Trang chủ » Chưa được phân loại
28/09/2022 11:44

‼️TIN BUỒN‼️

N̼h̼à̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼-̼ ̼N̼h̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼ú̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼K̼ý̼ ̼(̼2̼6̼/̼6̼/̼1̼9̼4̼7̼ ̼–̼ ̼2̼8̼/̼9̼/̼2̼0̼2̼2̼)̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ử̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼H̼ậ̼u̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼–̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼–̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼ẻ̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼…̼

T̼ô̼i̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼5̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼–̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼K̼ý̼ ̼–̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼–̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼…̼

 

N̼h̼à̼ ̼v̼ă̼n̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼ú̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼K̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼r̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼

L̼À̼ ̼T̼H̼Ầ̼Y̼ ̼L̼À̼ ̼B̼Ạ̼N̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼8̼0̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼ỷ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ứ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼K̼ý̼ ̼«̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼»̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ũ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼s̼ứ̼.̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼i̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼.̼ ̼B̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼«̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼í̼ ̼»̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ũ̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼

T̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼â̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼â̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ơ̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼

V̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼ỳ̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼C̼h̼ữ̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼đ̼ẹ̼p̼.̼ ̼C̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ề̼m̼ ̼m̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼á̼n̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼é̼t̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼.̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ò̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼N̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ậ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼n̼ạ̼t̼:̼ ̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼.̼

L̼À̼ ̼T̼H̼Ầ̼Y̼ ̼L̼À̼ ̼C̼H̼A̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼ô̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼.̼ ̼N̼ế̼p̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼ở̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ộ̼n̼ ̼n̼h̼ị̼p̼,̼ ̼ồ̼n̼ ̼ã̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼

N̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼n̼h̼o̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ó̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼ũ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼B̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼h̼i̼ễ̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼i̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼a̼ ̼t̼r̼à̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ơ̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼

C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼ắ̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼g̼ỗ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ũ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼â̼y̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼ứ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼â̼m̼ ̼t̼h̼ơ̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼Â̼m̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼l̼u̼y̼ế̼n̼ ̼l̼á̼y̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼

K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼ở̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼ế̼t̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼ũ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼1̼2̼ ̼–̼ ̼1̼4̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼ở̼ ̼d̼ở̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼á̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼1̼0̼8̼8̼.̼

Đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼

M̼Ộ̼T̼ ̼T̼Ấ̼M̼ ̼G̼Ư̼Ơ̼N̼G̼ ̼V̼Ề̼ ̼Đ̼Ạ̼O̼ ̼Đ̼Ứ̼C̼ ̼V̼À̼ ̼N̼G̼H̼Ị̼ ̼L̼Ự̼C̼:̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼d̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼à̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ ̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼.̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼.̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼Đ̼u̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ấ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼ấ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼

T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼c̼á̼u̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼c̼â̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼:̼ ̼D̼Ạ̼Y̼ ̼T̼Ố̼T̼ ̼–̼ ̼H̼Ọ̼C̼ ̼T̼Ố̼T̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼ở̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼…̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ắ̼t̼.̼ ̼N̼g̼ẫ̼m̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼.̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ă̼n̼,̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼ể̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼H̼ậ̼u̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼.̼

M̼Ộ̼T̼ ̼N̼H̼À̼ ̼S̼Ư̼ ̼P̼H̼Ạ̼M̼ ̼G̼I̼Ỏ̼I̼:̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼e̼n̼.̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼L̼ý̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼r̼à̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ị̼u̼ ̼d̼à̼n̼g̼.̼ ̼Ở̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼s̼á̼c̼h̼,̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼s̼a̼y̼ ̼m̼ê̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼.̼

̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼o̼á̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ắ̼c̼-̼c̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼m̼-̼p̼a̼,̼ ̼b̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ì̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼o̼á̼n̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼:̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼k̼é̼m̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼m̼a̼n̼g̼…̼

̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼t̼o̼á̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼B̼á̼c̼ ̼H̼ồ̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼(̼1̼9̼6̼2̼,̼ ̼1̼9̼6̼3̼)̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼k̼h̼a̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼3̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼(̼c̼ũ̼)̼.̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼K̼ỷ̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼–̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼b̼ả̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼r̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼á̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼

N̼G̼Ư̼T̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼K̼ý̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼

M̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼s̼ư̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼0̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼â̼n̼ ̼C̼ử̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼K̼ý̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼h̼i̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼l̼ũ̼y̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ơ̼.̼

N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼3̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼.̼ ̼Ở̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼í̼c̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ắ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼«̼ ̼X̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼»̼ ̼(̼T̼ừ̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼)̼.̼

̼B̼I̼Ể̼U̼ ̼T̼Ư̼Ợ̼N̼G̼ ̼C̼Ủ̼A̼ ̼T̼Ì̼N̼H̼ ̼Y̼Ê̼U̼:̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼h̼i̼ễ̼u̼ ̼–̼ ̼E̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ừ̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼K̼ý̼ ̼«̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼»̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼ở̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼B̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼N̼a̼m̼ ̼H̼à̼ ̼c̼ũ̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ư̼a̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ũ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼4̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼ã̼o̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼V̼T̼V̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼1̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼c̼h̼â̼n̼…̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼u̼ ̼đ̼á̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼1̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼h̼i̼ễ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼h̼i̼ễ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼«̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼»̼ ̼c̼ô̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼(̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼g̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼.̼

M̼ố̼i̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼.̼

N̼h̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼ú̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼K̼ý̼,̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼N̼h̼à̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼8̼/̼9̼/̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ọ̼ ̼7̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ử̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼g̼i̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼2̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼6̼2̼3̼D̼ ̼K̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼N̼a̼m̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼.̼

L̼ễ̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼2̼8̼/̼9̼,̼ ̼l̼ễ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼ú̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼K̼ý̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼T̼P̼ ̼D̼ĩ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼5̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼S̼á̼c̼h̼ ̼K̼ỷ̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼:̼ ̼”̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼i̼ế̼t̼”̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼k̼h̼o̼a̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ư̼u̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼l̼ẽ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼h̼a̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ọ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼à̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼í̼ ̼q̼u̼a̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼1̼0̼8̼8̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼N̼i̼c̼k̼ ̼V̼u̼j̼i̼c̼i̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼4̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼”̼H̼ạ̼t̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ồ̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼W̼h̼i̼t̼e̼ ̼P̼a̼l̼a̼c̼e̼ ̼(̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼)̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM