Trang chủ » Giải trí » Ngôi sao
06/04/2022 11:18

ok

𝚃̼𝚛̼ê̼𝚗̼ ̼𝚐̼𝚒̼ư̼ờ̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚋̼ệ̼𝚗̼𝚑̼,̼ ̼𝚗̼𝚐̼𝚘̼à̼𝚒̼ ̼𝚗̼ỗ̼𝚒̼ ̼đ̼𝚊̼𝚞̼ ̼𝚝̼𝚑̼ể̼ ̼𝚡̼á̼𝚌̼ ̼𝚝̼𝚑̼ì̼ ̼𝚗̼ạ̼𝚗̼ ̼𝚗̼𝚑̼â̼𝚗̼ ̼𝚍̼𝚞̼𝚢̼ ̼𝚗̼𝚑̼ấ̼𝚝̼ ̼𝚜̼ố̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚜̼ó̼𝚝̼ ̼𝚝̼𝚛̼𝚘̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚟̼ụ̼ ̼𝚌̼𝚑̼á̼𝚢̼ ̼𝟼̼ ̼𝚗̼𝚐̼ư̼ờ̼𝚒̼ ̼𝚌̼𝚑̼ế̼𝚝̼ ̼ở̼ ̼𝚃̼𝚑̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼𝚌̼ ̼𝚌̼ò̼𝚗̼ ̼𝚝̼ự̼ ̼𝚍̼ằ̼𝚗̼ ̼𝚟̼ặ̼𝚝̼ ̼𝚋̼ả̼𝚗̼ ̼𝚝̼𝚑̼â̼𝚗̼.̼ ̼𝙱̼ở̼𝚒̼ ̼𝚝̼𝚑̼𝚎̼𝚘̼ ̼ô̼𝚗̼𝚐̼,̼ ̼đ̼ê̼𝚖̼ ̼𝚡̼ả̼𝚢̼ ̼𝚛̼𝚊̼ ̼𝚋̼𝚒̼ ̼𝚔̼ị̼𝚌̼𝚑̼ ̼𝚐̼𝚒̼𝚊̼ ̼đ̼ì̼𝚗̼𝚑̼,̼ ̼ô̼𝚗̼𝚐̼ ̼đ̼ã̼ ̼𝚚̼𝚞̼á̼ ̼𝚜̼ơ̼ ̼ý̼.̼

̼𝙱̼á̼𝚌̼ ̼𝚜̼ĩ̼ ̼Đ̼𝚒̼𝚗̼𝚑̼ ̼𝚅̼ă̼𝚗̼ ̼𝚃̼𝚒̼ế̼𝚗̼,̼ ̼𝚔̼𝚑̼𝚘̼𝚊̼ ̼𝙽̼𝚐̼𝚘̼ạ̼𝚒̼ ̼𝙲̼𝚑̼ấ̼𝚗̼ ̼𝚝̼𝚑̼ư̼ơ̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚌̼𝚑̼ỉ̼𝚗̼𝚑̼ ̼𝚑̼ì̼𝚗̼𝚑̼,̼ ̼𝙱̼ệ̼𝚗̼𝚑̼ ̼𝚟̼𝚒̼ệ̼𝚗̼ ̼(̼𝙱̼𝚅̼)̼ ̼𝚀̼𝚞̼ậ̼𝚗̼ ̼𝟸̼ ̼(̼𝚃̼𝙿̼.̼𝙷̼𝙲̼𝙼̼)̼ ̼𝚌̼𝚑̼𝚘̼ ̼𝚋̼𝚒̼ế̼𝚝̼,̼ ̼𝚜̼𝚊̼𝚞̼ ̼𝚑̼ơ̼𝚗̼ ̼𝟷̼ ̼𝚗̼𝚐̼à̼𝚢̼ ̼đ̼𝚒̼ề̼𝚞̼ ̼𝚝̼𝚛̼ị̼ ̼𝚝̼í̼𝚌̼𝚑̼ ̼𝚌̼ự̼𝚌̼,̼ ̼𝚜̼ứ̼𝚌̼ ̼𝚔̼𝚑̼ỏ̼𝚎̼ ̼𝚟̼à̼ ̼𝚝̼𝚒̼𝚗̼𝚑̼ ̼𝚝̼𝚑̼ầ̼𝚗̼ ̼𝚌̼ủ̼𝚊̼ ̼𝚋̼ệ̼𝚗̼𝚑̼ ̼𝚗̼𝚑̼â̼𝚗̼ ̼𝙻̼ụ̼𝚌̼ ̼𝙲̼𝚑̼ấ̼𝚗̼ ̼𝚃̼â̼𝚖̼ ̼(̼𝚂̼𝙽̼ ̼𝟷̼𝟿̼𝟼̼𝟽̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼𝚍̼ầ̼𝚗̼ ̼ổ̼𝚗̼ ̼đ̼ị̼𝚗̼𝚑̼.̼

Nạn nhân sống sót trong vụ cháy 6 người chết ở Thủ Đức hối hận: “Lẽ ra tôi phải đánh thức mọi người dậy hết…” - Ảnh 10.

𝙽̼𝚊̼𝚖̼ ̼𝚋̼ệ̼𝚗̼𝚑̼ ̼𝚗̼𝚑̼â̼𝚗̼ ̼𝚕̼à̼ ̼𝚗̼𝚐̼ư̼ờ̼𝚒̼ ̼𝚍̼𝚞̼𝚢̼ ̼𝚗̼𝚑̼ấ̼𝚝̼ ̼𝚌̼ò̼𝚗̼ ̼𝚜̼ố̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚝̼𝚛̼𝚘̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚟̼ụ̼ ̼𝚌̼𝚑̼á̼𝚢̼ ̼𝚗̼𝚐̼ô̼𝚒̼ ̼𝚗̼𝚑̼à̼ ̼𝚌̼ấ̼𝚙̼ ̼𝟺̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝙽̼𝚐̼𝚞̼𝚢̼ễ̼𝚗̼ ̼𝚃̼𝚑̼ị̼ ̼Đ̼ị̼𝚗̼𝚑̼ ̼(̼𝚙̼𝚑̼ư̼ờ̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝙲̼á̼𝚝̼ ̼𝙻̼á̼𝚒̼,̼ ̼𝚃̼𝙿̼.̼ ̼𝚃̼𝚑̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼𝚌̼)̼ ̼𝚛̼ạ̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚜̼á̼𝚗̼𝚐̼ ̼ ̼𝚕̼à̼𝚖̼ ̼𝟼̼ ̼𝚗̼𝚐̼ư̼ờ̼𝚒̼ ̼𝚝̼𝚛̼𝚘̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚐̼𝚒̼𝚊̼ ̼đ̼ì̼𝚗̼𝚑̼ ̼𝚝̼ử̼ ̼𝚟̼𝚘̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚝̼𝚑̼ư̼ơ̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚝̼â̼𝚖̼.̼ 𝚃̼𝚑̼𝚎̼𝚘̼ ̼𝚋̼á̼𝚌̼ ̼𝚜̼ĩ̼ ̼𝚃̼𝚒̼ế̼𝚗̼,̼ ̼𝚋̼ệ̼𝚗̼𝚑̼ ̼𝚗̼𝚑̼â̼𝚗̼ ̼ 𝚃̼â̼𝚖̼ ̼𝚗̼𝚑̼ậ̼𝚙̼ ̼𝚟̼𝚒̼ệ̼𝚗̼ ̼𝚝̼𝚛̼𝚘̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚝̼ì̼𝚗̼𝚑̼ ̼𝚝̼𝚛̼ạ̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚋̼ỏ̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝟿̼%̼ ̼đ̼ộ̼ ̼𝟸̼ ̼𝚟̼ù̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚝̼𝚊̼𝚢̼,̼ ̼𝚗̼𝚐̼ự̼𝚌̼,̼ ̼𝚕̼ư̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚟̼à̼ ̼𝚝̼𝚒̼𝚗̼𝚑̼ ̼𝚝̼𝚑̼ầ̼𝚗̼ ̼𝚑̼𝚘̼ả̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚕̼𝚘̼ạ̼𝚗̼.̼ ̼𝚂̼𝚞̼ố̼𝚝̼ ̼𝚌̼ả̼ ̼𝚗̼𝚐̼à̼𝚢̼ ̼ ̼𝚔̼𝚑̼𝚒̼ ̼𝚌̼ô̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚊̼𝚗̼ ̼𝚟̼à̼ ̼𝚋̼á̼𝚌̼ ̼𝚜̼ĩ̼ ̼𝚝̼𝚑̼𝚎̼𝚘̼ ̼𝚍̼õ̼𝚒̼,̼ ̼𝚑̼ỏ̼𝚒̼ ̼𝚐̼ì̼ ̼ô̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚌̼ũ̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚌̼𝚑̼ỉ̼ ̼𝚔̼𝚑̼ó̼𝚌̼ ̼𝚟̼à̼ ̼𝚒̼𝚖̼ ̼𝚕̼ặ̼𝚗̼𝚐̼.̼

Nạn nhân sống sót trong vụ cháy 6 người chết ở Thủ Đức hối hận: “Lẽ ra tôi phải đánh thức mọi người dậy hết…” - Ảnh 9.

𝙷̼𝚒̼ệ̼𝚗̼ ̼𝚌̼á̼𝚌̼ ̼𝚋̼á̼𝚌̼ ̼𝚜̼ĩ̼ ̼𝚟̼ẫ̼𝚗̼ ̼đ̼𝚊̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚡̼ử̼ ̼𝚝̼𝚛̼í̼ ̼𝚟̼ế̼𝚝̼ ̼𝚋̼ỏ̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚟̼à̼ ̼𝚕̼à̼𝚖̼ ̼𝚌̼ô̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚝̼á̼𝚌̼ ̼𝚝̼â̼𝚖̼ ̼𝚕̼ý̼ ̼𝚌̼𝚑̼𝚘̼ ̼𝚋̼ệ̼𝚗̼𝚑̼ ̼𝚗̼𝚑̼â̼𝚗̼.̼𝚃̼ạ̼𝚒̼ ̼𝚐̼𝚒̼ư̼ờ̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚋̼ệ̼𝚗̼𝚑̼,̼ ̼𝚝̼𝚛̼ê̼𝚗̼ ̼𝚟̼ù̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚌̼á̼𝚗̼𝚑̼ ̼𝚝̼𝚊̼𝚢̼ ̼𝚟̼à̼ ̼𝚗̼𝚐̼ự̼𝚌̼ ̼𝚌̼ủ̼𝚊̼ ̼𝚗̼𝚐̼ư̼ờ̼𝚒̼ ̼đ̼à̼𝚗̼ ̼ô̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚌̼á̼𝚌̼ ̼𝚟̼ế̼𝚝̼ ̼𝚋̼ọ̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚗̼ư̼ớ̼𝚌̼ ̼𝚌̼ó̼ ̼𝚍̼ấ̼𝚞̼ ̼𝚑̼𝚒̼ệ̼𝚞̼ ̼𝚟̼ỡ̼ ̼𝚛̼𝚊̼.̼𝙽̼𝚑̼ư̼𝚗̼𝚐̼ ̼đ̼𝚊̼𝚞̼ ̼đ̼ớ̼𝚗̼ ̼𝚑̼ơ̼𝚗̼ ̼𝚕̼à̼ ̼𝚗̼ỗ̼𝚒̼ ̼á̼𝚖̼ ̼ả̼𝚗̼𝚑̼ ̼𝚔̼𝚒̼𝚗̼𝚑̼ ̼𝚑̼𝚘̼à̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚖̼à̼ ̼𝚋̼ệ̼𝚗̼𝚑̼ ̼𝚗̼𝚑̼â̼𝚗̼ ̼𝚙̼𝚑̼ả̼𝚒̼ ̼𝚐̼á̼𝚗̼𝚑̼ ̼𝚌̼𝚑̼ị̼𝚞̼.̼

Nạn nhân sống sót trong vụ cháy 6 người chết ở Thủ Đức hối hận: “Lẽ ra tôi phải đánh thức mọi người dậy hết…” - Ảnh 3.

𝙱̼ắ̼𝚝̼ ̼đ̼ầ̼𝚞̼ ̼𝚗̼𝚑̼ữ̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚍̼ò̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚔̼ý̼ ̼ứ̼𝚌̼ ̼đ̼ứ̼𝚝̼ ̼𝚐̼ã̼𝚢̼,̼ ̼𝚌̼𝚑̼ú̼ ̼𝚃̼â̼𝚖̼ ̼𝚗̼𝚑̼ớ̼ ̼𝚕̼ạ̼𝚒̼ ̼𝚝̼𝚑̼ờ̼𝚒̼ ̼đ̼𝚒̼ể̼𝚖̼ ̼𝚡̼ả̼𝚢̼ ̼𝚛̼𝚊̼ ̼𝚜̼ự̼ ̼𝚟̼𝚒̼ệ̼𝚌̼ ̼𝚕̼à̼ ̼𝚑̼ơ̼𝚗̼ ̼𝟷̼𝚑̼ ̼𝚜̼á̼𝚗̼𝚐̼.̼ ̼Đ̼𝚊̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚗̼ằ̼𝚖̼ ̼𝚗̼𝚐̼ủ̼ ̼𝚝̼𝚑̼ì̼ ̼𝚖̼ơ̼ ̼𝚑̼ồ̼ ̼𝚗̼𝚐̼𝚑̼𝚎̼ ̼𝚝̼𝚒̼ế̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚌̼𝚘̼𝚗̼ ̼𝚍̼â̼𝚞̼ ̼𝚕̼𝚊̼ ̼𝚕̼ê̼𝚗̼ ̼“̼đ̼𝚒̼ ̼𝚛̼𝚊̼,̼ ̼đ̼𝚒̼ ̼𝚛̼𝚊̼”̼.̼ ̼Ô̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚟̼ừ̼𝚊̼ ̼𝚖̼ở̼ ̼𝚌̼ử̼𝚊̼ ̼𝚙̼𝚑̼ò̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚋̼ư̼ớ̼𝚌̼ ̼𝚛̼𝚊̼ ̼𝚝̼𝚑̼ì̼ ̼𝚝̼𝚑̼ấ̼𝚢̼ ̼𝚕̼ử̼𝚊̼ ̼𝚝̼ừ̼ ̼𝚌̼𝚑̼𝚒̼ế̼𝚌̼ ̼𝚡̼𝚎̼ ̼𝚖̼á̼𝚢̼ ̼đ̼ã̼ ̼𝚙̼𝚑̼ự̼𝚝̼ ̼𝚕̼ê̼𝚗̼,̼ ̼𝚜̼𝚊̼𝚞̼ ̼đ̼ó̼ ̼𝚕̼𝚊̼𝚗̼ ̼𝚜̼𝚊̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝟺̼ ̼𝚌̼𝚑̼𝚒̼ế̼𝚌̼ ̼𝚡̼𝚎̼ ̼𝚔̼𝚑̼á̼𝚌̼ ̼𝚝̼𝚛̼𝚘̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚗̼𝚑̼à̼.̼

Cận cảnh hiện trường vụ cháy 6 người chết ở TP Thủ Đức - Báo Người lao động

𝙽̼𝚑̼à̼ ̼𝚌̼ó̼ ̼𝟸̼ ̼𝚙̼𝚑̼ò̼𝚗̼𝚐̼.̼ ̼𝙿̼𝚑̼ò̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚙̼𝚑̼í̼𝚊̼ ̼𝚝̼𝚛̼ư̼ớ̼𝚌̼ ̼𝚕̼à̼ ̼𝚌̼ủ̼𝚊̼ ̼𝟸̼ ̼𝚟̼ợ̼ ̼𝚌̼𝚑̼ồ̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚌̼𝚘̼𝚗̼ ̼𝚝̼𝚛̼𝚊̼𝚒̼ ̼𝚟̼à̼ ̼𝚌̼𝚘̼𝚗̼ ̼𝚍̼â̼𝚞̼.̼ ̼𝙲̼𝚑̼ú̼ ̼𝚃̼â̼𝚖̼ ̼𝚟̼à̼ ̼𝚌̼ô̼ ̼𝙻̼𝚘̼𝚊̼𝚗̼ ̼𝚗̼ằ̼𝚖̼ ̼𝚙̼𝚑̼ò̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚙̼𝚑̼í̼𝚊̼ ̼𝚜̼𝚊̼𝚞̼ ̼𝚌̼ù̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚟̼ớ̼𝚒̼ ̼𝚌̼𝚑̼á̼𝚞̼ ̼𝚗̼𝚐̼𝚘̼ạ̼𝚒̼ ̼𝟽̼ ̼𝚝̼𝚞̼ổ̼𝚒̼ ̼đ̼𝚊̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚗̼𝚐̼ủ̼.̼

Cháy nhà 6 người chết ở Thủ Đức: '6 ảnh thờ, 6 quan tài; nỗi đau ai chịu thấu?'
“̼𝙻̼ú̼𝚌̼ ̼đ̼ó̼ ̼𝚑̼𝚘̼ả̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚚̼𝚞̼á̼,̼ ̼𝚌̼𝚑̼ỉ̼ ̼𝚋̼𝚒̼ế̼𝚝̼ ̼𝚔̼𝚒̼ế̼𝚖̼ ̼𝚌̼𝚑̼ì̼𝚊̼ ̼𝚔̼𝚑̼ó̼𝚊̼ ̼𝚝̼𝚞̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚛̼𝚊̼ ̼𝚗̼𝚐̼𝚘̼à̼𝚒̼ ̼𝚛̼ồ̼𝚒̼ ̼𝚌̼𝚑̼ạ̼𝚢̼ ̼𝚕̼ê̼𝚗̼ ̼𝚌̼ử̼𝚊̼ ̼𝚝̼𝚛̼ư̼ớ̼𝚌̼ ̼𝚝̼𝚞̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚛̼𝚊̼ ̼𝚗̼𝚐̼𝚘̼à̼𝚒̼.̼ ̼𝙺̼𝚑̼𝚒̼ ̼𝚝̼ô̼𝚒̼ ̼đ̼ị̼𝚗̼𝚑̼ ̼𝚝̼𝚑̼ầ̼𝚗̼ ̼𝚕̼ạ̼𝚒̼ ̼đ̼ị̼𝚗̼𝚑̼ ̼𝚌̼𝚑̼ạ̼𝚢̼ ̼𝚝̼𝚛̼ở̼ ̼𝚟̼à̼𝚘̼ ̼𝚔̼é̼𝚘̼ ̼𝚟̼ợ̼,̼ ̼𝚌̼𝚘̼𝚗̼ ̼𝚌̼𝚑̼á̼𝚞̼ ̼𝚛̼𝚊̼.̼ ̼𝙽̼𝚑̼ư̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚖̼ớ̼𝚒̼ ̼đ̼ư̼ợ̼𝚌̼ ̼𝚗̼ử̼𝚊̼ ̼đ̼ư̼ờ̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚝̼𝚑̼ì̼ ̼𝚕̼ử̼𝚊̼ ̼𝚝̼ừ̼ ̼𝚋̼ê̼𝚗̼ ̼𝚝̼𝚛̼𝚘̼𝚗̼𝚐̼ ̼đ̼ã̼ ̼𝚋̼ù̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚕̼ê̼𝚗̼.̼ ̼𝙻̼ú̼𝚌̼ ̼đ̼ó̼ ̼𝚌̼𝚑̼ư̼𝚊̼ ̼𝚌̼ó̼ ̼𝚊̼𝚒̼ ̼(̼𝚑̼à̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚡̼ó̼𝚖̼)̼ ̼𝚚̼𝚞̼𝚊̼ ̼𝚑̼ế̼𝚝̼.̼ ̼𝚃̼ô̼𝚒̼ ̼𝚕̼𝚊̼𝚘̼ ̼𝚕̼ạ̼𝚒̼ ̼𝚌̼𝚑̼ạ̼𝚢̼ ̼𝚚̼𝚞̼𝚊̼ ̼𝚔̼ê̼𝚞̼ ̼𝚝̼𝚑̼ằ̼𝚗̼𝚐̼ ̼ở̼ ̼𝚔̼ế̼ ̼𝚋̼ê̼𝚗̼ ̼𝚗̼𝚑̼à̼ ̼𝚌̼ù̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚙̼𝚑̼ụ̼ ̼𝚍̼ậ̼𝚙̼ ̼𝚕̼ử̼𝚊̼…̼”̼ ̼–̼ ̼𝚌̼𝚑̼ồ̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚋̼à̼ ̼𝙻̼𝚘̼𝚊̼𝚗̼ ̼𝚔̼ể̼ ̼𝚕̼ạ̼𝚒̼.̼

Tin nổi bật ngày 11/3: Việt Nam quan tâm bảo vệ và thúc đẩy quyền con người | baotintuc.vn

𝚃̼𝚑̼𝚎̼𝚘̼ ̼𝚗̼ạ̼𝚗̼ ̼𝚗̼𝚑̼â̼𝚗̼,̼ ̼𝚐̼𝚒̼𝚊̼ ̼đ̼ì̼𝚗̼𝚑̼ ̼𝚌̼𝚑̼ú̼ ̼𝚜̼𝚒̼𝚗̼𝚑̼ ̼𝚜̼ố̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚝̼𝚛̼𝚘̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚗̼𝚐̼ô̼𝚒̼ ̼𝚗̼𝚑̼à̼ ̼𝚋̼ị̼ ̼𝚌̼𝚑̼á̼𝚢̼ ̼𝚑̼ơ̼𝚗̼ ̼𝟸̼𝟶̼ ̼𝚗̼ă̼𝚖̼.̼ ̼𝙲̼𝚑̼ú̼ ̼𝚃̼â̼𝚖̼ ̼𝚔̼𝚒̼ế̼𝚖̼ ̼𝚜̼ố̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚋̼ằ̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚗̼𝚐̼𝚑̼ề̼ ̼𝚕̼à̼𝚖̼ ̼đ̼𝚒̼ệ̼𝚗̼ ̼𝚐̼𝚒̼𝚊̼ ̼𝚍̼ụ̼𝚗̼𝚐̼,̼ ̼𝚌̼ò̼𝚗̼ ̼𝚟̼ợ̼ ̼ở̼ ̼𝚗̼𝚑̼à̼ ̼𝚗̼ộ̼𝚒̼ ̼𝚝̼𝚛̼ợ̼.̼ ̼𝙲̼𝚘̼𝚗̼ ̼𝚝̼𝚛̼𝚊̼𝚒̼ ̼𝚕̼ớ̼𝚗̼ ̼𝚜̼𝚊̼𝚞̼ ̼𝚔̼𝚑̼𝚒̼ ̼đ̼𝚒̼ ̼𝚋̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼𝚒̼ ̼𝚟̼ề̼ ̼𝚜̼ố̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚋̼ằ̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚗̼𝚐̼𝚑̼ề̼ ̼𝚋̼𝚞̼ô̼𝚗̼ ̼𝚋̼á̼𝚗̼,̼ ̼𝚌̼ò̼𝚗̼ ̼𝚌̼𝚘̼𝚗̼ ̼𝚍̼â̼𝚞̼ ̼𝚕̼à̼𝚖̼ ̼𝚗̼𝚑̼â̼𝚗̼ ̼𝚟̼𝚒̼ê̼𝚗̼ ̼ở̼ ̼𝚜̼𝚒̼ê̼𝚞̼ ̼𝚝̼𝚑̼ị̼.̼ ̼𝚃̼𝚑̼𝚞̼ ̼𝚗̼𝚑̼ậ̼𝚙̼ ̼𝚌̼ũ̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚝̼ạ̼𝚖̼ ̼𝚝̼𝚛̼𝚊̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚝̼𝚛̼ả̼𝚒̼ ̼𝚚̼𝚞̼𝚊̼ ̼𝚗̼𝚐̼à̼𝚢̼.̼

Người sống sót duy nhất trong vụ cháy nhà 6 người chết ở TP Thủ Đức xuất viện | Tin tức Online

𝙷̼ỏ̼𝚒̼ ̼𝚟̼ề̼ ̼𝚖̼𝚘̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚖̼𝚞̼ố̼𝚗̼ ̼𝚕̼ớ̼𝚗̼ ̼𝚗̼𝚑̼ấ̼𝚝̼ ̼𝚑̼𝚒̼ệ̼𝚗̼ ̼𝚝̼ạ̼𝚒̼,̼ ̼𝚌̼𝚑̼ú̼ ̼𝚃̼â̼𝚖̼ ̼𝚌̼𝚑̼ỉ̼ ̼𝚕̼ắ̼𝚌̼ ̼đ̼ầ̼𝚞̼ ̼𝚛̼ồ̼𝚒̼ ̼𝚒̼𝚖̼ ̼𝚕̼ặ̼𝚗̼𝚐̼.̼ ̼𝙲̼ó̼ ̼𝚕̼ẽ̼ ̼𝚗̼ỗ̼𝚒̼ ̼đ̼𝚊̼𝚞̼ ̼𝚖̼ấ̼𝚝̼ ̼𝟼̼ ̼𝚗̼𝚐̼ư̼ờ̼𝚒̼ ̼𝚝̼𝚑̼â̼𝚗̼ ̼đ̼ã̼ ̼𝚐̼ặ̼𝚖̼ ̼𝚗̼𝚑̼ấ̼𝚖̼ ̼𝚚̼𝚞̼á̼ ̼𝚗̼𝚑̼𝚒̼ề̼𝚞̼ ̼𝚌̼ả̼𝚖̼ ̼𝚡̼ú̼𝚌̼ ̼𝚌̼ủ̼𝚊̼ ̼𝚗̼𝚐̼ư̼ờ̼𝚒̼ ̼đ̼à̼𝚗̼ ̼ô̼𝚗̼𝚐̼.̼ ̼“̼𝚃̼ô̼𝚒̼ ̼𝚜̼ơ̼ ̼ý̼ ̼𝚚̼𝚞̼á̼.̼ ̼𝙻̼ẽ̼ ̼𝚛̼𝚊̼ ̼𝚕̼ú̼𝚌̼ ̼𝚖̼ở̼ ̼𝚌̼ử̼𝚊̼ ̼𝚙̼𝚑̼ò̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚙̼𝚑̼á̼𝚝̼ ̼𝚑̼𝚒̼ệ̼𝚗̼ ̼𝚌̼𝚑̼á̼𝚢̼ ̼𝚝̼𝚑̼ì̼ ̼𝚙̼𝚑̼ả̼𝚒̼ ̼𝚔̼ê̼𝚞̼ ̼𝚖̼ọ̼𝚒̼ ̼𝚗̼𝚐̼ư̼ờ̼𝚒̼ ̼𝚍̼ậ̼𝚢̼ ̼𝚑̼ế̼𝚝̼ ̼𝚛̼ồ̼𝚒̼ ̼𝚖̼ớ̼𝚒̼ ̼𝚌̼𝚑̼ạ̼𝚢̼ ̼𝚛̼𝚊̼ ̼𝚗̼𝚐̼𝚘̼à̼𝚒̼.̼ ̼𝙽̼𝚑̼ư̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚝̼ô̼𝚒̼ ̼𝚌̼𝚑̼ạ̼𝚢̼ ̼𝚛̼𝚊̼ ̼𝚝̼𝚛̼ư̼ớ̼𝚌̼,̼ ̼𝚔̼𝚑̼𝚒̼ ̼𝚗̼𝚐̼ư̼ợ̼𝚌̼ ̼𝚝̼𝚛̼ở̼ ̼𝚟̼ô̼ ̼𝚝̼𝚑̼ì̼ ̼𝚌̼𝚑̼ậ̼𝚖̼ ̼𝚝̼𝚛̼ễ̼ ̼𝚛̼ồ̼𝚒̼…̼”̼ ̼–̼ ̼𝚗̼𝚐̼ư̼ờ̼𝚒̼ ̼đ̼à̼𝚗̼ ̼ô̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚗̼ó̼𝚒̼,̼ ̼á̼𝚗̼𝚑̼ ̼𝚖̼ắ̼𝚝̼ ̼𝚝̼𝚑̼ấ̼𝚝̼ ̼𝚝̼𝚑̼ầ̼𝚗̼.̼𝚃̼𝚛̼ư̼𝚊̼ ̼𝚌̼ù̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚗̼𝚐̼à̼𝚢̼,̼ ̼ô̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚅̼õ̼ ̼𝚅̼ă̼𝚗̼ ̼𝙷̼𝚘̼𝚊̼𝚗̼,̼ ̼𝙿̼𝚑̼ó̼ ̼𝙲̼𝚑̼ủ̼ ̼𝚝̼ị̼𝚌̼𝚑̼ ̼𝚄̼𝙱̼𝙽̼𝙳̼ ̼𝚃̼𝙿̼.̼𝙷̼𝙲̼𝙼̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼𝚗̼ ̼𝙱̼𝚅̼ ̼𝚀̼𝚞̼ậ̼𝚗̼ ̼𝟸̼ ̼𝚝̼𝚑̼ă̼𝚖̼ ̼𝚟̼à̼ ̼đ̼ộ̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚟̼𝚒̼ê̼𝚗̼ ̼𝚋̼ệ̼𝚗̼𝚑̼ ̼𝚗̼𝚑̼â̼𝚗̼ ̼𝚐̼𝚒̼ữ̼ ̼𝚝̼𝚒̼𝚗̼𝚑̼ ̼𝚝̼𝚑̼ầ̼𝚗̼ ̼đ̼𝚒̼ề̼𝚞̼ ̼𝚝̼𝚛̼ị̼ ̼𝚜̼𝚊̼𝚞̼ ̼𝚋̼𝚒̼ế̼𝚗̼ ̼𝚌̼ố̼ ̼𝚚̼𝚞̼á̼ ̼𝚕̼ớ̼𝚗̼.̼ ̼Ô̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝙷̼𝚘̼𝚊̼𝚗̼ ̼𝚌̼ũ̼𝚗̼𝚐̼ ̼đ̼ế̼𝚗̼ ̼𝚗̼𝚑̼à̼ ̼𝚝̼𝚊̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚕̼ễ̼ ̼𝙶̼𝚒̼ồ̼𝚗̼𝚐̼ ̼Ô̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚃̼ố̼ ̼(̼𝚚̼𝚞̼ậ̼𝚗̼ ̼𝟸̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼𝚟̼𝚒̼ế̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝟼̼ ̼𝚗̼ạ̼𝚗̼ ̼𝚗̼𝚑̼â̼𝚗̼ ̼𝚡̼ấ̼𝚞̼ ̼𝚜̼ố̼.̼

Nạn nhân sống sót trong vụ cháy 6 người chết ở Thủ Đức hối hận: “Lẽ ra tôi phải đánh thức mọi người dậy hết…”

𝚃̼𝚛̼ư̼ớ̼𝚌̼ ̼đ̼ó̼ ̼𝚗̼𝚑̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼𝚝̼𝚑̼ô̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚝̼𝚒̼𝚗̼,̼ ̼𝚟̼ụ̼ ̼𝚑̼𝚘̼ả̼ ̼𝚑̼𝚘̼ạ̼𝚗̼ ̼𝚝̼𝚑̼ư̼ơ̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚝̼â̼𝚖̼ ̼𝚡̼ả̼𝚢̼ ̼𝚛̼𝚊̼ ̼𝚟̼à̼𝚘̼ ̼𝚛̼ạ̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚜̼á̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚗̼ ̼ở̼ ̼𝚌̼ă̼𝚗̼ ̼𝚗̼𝚑̼à̼ ̼𝚌̼ấ̼𝚙̼ ̼𝟺̼ ̼𝚍̼𝚒̼ệ̼𝚗̼ ̼𝚝̼í̼𝚌̼𝚑̼ ̼𝚔̼𝚑̼𝚘̼ả̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝟼̼𝟶̼ ̼𝚖̼é̼𝚝̼ ̼𝚝̼𝚑̼𝚞̼ộ̼𝚌̼ ̼𝚙̼𝚑̼ư̼ờ̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝙲̼á̼𝚝̼ ̼𝙻̼á̼𝚒̼,̼ ̼𝚃̼𝙿̼.̼ ̼𝚃̼𝚑̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼𝚌̼.̼𝙺̼𝚑̼𝚒̼ ̼𝚕̼ự̼𝚌̼ ̼𝚕̼ư̼ợ̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚌̼𝚑̼ứ̼𝚌̼ ̼𝚗̼ă̼𝚗̼𝚐̼ ̼đ̼ế̼𝚗̼ ̼𝚗̼ơ̼𝚒̼ ̼𝚝̼𝚑̼ì̼ ̼𝚙̼𝚑̼á̼𝚝̼ ̼𝚑̼𝚒̼ệ̼𝚗̼ ̼𝟼̼ ̼𝚗̼𝚐̼ư̼ờ̼𝚒̼ ̼𝚝̼𝚛̼𝚘̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚐̼𝚒̼𝚊̼ ̼đ̼ì̼𝚗̼𝚑̼ ̼𝚝̼ử̼ ̼𝚟̼𝚘̼𝚗̼𝚐̼,̼ ̼𝚖̼ộ̼𝚝̼ ̼𝚗̼𝚐̼ư̼ờ̼𝚒̼ ̼𝚋̼ị̼ ̼𝚝̼𝚑̼ư̼ơ̼𝚗̼𝚐̼ ̼đ̼ư̼ợ̼𝚌̼ ̼đ̼ư̼𝚊̼ ̼đ̼𝚒̼ ̼𝚌̼ấ̼𝚙̼ ̼𝚌̼ứ̼𝚞̼.̼

Danh tính 6 người chết trong vụ cháy ở TP Thủ Đức - Xã hội
𝙲̼á̼𝚌̼ ̼𝚗̼ạ̼𝚗̼ ̼𝚗̼𝚑̼â̼𝚗̼ ̼𝚝̼ử̼ ̼𝚟̼𝚘̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚝̼𝚛̼𝚘̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚟̼ụ̼ ̼𝚌̼𝚑̼á̼𝚢̼ ̼𝚋̼𝚊̼𝚘̼ ̼𝚐̼ồ̼𝚖̼:̼ ̼𝚋̼à̼ ̼𝙱̼ù̼𝚒̼ ̼𝚃̼𝚑̼ị̼ ̼𝙻̼𝚘̼𝚊̼𝚗̼ ̼(̼𝟻̼𝟸̼ ̼𝚝̼𝚞̼ổ̼𝚒̼,̼ ̼𝚟̼ợ̼ ̼ô̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚃̼â̼𝚖̼,̼ ̼𝚌̼𝚑̼ủ̼ ̼𝚑̼ộ̼)̼,̼ ̼𝙻̼ụ̼𝚌̼ ̼𝙺̼𝚒̼ế̼𝚗̼ ̼𝙰̼𝚗̼𝚑̼ ̼(̼𝟸̼𝟽̼ ̼𝚝̼𝚞̼ổ̼𝚒̼,̼ ̼𝚌̼𝚘̼𝚗̼ ̼𝚝̼𝚛̼𝚊̼𝚒̼ ̼𝚌̼𝚑̼ủ̼ ̼𝚑̼ộ̼)̼,̼ ̼𝙻̼ụ̼𝚌̼ ̼𝚃̼𝚞̼𝚢̼ế̼𝚝̼ ̼𝚃̼𝚛̼𝚒̼𝚗̼𝚑̼ ̼(̼𝟸̼𝟻̼ ̼𝚝̼𝚞̼ổ̼𝚒̼,̼ ̼𝚌̼𝚘̼𝚗̼ ̼𝚐̼á̼𝚒̼ ̼𝚌̼𝚑̼ủ̼ ̼𝚑̼ộ̼)̼,̼ ̼𝙱̼ù̼𝚒̼ ̼𝚃̼𝚑̼ú̼𝚢̼ ̼𝙰̼𝚗̼ ̼(̼𝟸̼𝟺̼ ̼𝚝̼𝚞̼ổ̼𝚒̼,̼ ̼𝚌̼𝚘̼𝚗̼ ̼𝚍̼â̼𝚞̼ ̼𝚌̼𝚑̼ủ̼ ̼𝚑̼ộ̼)̼,̼ ̼𝙻̼ụ̼𝚌̼ ̼𝙺̼𝚒̼ế̼𝚗̼ ̼𝙽̼𝚐̼𝚑̼𝚒̼ ̼(̼𝟽̼ ̼𝚝̼𝚞̼ổ̼𝚒̼,̼ ̼𝚌̼𝚑̼á̼𝚞̼ ̼𝚗̼𝚐̼𝚘̼ạ̼𝚒̼ ̼𝚌̼𝚑̼ủ̼ ̼𝚑̼ộ̼)̼ ̼𝚟̼à̼ ̼𝚖̼ộ̼𝚝̼ ̼𝚋̼é̼ ̼𝚜̼ơ̼ ̼𝚜̼𝚒̼𝚗̼𝚑̼ ̼𝟸̼ ̼𝚝̼𝚑̼á̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚝̼𝚞̼ổ̼𝚒̼ ̼(̼𝚌̼𝚑̼á̼𝚞̼ ̼𝚗̼ộ̼𝚒̼ ̼𝚌̼𝚑̼ủ̼ ̼𝚑̼ộ̼)̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM