Trang chủ » Chưa được phân loại
03/06/2022 21:52

As80

T̼ư̼ợ̼n̼g đ̼à̼i̼ n̼gh̼ì̼n̼ t̼ỷ̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼a̼y đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ầ̼u̼, k̼h̼ô̼n̼g n̼gă̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ l̼ũ̼. c̼á̼c̼ l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g t̼ì̼m̼ k̼i̼ế̼m̼ đ̼ã̼ v̼ớ̼t̼ t̼h̼ê̼m̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ 1̼2̼ x̼á̼c̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ b̼ị̼ t̼.ử̼ n̼ạ̼n̴̼ v̼ì̼ c̼h̼ì̼m̼ đ̼ò̼ t̼ạ̼i̼ b̼ế̼n̼ C̼h̼ô̼m̼ L̼ô̼m̼, x̼ã̼ L̼ạ̼n̼g K̼h̼ê̼, h̼u̼yệ̼n̼ C̼o̼n̼ C̼u̼ô̼n̼g-̼ N̼gh̼ệ̼ A̼n̼, n̼â̼n̼g t̼ổ̼n̼g s̼ố̼ c̼á̼c̼ c̼h̼á̼u̼ b̼ị̼ n̼ạ̼n̴̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼ì̼m̼ t̼h̼ấ̼y l̼ê̼n̼ 1̼3̼.T̼r̼o̼n̼g s̼ố̼ n̼à̼y c̼ó̼ 2̼ c̼h̼á̼u̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ v̼ớ̼t̼ t̼r̼ê̼n̼ c̼á̼c̼ k̼h̼ú̼c̼ s̼ô̼n̼g c̼á̼c̼h̼ đ̼i̼ể̼m̼ x̼ả̼y r̼a̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̴̼ 5̼5̼-̼7̼5̼ k̼m̼.

h̼à̼n̼g t̼r̼ă̼m̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ C̼h̼ô̼m̼ L̼ô̼m̼ đ̼a̼n̼g c̼h̼ờ̼ đ̼ợ̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ b̼ế̼n̼ s̼ô̼n̼g h̼ơ̼n̼ 2̼ n̼gà̼y n̼a̼y l̼ạ̼i̼ ù̼a̼ x̼u̼ố̼n̼g, t̼i̼ế̼n̼g k̼h̼ó̼c̼ t̼h̼a̼n̼ v̼á̼n̼g t̼r̼ờ̼i̼.

M̼ỗ̼i̼ l̼ầ̼n̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ c̼á̼c̼ e̼m̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼u̼yề̼n̼ c̼ứ̼u̼ h̼ộ̼ đ̼ư̼a̼ v̼ề̼ b̼ế̼n̼, h̼à̼n̼g t̼r̼ă̼m̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ C̼h̼ô̼m̼ L̼ô̼m̼ đ̼a̼n̼g c̼h̼ờ̼ đ̼ợ̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ b̼ế̼n̼ s̼ô̼n̼g h̼ơ̼n̼ 2̼ n̼gà̼y n̼a̼y l̼ạ̼i̼ ù̼a̼ x̼u̼ố̼n̼g, t̼i̼ế̼n̼g k̼h̼ó̼c̼ t̼h̼a̼n̼ v̼á̼n̼g t̼r̼ờ̼i̼. A̼n̼h̼ L̼ộ̼c̼ V̼ă̼n̼ N̼i̼n̼h̼, b̼ố̼ c̼ủ̼a̼ e̼m̼ L̼ộ̼c̼ T̼h̼ị̼ D̼u̼yệ̼t̼, 2̼ n̼gà̼y q̼u̼a̼ c̼ứ̼ ô̼m̼ k̼h̼ư̼ k̼h̼ư̼ q̼u̼ầ̼n̼ á̼o̼, s̼á̼c̼h̼ v̼ở̼ c̼ủ̼a̼ c̼o̼n̼, n̼ư̼ớ̼c̼ m̼ắ̼t̼ l̼u̼ô̼n̼ r̼à̼n̼ r̼ụ̼a̼.

S̼á̼n̼g 5/9 v̼ừ̼a̼ n̼h̼ì̼n̼ t̼h̼ấ̼y x̼á̼c̼ c̼o̼n̼, a̼n̼h̼ r̼ú̼ l̼ê̼n̼ r̼ồ̼i̼ đ̼ổ̼ gụ̼c̼ x̼u̼ố̼n̼g. Ô̼n̼g L̼ư̼ơ̼n̼g V̼ă̼n̼ M̼ạ̼i̼, b̼ố̼ c̼ủ̼a̼ 2̼ e̼m̼ L̼ư̼ơ̼n̼g T̼h̼ị̼ L̼o̼a̼n̼ v̼à̼ L̼ư̼ơ̼n̼g T̼h̼ị̼ A̼n̼h̼, c̼ũ̼n̼g l̼ă̼n̼ l̼ộ̼n̼ b̼ê̼n̼ x̼á̼c̼ c̼h̼á̼u̼ A̼n̼h̼ v̼ừ̼a̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ k̼h̼i̼ê̼n̼g l̼ê̼n̼ b̼ờ̼. T̼r̼o̼n̼g c̼ơ̼n̼ đ̼i̼ê̼n̼ l̼o̼ạ̼n̼, ô̼n̼g c̼ứ̼ l̼u̼ô̼n̼ m̼i̼ệ̼n̼g h̼ỏ̼i̼:̼ “̼C̼ò̼n̼ e̼m̼ L̼o̼a̼n̼ n̼ữ̼a̼ đ̼a̼n̼g ở̼ đ̼â̼u̼, A̼n̼h̼ ơ̼i̼?̼”̼.

h̼à̼n̼g t̼r̼ă̼m̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ C̼h̼ô̼m̼ L̼ô̼m̼ đ̼a̼n̼g c̼h̼ờ̼ đ̼ợ̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ b̼ế̼n̼ s̼ô̼n̼g h̼ơ̼n̼ 2̼ n̼gà̼y n̼a̼y l̼ạ̼i̼ ù̼a̼ x̼u̼ố̼n̼g, t̼i̼ế̼n̼g k̼h̼ó̼c̼ t̼h̼a̼n̼ v̼á̼n̼g t̼r̼ờ̼i̼.

A̼n̼h̼ L̼ộ̼c̼ V̼ă̼n̼ Gi̼a̼n̼g n̼gồ̼i̼ b̼ó̼ gố̼i̼, c̼ặ̼p m̼ắ̼t̼ t̼h̼ấ̼t̼ t̼h̼ầ̼n̼, h̼ì̼n̼h̼ n̼h̼ư̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ò̼n̼ n̼ư̼ớ̼c̼ m̼ắ̼t̼ đ̼ể̼ k̼h̼ó̼c̼. N̼h̼ư̼n̼g k̼h̼i̼ đ̼ộ̼i̼ c̼ứ̼u̼ h̼ộ̼ đ̼ư̼a̼ x̼á̼c̼ c̼h̼á̼u̼ L̼ộ̼c̼ T̼h̼ị̼ H̼o̼ạ̼c̼h̼ v̼ề̼, a̼n̼h̼ Gi̼a̼n̼g c̼h̼ạ̼y à̼o̼ đ̼ế̼n̼, b̼ậ̼t̼ k̼h̼ó̼c̼ t̼ứ̼c̼ t̼ư̼ở̼i̼. N̼h̼ữ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ ph̼ụ̼ n̼ữ̼ m̼ấ̼t̼ c̼o̼n̼ gầ̼n̼ n̼h̼ư̼ đ̼ã̼ b̼ị̼ n̼ỗ̼i̼ đ̼α̼u̼ đ̼á̼n̼Һ̼ gụ̼c̼. H̼ọ̼ k̼h̼ô̼n̼g đ̼ủ̼ b̼ì̼n̼h̼ t̼ĩ̼n̼h̼ đ̼ể̼ đ̼ế̼n̼ n̼h̼ì̼n̼ m̼ặ̼t̼ c̼o̼n̼ m̼ì̼n̼h̼…

L̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g t̼ì̼m̼ k̼i̼ế̼m̼ c̼ứ̼u̼ n̼ạ̼n̴̼ v̼ẫ̼n̼ đ̼a̼n̼g t̼i̼ế̼p t̼ụ̼c̼ b̼á̼m̼ d̼ọ̼c̼ h̼a̼i̼ b̼ê̼n̼ b̼ờ̼, c̼h̼ố̼t̼ c̼h̼ặ̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ s̼ô̼n̼g, l̼ặ̼n̼ t̼ì̼m̼ ở̼ c̼á̼c̼ v̼ự̼c̼ s̼â̼u̼, c̼ố̼ gắ̼n̼g t̼ì̼m̼ h̼ế̼t̼ n̼h̼ữ̼n̼g t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ c̼ò̼n̼ l̼ạ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ s̼ớ̼m̼ n̼h̼ấ̼t̼ T̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼, Ủ̼y b̼a̼n̼ Q̼u̼ố̼c̼ gi̼a̼ T̼ì̼m̼ k̼i̼ế̼m̼ c̼ứ̼u̼ n̼ạ̼n̴̼, c̼ứ̼u̼ h̼ộ̼ đ̼ã̼ đ̼i̼ề̼u̼ đ̼ộ̼n̼g t̼h̼ê̼m̼ 6̼ t̼h̼ợ̼ l̼ặ̼n̼ c̼h̼u̼yê̼n̼ n̼gh̼i̼ệ̼p đ̼ể̼ h̼ỗ̼ t̼r̼ợ̼ t̼r̼o̼n̼g v̼i̼ệ̼c̼ t̼ì̼m̼ k̼i̼ế̼m̼ c̼á̼c̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ n̼ạ̼n̴̼ n̼h̼â̼n̼ c̼ò̼n̼ m̼ấ̼t̼ t̼í̼c̼h̼. T̼h̼e̼o̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ đ̼ị̼a̼ ph̼ư̼ơ̼n̼g, c̼á̼c̼h̼ b̼ế̼n̼ đ̼ò̼ C̼h̼ô̼m̼ L̼ô̼m̼ 2̼0̼0̼ m̼ v̼ề̼ ph̼í̼a̼ h̼ạ̼ l̼ư̼u̼ c̼ó̼ v̼ự̼c̼ s̼â̼u̼, n̼h̼i̼ề̼u̼ đ̼á̼ n̼gầ̼m̼, n̼ư̼ớ̼c̼ x̼o̼á̼y, n̼ê̼n̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ t̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ b̼ị̼ m̼ắ̼c̼ k̼ẹ̼t̼ t̼r̼o̼n̼g đ̼á̼ t̼ạ̼i̼ k̼h̼u̼ v̼ự̼c̼ n̼à̼y.

c̼á̼c̼ l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g t̼ì̼m̼ k̼i̼ế̼m̼ đ̼ã̼ v̼ớ̼t̼ t̼h̼ê̼m̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ 1̼2̼ x̼á̼c̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ b̼ị̼ t̼ử̼ n̼ạ̼n̴̼ v̼ì̼ c̼h̼ì̼m̼ đ̼ò̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼i̼n̼ v̼ụ̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̴̼ đ̼ắ̼m̼ đ̼ò̼ x̼ả̼y r̼a̼ t̼ạ̼i̼ b̼ả̼n̼ C̼h̼ô̼m̼ L̼ô̼m̼, x̼ã̼ L̼ạ̼n̼g K̼h̼ê̼, h̼u̼yệ̼n̼ C̼o̼n̼ C̼u̼ô̼n̼g -̼ N̼gh̼ệ̼ A̼n̼ l̼à̼m̼ 1̼9̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ c̼h̼ế̼t̼ v̼à̼ m̼ấ̼t̼ t̼í̼c̼h̼, T̼h̼ủ̼ t̼ư̼ớ̼n̼g  đ̼ã̼ c̼ó̼ c̼ô̼n̼g đ̼i̼ệ̼n̼ gử̼i̼ c̼á̼c̼ đ̼ị̼a̼ ph̼ư̼ơ̼n̼g, b̼ộ̼, n̼gà̼n̼h̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼. T̼h̼ủ̼ t̼ư̼ớ̼n̼g t̼h̼a̼y m̼ặ̼t̼ C̼h̼í̼n̼h̼ ph̼ủ̼ gử̼i̼ l̼ờ̼i̼ t̼h̼ă̼m̼ h̼ỏ̼i̼ â̼n̼ c̼ầ̼n̼ v̼à̼ c̼h̼i̼a̼ b̼u̼ồ̼n̼ s̼â̼u̼ s̼ắ̼c̼ đ̼ế̼n̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼á̼c̼ c̼h̼á̼u̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼. T̼h̼ủ̼ t̼ư̼ớ̼n̼g yê̼u̼ c̼ầ̼u̼ C̼h̼ủ̼ t̼ị̼c̼h̼ U̼B̼N̼D̼ t̼ỉ̼n̼h̼ N̼gh̼ệ̼ A̼n̼ t̼i̼ế̼p t̼ụ̼c̼ c̼h̼ỉ̼ đ̼ạ̼o̼ v̼i̼ệ̼c̼ t̼ì̼m̼ k̼i̼ế̼m̼ c̼á̼c̼ c̼h̼á̼u̼ c̼ò̼n̼ m̼ấ̼t̼ t̼í̼c̼h̼;̼ đ̼ộ̼n̼g v̼i̼ê̼n̼, t̼h̼ă̼m̼ h̼ỏ̼i̼ v̼à̼ h̼ỗ̼ t̼r̼ợ̼ k̼ị̼p t̼h̼ờ̼i̼ c̼á̼c̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ n̼ạ̼n̴̼ n̼h̼â̼n̼. T̼h̼ủ̼ t̼ư̼ớ̼n̼g ph̼ê̼ b̼ì̼n̼h̼ U̼B̼N̼D̼ t̼ỉ̼n̼h̼ N̼gh̼ệ̼ A̼n̼ đ̼ã̼ đ̼ể̼ x̼ả̼y r̼a̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̴̼ c̼h̼ế̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼á̼n̼g t̼i̼ế̼c̼ v̼ừ̼a̼ q̼u̼a̼;̼ yê̼u̼ c̼ầ̼u̼ ph̼ả̼i̼ r̼ú̼t̼ k̼i̼n̼h̼ n̼gh̼i̼ệ̼m̼ n̼gh̼i̼ê̼m̼ t̼ú̼c̼ v̼à̼ c̼ó̼ b̼i̼ệ̼n̼ ph̼á̼p c̼h̼ấ̼n̼ c̼h̼ỉ̼n̼h̼ n̼ga̼y, k̼h̼ô̼n̼g đ̼ể̼ x̼ả̼y r̼a̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g t̼ư̼ơ̼n̼g t̼ự̼.

h̼à̼n̼g t̼r̼ă̼m̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ C̼h̼ô̼m̼ L̼ô̼m̼ đ̼a̼n̼g c̼h̼ờ̼ đ̼ợ̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ b̼ế̼n̼ s̼ô̼n̼g h̼ơ̼n̼ 2̼ n̼gà̼y n̼a̼y l̼ạ̼i̼ ù̼a̼ x̼u̼ố̼n̼g, t̼i̼ế̼n̼g k̼h̼ó̼c̼ t̼h̼a̼n̼ v̼á̼n̼g t̼r̼ờ̼i̼.

T̼r̼o̼n̼g k̼h̼i̼ đ̼ó̼, t̼r̼o̼n̼g c̼h̼u̼yế̼n̼ t̼h̼ă̼m̼ h̼ỏ̼i̼ c̼á̼c̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ n̼ạ̼n̴̼ n̼h̼â̼n̼ t̼ạ̼i̼ b̼ả̼n̼ C̼h̼ô̼m̼ L̼ô̼m̼, B̼í̼ t̼h̼ư̼ T̼ỉ̼n̼h̼ ủ̼y N̼gh̼ệ̼ A̼n̼ N̼gu̼yễ̼n̼ T̼h̼ế̼ T̼r̼u̼n̼g, c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ s̼ẽ̼ yê̼u̼ c̼ầ̼u̼ U̼B̼N̼D̼ t̼ỉ̼n̼h̼ c̼ấ̼p k̼i̼n̼h̼ ph̼í̼ đ̼ể̼ l̼à̼m̼ c̼h̼o̼ b̼ả̼n̼ C̼h̼ô̼m̼ L̼ô̼m̼ m̼ộ̼t̼ c̼â̼y c̼ầ̼u̼ t̼r̼e̼o̼ q̼u̼a̼ s̼ô̼n̼g L̼a̼m̼ đ̼ể̼ c̼á̼c̼ c̼h̼á̼u̼ t̼ớ̼i̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g ph̼ả̼i̼ đ̼i̼ l̼ạ̼i̼ b̼ằ̼n̼g t̼h̼u̼yề̼n̼. D̼ị̼p n̼à̼y, ô̼n̼g T̼r̼u̼n̼g c̼ũ̼n̼g đ̼ã̼ t̼r̼a̼o̼ b̼ằ̼n̼g k̼h̼e̼n̼ c̼ủ̼a̼ U̼B̼N̼D̼ t̼ỉ̼n̼h̼ c̼h̼o̼ ô̼n̼g L̼ô̼ V̼ă̼n̼ L̼a̼i̼, n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼ã̼ c̼ứ̼u̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ 5̼ n̼ạ̼n̴̼ n̼h̼â̼n̼ t̼r̼o̼n̼g v̼ụ̼ đ̼ắ̼m̼ đ̼ò̼.

Nguồn: https://tapchi6s.com/archives/21262?fbclid=IwAR0GR869R9ZvHFDorqAojBJ3ar-4DgqlcX7s9It22qnAR9gvr9ppe85di0g

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM