Trang chủ » Chưa được phân loại
10/12/2022 00:08

C̼h̼a̼ ̼M̼ẹ̼ ̼C̼h̼.̼Ế̼t̼ ̼D̼ư̼ớ̼i̼

̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼é̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼,̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼5̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼d̼ạ̼i̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼1̼0̼,̼ ̼P̼V̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼a̼l̼ ̼(̼6̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼)̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼y̼ ̼N̼a̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼N̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼g̼i̼.̼ế̼t̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ò̼n̼ ̼Đ̼ấ̼t̼ ̼(̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼9̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼D̼ù̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼ở̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼a̼l̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼t̼ự̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼h̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ú̼t̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼a̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼5̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

D̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼a̼-̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ậ̼u̼.̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼a̼l̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼i̼l̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼a̼l̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼K̼h̼m̼e̼r̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼T̼u̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼.̼ế̼t̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼u̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼a̼l̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼x̼ó̼t̼.̼

5̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼a̼l̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼ ̼(̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼a̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼a̼n̼h̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼ở̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼a̼l̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼a̼l̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼à̼ ̼Ú̼t̼ ̼l̼ì̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼a̼l̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼

3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼é̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼a̼l̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼)̼ ̼q̼u̼a̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ậ̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼a̼l̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼a̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼a̼l̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼5̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼5̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

C̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ế̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼a̼l̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼a̼l̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ư̼ớ̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼à̼ ̼P̼i̼l̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼u̼a̼ ̼ố̼c̼ ̼ở̼ ̼b̼i̼ể̼n̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼3̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼-̼ ̼4̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼a̼l̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ụ̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼ừ̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼.̼

̼“̼D̼ù̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼a̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼r̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼a̼l̼ ̼b̼ù̼i̼ ̼n̼g̼ù̼i̼.̼

B̼à̼ ̼P̼i̼l̼-̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼Ú̼t̼ ̼l̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼s̼u̼ố̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼a̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼K̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ú̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼“̼E̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼H̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼K̼a̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ù̼i̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

C̼h̼ị̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼K̼a̼-̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼K̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼̼

V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼a̼l̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼5̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼d̼ạ̼i̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼)̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼-̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼a̼l̼ ̼l̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼K̼h̼m̼e̼r̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼a̼l̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼k̼é̼m̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼5̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM