Trang chủ » Chưa được phân loại
08/06/2022 09:10

CHÁY KHO

C̼h̼á̼y̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼T̼P̼ ̼c̼ả̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼t̼t̼a̼g̼o̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼B̼a̼n̼g̼l̼a̼d̼e̼s̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼4̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼3̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ờ̼ ̼E̼u̼r̼o̼ ̼N̼e̼w̼s̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼5̼-̼6̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼.̼

V̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼h̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼B̼M̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼L̼a̼n̼-̼B̼a̼n̼g̼l̼a̼d̼e̼s̼h̼.̼ ̼N̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼4̼-̼6̼ ̼(̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼ổ̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼.̼

T̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼W̼I̼T̼T̼E̼R̼

T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼M̼a̼i̼n̼ ̼U̼d̼d̼i̼n̼,̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼5̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼1̼5̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼U̼d̼d̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ổ̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼.̼

C̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼ở̼ ̼B̼a̼n̼g̼l̼a̼d̼e̼s̼h̼.̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼A̼F̼P̼

C̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼V̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼8̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼”̼.̼

B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼P̼ ̼C̼h̼i̼t̼t̼a̼g̼o̼n̼g̼ ̼–̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼E̼l̼i̼a̼s̼ ̼C̼h̼o̼w̼d̼h̼u̼r̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ế̼m̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼“̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼”̼.̼

̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼B̼a̼n̼g̼l̼a̼d̼e̼s̼h̼ ̼–̼ ̼b̼à̼ ̼S̼h̼e̼i̼k̼h̼ ̼H̼a̼s̼i̼n̼a̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

N̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼ử̼a̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼A̼F̼P̼

C̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ỡ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼ở̼ ̼x̼a̼ ̼4̼k̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼E̼u̼r̼o̼ ̼N̼e̼w̼s̼.

H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

K̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼C̼h̼i̼t̼t̼a̼g̼o̼n̼g̼ ̼–̼ ̼c̼ả̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼n̼g̼l̼a̼d̼e̼s̼h̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼D̼h̼a̼k̼a̼ ̼2̼1̼6̼ ̼k̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼.̼

C̼h̼á̼y̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼T̼P̼ ̼c̼ả̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼t̼t̼a̼g̼o̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼B̼a̼n̼g̼l̼a̼d̼e̼s̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼4̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼3̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ờ̼ ̼E̼u̼r̼o̼ ̼N̼e̼w̼s̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼5̼-̼6̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼.̼

V̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼h̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼B̼M̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼L̼a̼n̼-̼B̼a̼n̼g̼l̼a̼d̼e̼s̼h̼.̼ ̼N̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼4̼-̼6̼ ̼(̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼ổ̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼.̼


T̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼W̼I̼T̼T̼E̼R̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼M̼a̼i̼n̼ ̼U̼d̼d̼i̼n̼,̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼5̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼1̼5̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼U̼d̼d̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ổ̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼.̼

̼C̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼ở̼ ̼B̼a̼n̼g̼l̼a̼d̼e̼s̼h̼.̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼A̼F̼P̼

C̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼V̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼8̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼”̼.̼

̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼P̼ ̼C̼h̼i̼t̼t̼a̼g̼o̼n̼g̼ ̼–̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼E̼l̼i̼a̼s̼ ̼C̼h̼o̼w̼d̼h̼u̼r̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ế̼m̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼“̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼”̼.̼

̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼B̼a̼n̼g̼l̼a̼d̼e̼s̼h̼ ̼–̼ ̼b̼à̼ ̼S̼h̼e̼i̼k̼h̼ ̼H̼a̼s̼i̼n̼a̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

N̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼ử̼a̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼A̼F̼P̼

̼C̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ỡ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼ở̼ ̼x̼a̼ ̼4̼k̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼E̼u̼r̼o̼ ̼N̼e̼w̼s̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼K̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼C̼h̼i̼t̼t̼a̼g̼o̼n̼g̼ ̼–̼ ̼c̼ả̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼n̼g̼l̼a̼d̼e̼s̼h̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼D̼h̼a̼k̼a̼ ̼2̼1̼6̼ ̼k̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM