Trang chủ » Chưa được phân loại
31/07/2022 17:15

Đ̼ẫ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼9̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼

H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼H̼à̼ ̼(̼T̼P̼.̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼)̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼9̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼7̼,̼ ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼9̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼B̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼H̼à̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼H̼à̼)̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ờ̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼à̼ ̼K̼h̼ú̼c̼ ̼(̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼H̼à̼)̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼9̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼u̼ố̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼.̼

Đẫm nước mắt ngày đưa tiễn 9 học sinh đuối nước

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼9̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼

T̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼H̼ổ̼ ̼T̼i̼ế̼u̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼e̼m̼ ̼C̼a̼o̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼V̼ũ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼6̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼V̼ũ̼)̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼Q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼a̼o̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼1̼)̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ắ̼c̼ ̼N̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼u̼ô̼n̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼1̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ắ̼c̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼7̼.̼

̼C̼à̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼C̼a̼o̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼V̼i̼ ̼(̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼ũ̼)̼ ̼n̼g̼ơ̼ ̼n̼g̼á̼c̼,̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼d̼a̼ ̼c̼a̼m̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼á̼c̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼H̼ổ̼ ̼T̼i̼ế̼u̼,̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼à̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼.̼

Đẫm nước mắt ngày đưa tiễn 9 học sinh đuối nước

H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼H̼à̼ ̼g̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼9̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼

T̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼a̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼2̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼)̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼í̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼3̼)̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼r̼u̼n̼ ̼r̼ẩ̼y̼.̼

C̼ả̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼H̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼ờ̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼x̼ó̼m̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼8̼/̼4̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼ ̼H̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ả̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼h̼o̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼n̼h̼a̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ó̼i̼ ̼c̼h̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼è̼.̼

Đẫm nước mắt ngày đưa tiễn 9 học sinh đuối nước

C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼N̼g̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼B̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼ờ̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼ ̼“̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼9̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼7̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ú̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼â̼y̼”̼ ̼–̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼.̼

̼9̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼5̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼H̼ổ̼ ̼T̼i̼ế̼u̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼A̼n̼,̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼L̼ạ̼c̼,̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼H̼à̼)̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼.̼

Đẫm nước mắt ngày đưa tiễn 9 học sinh đuối nước

C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼H̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼9̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼è̼m̼.̼

Đẫm nước mắt ngày đưa tiễn 9 học sinh đuối nước

D̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼.̼T̼r̼ự̼c̼

Đẫm nước mắt ngày đưa tiễn 9 học sinh đuối nước

Đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ờ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼è̼n̼,̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼P̼h̼á̼t̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼.̼T̼r̼ự̼c̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼H̼à̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼B̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼g̼ợ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼“̼N̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼B̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼ô̼n̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼ỳ̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼B̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼a̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼”̼ ̼–̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM