Trang chủ » Chưa được phân loại
28/08/2022 10:13

a30

S̼a̼u̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼,̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ả̼o̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼2̼.̼1̼k̼g̼,̼ ̼2̼.̼5̼k̼g̼ ̼v̼à̼ ̼2̼.̼9̼k̼g̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ả̼o̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼4̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼9̼)̼ ̼ở̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼.

K̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ả̼o̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼ấ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼a̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼–̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼í̼ ̼v̼à̼ ̼A̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼h̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼ế̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼ả̼o̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼í̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼é̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ò̼ ̼l̼ê̼ ̼l̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼à̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ẻ̼ ̼g̼a̼n̼h̼ ̼t̼ỵ̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ế̼ ̼n̼ố̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼ô̼m̼ ̼ấ̼p̼,̼ ̼v̼ỗ̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼“̼B̼ố̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼n̼g̼.̼

B̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ó̼n̼g̼

B̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ế̼ ̼ẵ̼m̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼d̼ụ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ơ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼á̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼a̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼.̼ ̼G̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼ả̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼d̼à̼i̼ ̼“̼t̼ì̼m̼ ̼c̼o̼n̼”̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼.̼

Sinh nhật tròn 1 tuổi cuả 3 bé

C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼9̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ả̼o̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ề̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼h̼ụ̼t̼ ̼h̼ẫ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼u̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼y̼ế̼u̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼“̼B̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼u̼ố̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼”̼.̼

Hình Ảnh

N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼ừ̼ ̼D̼ũ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼p̼h̼ô̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼.̼ ̼V̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼é̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ó̼n̼g̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼N̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼”̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼â̼m̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼i̼m̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼l̼ì̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼ả̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ú̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼”̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ố̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼n̼g̼o̼a̼i̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼K̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ữ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ả̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼p̼h̼ô̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼ ̼V̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼H̼i̼ế̼m̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ư̼u̼.̼

̼B̼ộ̼c̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ả̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼:̼ ̼“̼H̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ư̼u̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼”̼.̼

Hình ảnh

T̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼v̼ô̼ ̼v̼à̼n̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼,̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ễ̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼h̼u̼ề̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼o̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼m̼ã̼n̼h̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼e̼m̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼v̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼4̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼p̼h̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼á̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼3̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ó̼e̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ò̼n̼g̼ ̼r̼ã̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼ỷ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼h̼ơ̼.̼

Khoảnh khắc đáng nhớ

N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ả̼o̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼“̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼v̼u̼i̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ỏ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼m̼ố̼c̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼I̼V̼F̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼3̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼”̼.̼

̼G̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼k̼ỳ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ặ̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼

D̼ù̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼a̼ ̼b̼é̼.̼ ̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼3̼1̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼o̼n̼.̼

Hình Ảnh

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼4̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼7̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼ỳ̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ổ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼4̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼2̼1̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼2̼.̼1̼k̼g̼,̼ ̼2̼.̼5̼k̼g̼ ̼v̼à̼ ̼2̼.̼9̼k̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼é̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼d̼a̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼o̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼o̼,̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼x̼ạ̼ ̼b̼ú̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼b̼ờ̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ả̼o̼.̼ ̼

V̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼c̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼3̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼o̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼3̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼n̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ồ̼.̼ ̼A̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼“̼đ̼ẻ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼”̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼“̼đ̼ủ̼ ̼n̼ế̼p̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼ẻ̼”̼.̼

̼G̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼3̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼,̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ả̼o̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼í̼n̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼k̼h̼e̼ ̼k̼h̼ẽ̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼m̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM