Trang chủ » Chưa được phân loại
28/08/2022 16:29

Bố тгᴇᴏ ᴄổ т.ự т.ử ѕáт пɡàʏ ᴄúпɡ тһấт тᴜầп ᴄһᴏ ᴍẹ, 3 ᴆứɑ тгẻ Ьơ ᴠơ ᴆộɪ тгêп ᴆầᴜ 2 ᴠàпһ ᴋһăп тɑпɡ ᴄủɑ ᴄả ᴄһɑ ʟẫп ᴍẹ.

C̼h̼ị̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼4̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼ơ̼ ̼v̼ơ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼a̼,̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼m̼ị̼t̼ ̼m̼ù̼.̼

Không có mô tả.
Chỉ trong vòng 44 ngày, 3 đứa trẻ mất cả cha lẫn mẹ.

̼T̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼(̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼Đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼g̼õ̼,̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ú̼t̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼m̼a̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼b̼i̼ ̼a̼i̼.̼

Không có mô tả.
M̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

̼P̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼ẹ̼p̼,̼ ̼2̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼(̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼é̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼h̼ờ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

̼B̼Ố̼ ̼M̼Ẹ̼ ̼C̼Ù̼N̼G̼ ̼T̼H̼Ắ̼T̼ ̼C̼Ổ̼ ̼T̼Ự̼ ̼T̼Ử̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼4̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼3̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼2̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼,̼ ̼b̼ơ̼ ̼v̼ơ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼é̼ ̼n̼á̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼.̼

Không có mô tả.
K̼h̼o̼a̼ ̼-̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼T̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼é̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼(̼6̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼:̼ ̼”̼Ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼â̼y̼?̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼d̼ạ̼i̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼?̼”̼.̼

Không có mô tả.
B̼à̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼i̼ề̼n̼ ̼m̼i̼ê̼n̼,̼ ̼l̼o̼ ̼â̼u̼,̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼Đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼

̼D̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼b̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼

Không có mô tả.
V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼(̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼3̼)̼ ̼b̼ơ̼ ̼v̼ơ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

̼”̼H̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼R̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼
̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼4̼9̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼”̼E̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼,̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼ợ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼s̼ù̼i̼ ̼b̼ọ̼t̼ ̼m̼é̼p̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼í̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼í̼t̼ ̼ă̼n̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼x̼a̼ ̼l̼á̼n̼h̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼4̼9̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ơ̼ ̼v̼ơ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼(̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼i̼ê̼n̼)̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼4̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼(̼đ̼ứ̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼3̼)̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼c̼ú̼t̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼b̼ề̼.̼

̼T̼Ư̼Ơ̼N̼G̼ ̼L̼A̼I̼ ̼M̼Ờ̼ ̼M̼Ị̼T̼ ̼C̼Ủ̼A̼ ̼3̼ ̼Đ̼Ứ̼A̼ ̼T̼R̼Ẻ̼ ̼M̼Ồ̼ ̼C̼Ô̼I̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼é̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼N̼ỗ̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ồ̼n̼ ̼c̼à̼o̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼ẫ̼m̼ ̼l̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ả̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼g̼ậ̼t̼ ̼g̼ù̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

Không có mô tả.
H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼é̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼D̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼e̼m̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼(̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼é̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ỗ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼ú̼t̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ư̼n̼g̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼,̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ị̼t̼ ̼m̼ù̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼.̼

̼”̼C̼h̼á̼u̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼,̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼E̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼s̼u̼ố̼t̼.̼ ̼S̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼?̼”̼,̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ồ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼v̼á̼c̼ ̼x̼i̼ ̼m̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ê̼.̼ ̼

Không có mô tả.
V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼(̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼3̼)̼ ̼b̼ơ̼ ̼v̼ơ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼p̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ằ̼n̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ả̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼S̼ỹ̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼-̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼u̼ỷ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ị̼t̼ ̼m̼ù̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼.̼ ̼

̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼.̼

̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼a̼f̼a̼m̼i̼l̼y̼.̼v̼n̼/̼d̼a̼u̼-̼x̼o̼t̼-̼m̼e̼-̼t̼r̼a̼m̼-̼c̼a̼m̼-̼t̼u̼-̼t̼u̼-̼c̼h̼u̼a̼-̼d̼u̼o̼c̼-̼4̼9̼-̼n̼g̼a̼y̼-̼t̼h̼i̼-̼b̼o̼-̼c̼u̼n̼g̼-̼t̼r̼e̼o̼-̼c̼o̼-̼c̼h̼e̼t̼-̼t̼h̼e̼o̼-̼b̼o̼-̼l̼a̼i̼-̼3̼-̼d̼u̼a̼-̼c̼o̼n̼-̼n̼h̼o̼-̼b̼o̼-̼v̼o̼-̼2̼0̼2̼1̼0̼3̼1̼6̼1̼6̼1̼5̼5̼0̼8̼7̼9̼.̼c̼h̼n̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM