Trang chủ » Chưa được phân loại
05/06/2022 22:44

5005 Xe tải l.ậ.t đ.è trúng ô tô co

X̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼đ̼è̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ẹ̼p̼ ̼d̼ú̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼


X̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼đ̼è̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼4̼/̼6̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼m̼ ̼4̼7̼2̼+̼9̼6̼0̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼4̼5̼’̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼B̼K̼S̼ ̼2̼9̼H̼ ̼-̼ ̼7̼7̼0̼.̼.̼.̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼è̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼B̼K̼S̼ ̼3̼0̼A̼ ̼-̼ ̼6̼1̼5̼.̼.̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼


H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ẹ̼p̼ ̼d̼ú̼m̼,̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼

̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼(̼C̼0̼8̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼


H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼̼X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼V̼ụ̼ ̼x̼e̼ ̼A̼u̼d̼i̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼:̼ ̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼b̼i̼a̼,̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼h̼é̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼.̼
̼S̼á̼n̼g̼ ̼4̼/̼6̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼,̼ ̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼B̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ 

̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼A̼u̼d̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼h̼é̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ồ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼0̼,̼6̼0̼4̼m̼g̼/̼l̼í̼t̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼h̼ở̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼3̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼6̼,̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼A̼u̼d̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ụ̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼.̼


T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼A̼u̼d̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ư̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ụ̼,̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼M̼.̼H̼.̼,̼ ̼4̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼X̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼1̼-̼2̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼k̼h̼í̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼ổ̼.̼ ̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼,̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼”̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼”̼,̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼”̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼3̼/̼6̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼U̼ỷ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼(̼A̼T̼G̼T̼)̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼o̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼b̼i̼a̼.̼


T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼A̼u̼d̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼

̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼…̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ồ̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼n̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼b̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ồ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼S̼ở̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼S̼ở̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼;̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼i̼a̼,̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM