Trang chủ » Chưa được phân loại
04/06/2022 09:26

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼3̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼ự̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼.̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼

V̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼1̼6̼/̼5̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼8̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼h̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ắ̼m̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ắ̼m̼,̼ ̼3̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼L̼y̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼7̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

Bàng hoàng 3 nữ sinh chết đuối thương tâm trong ngày bế giảng - Ảnh 1.

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ắ̼m̼,̼ ̼3̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼1̼h̼3̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼3̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼0̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼h̼ạ̼ ̼l̼ư̼u̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼3̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ừ̼ ̼4̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼a̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼

Trốn bố mẹ đi tắm ao, 3 cháu nhỏ đuối nước thương tâm - Báo Người lao động

N̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼.̼5̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼5̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼H̼.̼B̼ù̼ ̼Đ̼ố̼p̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼(̼t̼ừ̼ ̼4̼ ̼-̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼L̼â̼m̼ ̼(̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼.̼ ̼(̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼.̼ ̼(̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼N̼g̼.̼ ̼(̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼H̼.̼B̼ù̼ ̼Đ̼ố̼p̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼5̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼.̼

Bình Phước: Đi ra ao chơi, 3 cháu bé đuối nước thương tâm - ảnh 1

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼

̼D̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼c̼ỏ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼a̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼d̼é̼p̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼a̼o̼.̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼a̼o̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

3 cháu bé chết đuối thương tâm ở Đồng Nai

T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼3̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼a̼o̼ ̼s̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼5̼0̼ ̼m̼2̼.̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼2̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼d̼é̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼1̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM