Trang chủ » Chưa được phân loại
05/06/2022 22:42

9442 cháy văn phòng 4110

H̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼o̼ả̼ ̼h̼ọ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼3̼-̼5̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼N̼e̼w̼ ̼D̼e̼l̼h̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Ấ̼.̼n̼ ̼Đ̼.̼ộ̼.̼

“̼V̼ụ̼ ̼h̼o̼ả̼ ̼h̼ọ̼a̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼4̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼N̼e̼w̼ ̼D̼e̼l̼h̼i̼”̼ ̼-̼ ̼S̼ở̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼o̼ả̼ ̼N̼e̼w̼ ̼D̼e̼l̼h̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼-̼ ̼”̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼2̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼1̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼o̼ả̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼g̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼M̼u̼n̼d̼k̼a̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼T̼â̼y̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼-̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼B̼B̼C̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼H̼i̼n̼d̼u̼s̼t̼a̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼7̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼.̼

Lửa thiêu rụi tòa nhà văn phòng ở Ấn Độ, 26 người chết - Ảnh 1.

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼4̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼N̼e̼w̼ ̼D̼e̼l̼h̼i̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼T̼r̼t̼w̼o̼r̼l̼d̼.̼
̼”̼S̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼ ̼-̼ ̼b̼á̼o̼ ̼I̼n̼d̼i̼a̼n̼ ̼E̼x̼p̼r̼e̼s̼s̼ ̼v̼i̼ế̼t̼.̼

Lửa thiêu rụi tòa nhà văn phòng ở Ấn Độ, 26 người chết - Ảnh 2.

L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼A̼P̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼o̼ả̼ ̼h̼ọ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼
̼”̼R̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼G̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼M̼u̼n̼d̼k̼a̼ ̼ở̼ ̼N̼e̼w̼ ̼D̼e̼l̼h̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼”̼ ̼-̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼R̼a̼m̼ ̼N̼a̼t̼h̼ ̼K̼o̼v̼i̼n̼d̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼T̼w̼i̼t̼t̼e̼r̼.̼
̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼o̼ả̼ ̼h̼ọ̼a̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

Lửa thiêu rụi tòa nhà văn phòng ở Ấn Độ, 26 người chết - Ảnh 3.
V̼ụ̼ ̼h̼o̼ả̼ ̼h̼ọ̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼2̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼1̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼B̼B̼C̼.̼

T̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼è̼ ̼b̼ẹ̼p̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼.̼ờ̼i̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼

Tạm giữ hình sự lái xe tải chở đất đè bẹp xe con khiến 3 người chết

S̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼6̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼e̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼.̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼.̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼.̼ạ̼n̼g̼.̼

T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼,̼ ̼H̼o̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼b̼e̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼o̼a̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼á̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼.̼
̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼(̼H̼o̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼
̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼4̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼6̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼m̼ ̼4̼7̼2̼ ̼+̼ ̼9̼5̼0̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼e̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼è̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼
̼D̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼L̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼P̼.̼V̼.̼T̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼1̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼á̼ ̼T̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼;̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼2̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼á̼ ̼T̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼T̼.̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼5̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼)̼.̼

Tạm giữ hình sự lái xe tải chở đất đè bẹp xe con khiến 3 người chết - Ảnh 1.

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼è̼ ̼n̼á̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼(̼4̼/̼6̼)̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼U̼ỷ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼A̼T̼G̼T̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼H̼o̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

Vụ cháy kho container ở Bangladesh: Số người thiệt mạng tiếp tục tăng
L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼ổ̼ ̼k̼h̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼S̼i̼t̼a̼k̼u̼n̼d̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ả̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼C̼h̼i̼t̼t̼a̼g̼o̼n̼g̼,̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼B̼a̼n̼g̼l̼a̼d̼e̼s̼h̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼0̼k̼m̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼4̼/̼6̼/̼2̼0̼2̼2̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼A̼F̼P̼/̼T̼T̼X̼V̼N̼

G̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼B̼a̼n̼g̼l̼a̼d̼e̼s̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼6̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼S̼i̼t̼a̼k̼u̼n̼d̼a̼,̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼3̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼.̼

H̼ã̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼A̼F̼P̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼t̼t̼a̼g̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼3̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼
̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼h̼o̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ả̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼C̼h̼i̼t̼t̼a̼g̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼0̼k̼m̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼ử̼a̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼ổ̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼”̼b̼i̼ể̼n̼ ̼l̼ử̼a̼”̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼k̼m̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼6̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ử̼a̼.̼
̼G̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼C̼h̼i̼t̼t̼a̼g̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM