ắc̲ Ấn̲ Độ k̲h̲i̲ến̲ 3̲0̲ v̲ạn̲ n̲g̲ười̲ ở 2̲5̲ h̲u̲y̲ện̲ b̲ị ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲. Ản̲h̲: i̲n̲d̲i̲a̲t̲o̲d̲a̲y̲

T̲r̲o̲n̲g̲ n̲g̲ày̲ 3̲0̲/6̲, c̲ó 8̲ n̲g̲ười̲, g̲ồm̲ 3̲ t̲r̲ẻ e̲m̲ đã t̲h̲i̲ệt̲ m̲ạn̲g̲ d̲o̲ l̲ũ l̲ụt̲, n̲ân̲g̲ s̲ố n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ d̲o̲ t̲h̲i̲ên̲ t̲a̲i̲ ở A̲s̲s̲a̲m̲ l̲ên̲ 1̲5̲9̲ t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲, k̲ể t̲ừ t̲h̲án̲g̲ 4̲.

Xem thêm: M̲ẹ c̲h̲ồn̲g̲ v̲à c̲o̲n̲ d̲âu̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ăn̲ n̲h̲à b̲ốc̲ c̲h̲áy̲
L̲ửa̲ b̲ùn̲g̲ l̲ên̲ t̲ại̲ c̲ăn̲ n̲h̲à ở T̲P̲ L̲o̲n̲g̲ X̲u̲y̲ên̲, A̲n̲ G̲i̲a̲n̲g̲, k̲h̲i̲ến̲ m̲ẹ c̲h̲ồn̲g̲ v̲à c̲o̲n̲ d̲âu̲ c̲h̲ết̲ c̲h̲áy̲ v̲ào̲ s̲án̲g̲ n̲a̲y̲.

N̲g̲ày̲ 1̲/7̲, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ T̲P̲ L̲o̲n̲g̲ X̲u̲y̲ên̲ (A̲n̲ G̲i̲a̲n̲g̲) đa̲n̲g̲ l̲àm̲ r̲õ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ v̲ụ c̲h̲áy̲ n̲h̲à k̲h̲i̲ến̲ m̲ẹ c̲h̲ồn̲g̲ v̲à c̲o̲n̲ d̲âu̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲âm̲.

H̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ c̲h̲áy̲. Ản̲h̲: T̲i̲ến̲ T̲ầm̲

K̲h̲o̲ản̲g̲ 2̲h̲3̲0̲ s̲án̲g̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲, ôn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ H̲ữu̲ L̲o̲n̲g̲ (6̲4̲ t̲u̲ổi̲), c̲h̲ủ c̲ăn̲ n̲h̲à ở k̲h̲óm̲ Đôn̲g̲ T̲h̲ạn̲h̲, p̲h̲ườn̲g̲ M̲ỹ T̲h̲ạn̲h̲, T̲P̲ L̲o̲n̲g̲ X̲u̲y̲ên̲, đa̲n̲g̲ n̲g̲ủ d̲ưới̲ t̲ần̲g̲ t̲r̲ệt̲, p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ k̲h̲ói̲ l̲ửa̲ n̲ên̲ t̲r̲i̲ h̲ô.

Ôn̲g̲ H̲ữu̲ L̲o̲n̲g̲ địn̲h̲ c̲h̲ạy̲ l̲ên̲ t̲ần̲g̲ 1̲ g̲ọi̲ v̲ợ l̲à b̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị N̲g̲a̲ (6̲6̲ t̲u̲ổi̲) v̲à c̲o̲n̲ d̲âu̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị K̲i̲m̲ N̲g̲ân̲ (3̲4̲ t̲u̲ổi̲).

D̲o̲ h̲ơi̲ n̲ón̲g̲ v̲à k̲h̲ói̲, ôn̲g̲ L̲o̲n̲g̲ b̲u̲ộc̲ p̲h̲ải̲ c̲h̲ạy̲ r̲a̲ n̲g̲o̲ài̲, r̲ồi̲ t̲r̲i̲ h̲ô. N̲g̲ười̲ d̲ân̲ x̲u̲n̲g̲ q̲u̲a̲n̲h̲ d̲ùn̲g̲ b̲ìn̲h̲ c̲h̲ữa̲ c̲h̲áy̲, n̲ước̲ đến̲ d̲ập̲ l̲ửa̲.

L̲ực̲ l̲ượn̲g̲ C̲ản̲h̲ s̲át̲ P̲C̲C̲C̲&C̲N̲C̲H̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ A̲n̲ G̲i̲a̲n̲g̲ đi̲ều̲ n̲h̲i̲ều̲ x̲e̲ c̲h̲ữa̲ c̲h̲áy̲, x̲e̲ t̲h̲a̲n̲g̲, c̲ùn̲g̲ 5̲0̲ c̲án̲ b̲ộ c̲h̲i̲ến̲ s̲ĩ đến̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ d̲ập̲ l̲ửa̲.

L̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ đưa̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ r̲a̲ n̲g̲o̲ài̲. Ản̲h̲: T̲i̲ến̲ T̲ầm̲

K̲h̲o̲ản̲g̲ 3̲0̲ p̲h̲út̲, đám̲ c̲h̲áy̲ được̲ d̲ập̲ t̲ắt̲ h̲o̲àn̲ t̲o̲àn̲. V̲ụ c̲h̲áy̲ l̲àm̲ b̲à N̲g̲a̲ v̲à c̲h̲ị N̲g̲ân̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲. C̲ăn̲ n̲h̲à b̲ị t̲h̲i̲êu̲ r̲ụi̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 7̲0̲%.

L̲ực̲ l̲ượn̲g̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ p̲h̲ối̲ h̲ợp̲ k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, l̲àm̲ r̲õ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ v̲ụ c̲h̲áy̲.

L̲ực̲ l̲ượn̲g̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲. Ản̲h̲: T̲i̲ến̲ T̲ầm̲

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM