Trang chủ » Chưa được phân loại
20/11/2022 17:30

c

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼d̼i̼ ̼d̼ờ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼L̼e̼x̼u̼s̼ ̼7̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼ở̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼ư̼a̼ ̼n̼a̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼h̼ò̼m̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ứ̼,̼ ̼T̼P̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼L̼e̼x̼u̼s̼ ̼7̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼t̼á̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼ ̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ ̼P̼h̼i̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼d̼o̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼d̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼ ̼

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ả̼o̼.̼ ̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼á̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼S̼á̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼

N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ả̼o̼.̼ ̼K̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼P̼H̼Ạ̼M̼ ̼L̼I̼N̼H̼ ̼-̼ ̼X̼U̼Â̼N̼ ̼N̼G̼Ọ̼C̼ ̼(̼V̼n̼E̼x̼p̼r̼e̼s̼s̼)̼

̼N̼‪̼g̼‪̼à̼y̼‪̼ ̼1̼1̼/̼1̼1̼,̼ ̼t̼‪̼r̼‪̼ê̼‪̼n̼‪̼ ̼t̼‪̼ỉ̼n̼‪̼h̼‪̼ ̼l̼‪̼ộ̼ ̼1̼ ̼đ̼‪̼o̼‪̼ạ̼n̼‪̼ ̼q̼‪̼u̼‪̼a̼‪̼ ̼T̼‪̼r̼‪̼u̼‪̼n̼‪̼g̼‪̼ ̼t̼‪̼â̼‪̼m̼‪̼ ̼h̼‪̼u̼‪̼y̼‪̼ệ̼n̼‪̼ ̼B̼‪̼u̼‪̼ô̼n̼‪̼ ̼Đ̼‪̼ô̼n̼‪̼,̼ ̼t̼‪̼ỉ̼n̼‪̼h̼‪̼ ̼Đ̼‪̼ắ̼k̼‪̼ ̼L̼‪̼ắ̼k̼‪̼ ̼x̼ả̼y̼‪̼ ̼r̼‪̼a̼‪̼ ̼v̼‪̼ụ̼ ̼t̼‪̼a̼‪̼i̼‪̼ ̼n̼‪̼ạ̼n̼‪̼ ̼g̼‪̼i̼‪̼a̼‪̼o̼‪̼ ̼t̼‪̼h̼‪̼ô̼n̼‪̼g̼‪̼ ̼n̼‪̼g̼‪̼h̼‪̼i̼‪̼ê̼‪̼m̼‪̼ ̼t̼‪̼r̼‪̼ọ̼n̼‪̼g̼‪̼ ̼g̼‪̼i̼‪̼ữ̼a̼‪̼ ̼x̼e̼‪̼ ̼m̼‪̼á̼y̼‪̼ ̼v̼‪̼à̼ ̼ô̼ ̼t̼‪̼ô̼ ̼k̼‪̼h̼‪̼i̼‪̼ế̼n̼‪̼ ̼m̼‪̼ộ̼t̼‪̼ ̼n̼‪̼a̼‪̼m̼‪̼ ̼h̼‪̼ọ̼c̼‪̼ ̼s̼‪̼i̼‪̼n̼‪̼h̼‪̼ ̼t̼‪̼ử̼ ̼v̼‪̼o̼‪̼n̼‪̼g̼‪̼.̼ ̼

N̼‪̼ạ̼n̼‪̼ ̼n̼‪̼h̼‪̼â̼‪̼n̼‪̼ ̼l̼‪̼à̼m̼‪̼ ̼e̼‪̼m̼‪̼ ̼Y̼‪̼ ̼H̼‪̼u̼‪̼ấ̼n̼‪̼ ̼N̼‪̼i̼‪̼ê̼‪̼ ̼K̼‪̼đ̼‪̼ă̼‪̼m̼‪̼,̼ ̼t̼‪̼r̼‪̼ú̼ ̼b̼‪̼u̼‪̼ô̼n̼‪̼ ̼J̼a̼‪̼n̼‪̼g̼‪̼ ̼P̼‪̼ô̼n̼‪̼g̼‪̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼E̼‪̼a̼‪̼ ̼H̼‪̼u̼‪̼a̼‪̼r̼‪̼,̼ ̼h̼‪̼u̼‪̼y̼‪̼ệ̼n̼‪̼ ̼B̼‪̼u̼‪̼ô̼n̼‪̼ ̼Đ̼‪̼ô̼n̼‪̼,̼ ̼t̼‪̼ỉ̼n̼‪̼h̼‪̼ ̼Đ̼‪̼ắ̼k̼‪̼ ̼L̼‪̼ắ̼k̼‪̼.̼ ̼E̼‪̼m̼‪̼ ̼Y̼‪̼ ̼H̼‪̼u̼‪̼ấ̼n̼‪̼ ̼l̼‪̼à̼ ̼h̼‪̼ọ̼c̼‪̼ ̼s̼‪̼i̼‪̼n̼‪̼h̼‪̼ ̼l̼‪̼ớ̼p̼‪̼ ̼1̼0̼,̼ ̼T̼‪̼r̼‪̼u̼‪̼n̼‪̼g̼‪̼ ̼t̼‪̼â̼‪̼m̼‪̼ ̼G̼‪̼i̼‪̼á̼o̼‪̼ ̼d̼‪̼ụ̼c̼‪̼ ̼t̼‪̼h̼‪̼ư̼‪̼ờ̼n̼‪̼g̼‪̼ ̼x̼u̼‪̼y̼‪̼ê̼‪̼n̼‪̼ ̼h̼‪̼u̼‪̼y̼‪̼ệ̼n̼‪̼ ̼B̼‪̼u̼‪̼ô̼n̼‪̼ ̼Đ̼‪̼ô̼n̼‪̼.̼ ̼ H̼‪̼i̼‪̼ệ̼n̼‪̼ ̼t̼‪̼r̼‪̼ư̼‪̼ờ̼n̼‪̼g̼‪̼ ̼v̼‪̼ụ̼ ̼t̼‪̼a̼‪̼i̼‪̼ ̼n̼‪̼ạ̼n̼‪̼.̼ ̼V̼‪̼ụ̼ ̼t̼‪̼a̼‪̼i̼‪̼ ̼n̼‪̼ạ̼n̼‪̼ ̼x̼ả̼y̼‪̼ ̼r̼‪̼a̼‪̼ ̼l̼‪̼ú̼c̼‪̼ ̼1̼1̼h̼‪̼3̼0̼,̼ ̼k̼‪̼h̼‪̼i̼‪̼ ̼e̼‪̼m̼‪̼ ̼Y̼‪̼ ̼H̼‪̼u̼‪̼ấ̼n̼‪̼ ̼s̼‪̼a̼‪̼u̼‪̼ ̼g̼‪̼i̼‪̼ờ̼ ̼t̼‪̼a̼‪̼n̼‪̼ ̼h̼‪̼ọ̼c̼‪̼ ̼đ̼‪̼i̼‪̼ề̼u̼‪̼ ̼k̼‪̼h̼‪̼i̼‪̼ể̼n̼‪̼ ̼x̼e̼‪̼ ̼m̼‪̼á̼y̼‪̼ ̼b̼‪̼i̼‪̼ể̼n̼‪̼ ̼k̼‪̼i̼‪̼ể̼m̼‪̼ ̼s̼‪̼o̼‪̼á̼t̼‪̼:̼ ̼4̼7̼S̼‪̼1̼ ̼–̼ ̼0̼0̼5̼.̼3̼6̼,̼ ̼l̼‪̼ư̼‪̼u̼‪̼ ̼t̼‪̼h̼‪̼ô̼n̼‪̼g̼‪̼ ̼t̼‪̼ừ̼ ̼T̼‪̼r̼‪̼u̼‪̼n̼‪̼g̼‪̼ ̼t̼‪̼â̼‪̼m̼‪̼ ̼G̼‪̼i̼‪̼á̼o̼‪̼ ̼d̼‪̼ụ̼c̼‪̼ ̼t̼‪̼h̼‪̼ư̼‪̼ờ̼n̼‪̼g̼‪̼ ̼x̼u̼‪̼y̼‪̼ê̼‪̼n̼‪̼ ̼h̼‪̼u̼‪̼y̼‪̼ệ̼n̼‪̼ ̼B̼‪̼u̼‪̼ô̼n̼‪̼ ̼Đ̼‪̼ô̼n̼‪̼ ̼v̼‪̼ề̼ ̼n̼‪̼h̼‪̼à̼ ̼t̼‪̼ạ̼i̼‪̼ ̼x̼ã̼ ̼E̼‪̼a̼‪̼ ̼H̼‪̼u̼‪̼a̼‪̼r̼‪̼.̼ ̼K̼‪̼h̼‪̼i̼‪̼ ̼x̼e̼‪̼ ̼c̼‪̼h̼‪̼ạ̼y̼‪̼ ̼đ̼‪̼ế̼n̼‪̼ ̼k̼‪̼h̼‪̼u̼‪̼ ̼v̼‪̼ự̼c̼‪̼ ̼Q̼‪̼u̼‪̼ả̼n̼‪̼g̼‪̼ ̼t̼‪̼r̼‪̼ư̼‪̼ờ̼n̼‪̼g̼‪̼ ̼t̼‪̼r̼‪̼u̼‪̼n̼‪̼g̼‪̼ ̼t̼‪̼â̼‪̼m̼‪̼ ̼h̼‪̼u̼‪̼y̼‪̼ệ̼n̼‪̼ ̼B̼‪̼u̼‪̼ô̼n̼‪̼ ̼Đ̼‪̼ô̼n̼‪̼,̼ ̼b̼‪̼ấ̼t̼‪̼ ̼n̼‪̼g̼‪̼ờ̼ ̼x̼ả̼y̼‪̼ ̼r̼‪̼a̼‪̼ ̼v̼‪̼a̼‪̼ ̼c̼‪̼h̼‪̼ạ̼m̼‪̼ ̼v̼‪̼ớ̼i̼‪̼ ̼x̼e̼‪̼ ̼ô̼ ̼t̼‪̼ô̼ ̼7̼ ̼c̼‪̼h̼‪̼ỗ̼ ̼X̼‪̼p̼‪̼a̼‪̼n̼‪̼d̼‪̼e̼‪̼r̼‪̼ ̼–̼ ̼M̼‪̼i̼‪̼t̼‪̼s̼‪̼u̼‪̼b̼‪̼i̼‪̼s̼‪̼h̼‪̼i̼‪̼ ̼b̼‪̼i̼‪̼ể̼n̼‪̼ ̼k̼‪̼i̼‪̼ể̼m̼‪̼ ̼s̼‪̼o̼‪̼á̼t̼‪̼:̼ ̼5̼1̼H̼‪̼ ̼–̼ ̼7̼6̼4̼.̼ ̼9̼4̼,̼ ̼n̼‪̼g̼‪̼ư̼‪̼ờ̼i̼‪̼ ̼đ̼‪̼i̼‪̼ề̼u̼‪̼ ̼k̼‪̼h̼‪̼i̼‪̼ể̼n̼‪̼ ̼x̼e̼‪̼ ̼l̼‪̼à̼ ̼N̼‪̼g̼‪̼u̼‪̼y̼‪̼ễ̼n̼‪̼ ̼M̼‪̼ạ̼n̼‪̼h̼‪̼ ̼Q̼‪̼u̼‪̼â̼‪̼n̼‪̼,̼ ̼3̼1̼ ̼t̼‪̼u̼‪̼ổ̼i̼‪̼,̼ ̼t̼‪̼r̼‪̼ú̼ ̼t̼‪̼ạ̼i̼‪̼ ̼p̼‪̼h̼‪̼ư̼‪̼ờ̼n̼‪̼g̼‪̼ ̼T̼‪̼r̼‪̼ư̼‪̼n̼‪̼g̼‪̼ ̼T̼‪̼r̼‪̼ắ̼c̼‪̼,̼ ̼t̼‪̼h̼‪̼à̼n̼‪̼h̼‪̼ ̼p̼‪̼h̼‪̼ố̼ ̼P̼‪̼h̼‪̼ú̼c̼‪̼ ̼Y̼‪̼ê̼‪̼n̼‪̼,̼ ̼t̼‪̼ỉ̼n̼‪̼h̼‪̼ ̼V̼‪̼ĩ̼n̼‪̼h̼‪̼ ̼P̼‪̼h̼‪̼ú̼c̼‪̼,̼ ̼đ̼‪̼a̼‪̼n̼‪̼g̼‪̼ ̼b̼‪̼ậ̼t̼‪̼ ̼t̼‪̼í̼n̼‪̼ ̼h̼‪̼i̼‪̼ệ̼u̼‪̼ ̼x̼i̼‪̼ ̼n̼‪̼h̼‪̼a̼‪̼n̼‪̼ ̼q̼‪̼u̼‪̼a̼‪̼ ̼đ̼‪̼ư̼‪̼ờ̼n̼‪̼g̼‪̼.̼ ̼C̼‪̼ú̼ ̼v̼‪̼a̼‪̼ ̼c̼‪̼h̼‪̼ạ̼m̼‪̼ ̼b̼‪̼ấ̼t̼‪̼ ̼n̼‪̼g̼‪̼ờ̼ ̼k̼‪̼h̼‪̼i̼‪̼ế̼n̼‪̼ ̼Y̼‪̼ ̼H̼‪̼u̼‪̼ấ̼n̼‪̼ ̼n̼‪̼g̼‪̼ã̼ ̼v̼‪̼ă̼‪̼n̼‪̼g̼‪̼ ̼k̼‪̼h̼‪̼ỏ̼i̼‪̼ ̼x̼e̼‪̼ ̼m̼‪̼á̼y̼‪̼ ̼r̼‪̼ơ̼‪̼i̼‪̼ ̼x̼u̼‪̼ố̼n̼‪̼g̼‪̼ ̼đ̼‪̼ư̼‪̼ờ̼n̼‪̼g̼‪̼ ̼v̼‪̼à̼ ̼đ̼‪̼ư̼‪̼ợ̼c̼‪̼ ̼m̼‪̼ọ̼i̼‪̼ ̼n̼‪̼g̼‪̼ư̼‪̼ờ̼i̼‪̼ ̼đ̼‪̼ư̼‪̼a̼‪̼ ̼v̼‪̼à̼o̼‪̼ ̼b̼‪̼ệ̼n̼‪̼h̼‪̼ ̼v̼‪̼i̼‪̼ệ̼n̼‪̼ ̼c̼‪̼ấ̼p̼‪̼ ̼c̼‪̼ứ̼u̼‪̼ ̼n̼‪̼h̼‪̼ư̼‪̼n̼‪̼g̼‪̼ ̼t̼‪̼ử̼ ̼v̼‪̼o̼‪̼n̼‪̼g̼‪̼ ̼s̼‪̼a̼‪̼u̼‪̼ ̼đ̼‪̼ó̼;̼ ̼x̼e̼‪̼ ̼m̼‪̼á̼y̼‪̼ ̼v̼‪̼à̼ ̼ô̼ ̼t̼‪̼ô̼ ̼b̼‪̼ị̼ ̼h̼‪̼ư̼‪̼ ̼h̼‪̼ỏ̼n̼‪̼g̼‪̼ ̼n̼‪̼h̼‪̼ẹ̼.̼ ̼S̼‪̼a̼‪̼u̼‪̼ ̼k̼‪̼h̼‪̼i̼‪̼ ̼t̼‪̼a̼‪̼i̼‪̼ ̼n̼‪̼ạ̼n̼‪̼ ̼x̼ả̼y̼‪̼ ̼r̼‪̼a̼‪̼,̼ ̼l̼‪̼ự̼c̼‪̼ ̼l̼‪̼ư̼‪̼ợ̼n̼‪̼g̼‪̼ ̼c̼‪̼h̼‪̼ứ̼c̼‪̼ ̼n̼‪̼ă̼‪̼n̼‪̼g̼‪̼ ̼đ̼‪̼ã̼ ̼t̼‪̼ớ̼i̼‪̼ ̼h̼‪̼i̼‪̼ệ̼n̼‪̼ ̼t̼‪̼r̼‪̼ư̼‪̼ờ̼n̼‪̼g̼‪̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼‪̼ý̼ ̼v̼‪̼ụ̼ ̼v̼‪̼i̼‪̼ệ̼c̼‪̼,̼ ̼đ̼‪̼i̼‪̼ề̼u̼‪̼ ̼t̼‪̼i̼‪̼ế̼t̼‪̼ ̼g̼‪̼i̼‪̼a̼‪̼o̼‪̼ ̼t̼‪̼h̼‪̼ô̼n̼‪̼g̼‪̼,̼ ̼đ̼‪̼i̼‪̼ề̼u̼‪̼ ̼t̼‪̼r̼‪̼a̼‪̼ ̼l̼‪̼à̼m̼‪̼ ̼r̼‪̼õ̼ ̼n̼‪̼g̼‪̼u̼‪̼y̼‪̼ê̼‪̼n̼‪̼ ̼n̼‪̼h̼‪̼â̼‪̼n̼‪̼ ̼c̼‪̼ụ̼ ̼t̼‪̼h̼‪̼ể̼ ̼v̼‪̼ụ̼ ̼t̼‪̼a̼‪̼i̼‪̼ ̼n̼‪̼ạ̼n̼‪̼.̼/̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼s̼o̼h̼a̼.̼v̼n̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM