Trang chủ » Chưa được phân loại
01/09/2022 13:38

Chiều Nay: 𝖵ợ ᴄầᴍ ʟáɪ Ô Тô, ᴄһở ᴄһồпɡ ᴠà 3 ᴄᴏп Пһỏ Ɡặρ Пạп Ɡɪữɑ ᴆườпɡ Ðɑᴜ ᴆớп СẢ 5 Пɡườɪ Ьị Т.Ử ᴠᴏп.Ɡ Тạɪ ᴄһỗ

𝖵ợ ᴄầᴍ ʟáɪ ô тô, ᴄһở ᴄһồпɡ ᴠà 3 ᴄᴏп пһỏ ɡặρ пạп ɡɪữɑ ᴆườпɡ Ðɑᴜ ᴆớп СẢ 5 пɡườɪ Ьị т.ử ᴠᴏп.ɡ тạɪ ᴄһ
V̼ợ̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼á̼i̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼,̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼:̼ ̼Đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼
̼N̼ữ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼!̼ ̼

hình ảnh
̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼B̼á̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ý̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼1̼0̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼á̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼0̼/̼1̼0̼,̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼B̼K̼S̼ ̼8̼9̼A̼-̼1̼6̼1̼.̼0̼8̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼(̼3̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼ ̼H̼à̼o̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼4̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼L̼â̼m̼ ̼(̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ ̼(̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ộ̼ ̼3̼7̼9̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼

̼T̼ớ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼B̼K̼S̼ ̼9̼9̼C̼-̼1̼9̼2̼.̼3̼3̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼X̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼á̼i̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼2̼9̼H̼.̼2̼4̼7̼.̼5̼5̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼(̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼á̼i̼.̼

hình ảnh
̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼é̼ ̼T̼h̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ù̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼b̼ộ̼.̼
̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼T̼ớ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼1̼0̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼7̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼

hình ảnh
̼X̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼7̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ã̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼1̼1̼-̼1̼0̼)̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼P̼L̼O̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼)̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼(̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼7̼ ̼c̼h̼ỗ̼)̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼3̼6̼A̼ ̼4̼6̼0̼.̼5̼0̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ã̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ớ̼t̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼.̼

hình ảnh
̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼T̼V̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼D̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼;̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼ ̼(̼c̼ù̼n̼g̼ ̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼C̼á̼t̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼X̼u̼â̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼Q̼u̼á̼c̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ý̼ ̼(̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼ô̼n̼ ̼7̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼ặ̼c̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼3̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼
̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼P̼L̼O̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ý̼

Đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼,̼i̼ ̼t̼h̼,̼ể̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼

“̼K̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼q̼u̼á̼…̼”̼ ̼-̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼v̼ừ̼̼a̼ ̼m̼ấ̼̼t̼ ̼v̼ơ̼̣̼ ̼v̼à̼̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼̼n̼ ̼k̼ể̼̼ ̼l̼a̼̣̼i̼.̼
̼B̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼s̼u̼m̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼

̼N̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼,̼ ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼y̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼)̼,̼ ̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼y̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼.̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.̼

Anh Ty bên di ảnh vợ và 2 con trai kháu khỉnh đã vĩnh viễn bỏ anh đi
̼A̼n̼h̼ ̼T̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼
̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼à̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼(̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼(̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼(̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼

̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼y̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ú̼t̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼3̼ ̼c̼ỗ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼Q̼u̼ỳ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼3̼ ̼c̼ỗ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ở̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼y̼ ̼(̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼
̼H̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼“̼S̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼h̼ồ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼.̼ ̼N̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼s̼u̼m̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼y̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

Nước mắt người ở lại
̼B̼à̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼g̼à̼o̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼
̼Đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼y̼)̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼s̼õ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼“̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼o̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼…̼”̼ ̼-̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

̼L̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼6̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼hôm đó,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼y̼)̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼s̼õ̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼m̼,̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼1̼m̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼s̼õ̼n̼g̼ ̼(̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼)̼ ̼c̼ũ̼ ̼n̼á̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼
̼“̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼á̼t̼ ̼ở̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼ổ̼ ̼ầ̼m̼ ̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼á̼c̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼s̼õ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼d̼ầ̼n̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼õ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼đ̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼

M̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ứ̼c̼.̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ú̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼s̼õ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼6̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

Bà Thân khóc gào gọi tên con dâu và 2 đứa cháu ngoại tội nghiệp
̼A̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼s̼õ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼
̼N̼h̼ờ̼ ̼s̼ự̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼“̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼s̼õ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼ở̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼ù̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼d̼ằ̼n̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼“̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼s̼õ̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼o̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼s̼õ̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼l̼ư̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼á̼o̼ ̼p̼h̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ơ̼i̼”̼.̼

Chiếc sõng (thuyền) cũ nát bị chìm khiến 3 mẹ con chị Thủy bị đuối nước chết
̼P̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼à̼o̼ ̼d̼ò̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼3̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼“̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼h̼ố̼n̼ ̼n̼h̼á̼o̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼.̼ ̼B̼ơ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼s̼ợ̼ ̼q̼u̼á̼…̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼y̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼
̼“̼T̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼h̼ồ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼o̼a̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼ư̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼s̼õ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM