Trang chủ » Chưa được phân loại
29/06/2022 17:42

Сһɪềᴜ Пɑʏ

сһɪᴇ̂̀ᴜ пɑʏ: ⅼᴀ̣̆пɡ пɡᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋһɪ ᴩһᴀ́т һɪᴇ̣̂п тһɪ тһᴇ̂̉ ьᴇ́ тгɑɪ ᴄ.һᴇ̂́*т тгᴇ̂п ьᴀ̃ɪ ьɪᴇ̂̉п ᴠᴀ̀ ѕᴜ̛̣ тһᴀ̣̂т ᴋɪпһ һᴏᴀ̀пɡ ᴩһɪ́ɑ ѕɑᴜ…
ᴛɪ̀ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ᴛʜᴜ̛́ ʜᴀɪ ᴆᴜᴏ̂́ɪ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ᴛᴀ̆́ᴍ ʙɪᴇ̂̉ɴ ᴏ̛̉ ǫᴜᴀ̉ɴɢ ɴɪɴʜʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴛɪ̀ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ 2 ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ᴆᴜᴏ̂́ɪ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ᴛᴀ̆́ᴍ ʙɪᴇ̂̉ɴ ᴏ̛̉ ǫᴜᴀ̉ɴɢ ɴɪɴʜ

ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 15ʜ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ , ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴛɪ̀ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ ᴠᴜ̃ ᴠᴀ̆ɴ ᴛ. (sɴ 2010) ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ 2 ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ᴆᴜᴏ̂́ɪ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ᴆɪ ᴛᴀ̆́ᴍ ʙɪᴇ̂̉ɴ ᴛᴀ̣ɪ xᴀ̃ ǫᴜᴀɴ ʟᴀ̣ɴ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̂ɴ ᴆᴏ̂̀ɴ, ᴛɪ̉ɴʜ ǫᴜᴀ̉ɴɢ ɴɪɴʜ.

ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʙᴇ́ ᴛ. ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪ̀ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴏ̛̉ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ᴄᴜ̛̉ᴀ ᴆᴏ̂́ɪ, ᴄᴀ́ᴄʜ ᴠɪ̣ ᴛʀɪ́ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙɪ̣ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛɪ́ᴄʜ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 10ᴋᴍ.

sᴀ́ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴍʏ̃ ᴀ. (sɴ 2007) ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪ̀ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ.

ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, ɴʜᴜ̛ ʙᴀ́ᴏ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴆᴜ̛ᴀ ᴛɪɴ, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 10ʜ20 ɴɢᴀ̀ʏ 10/5, ᴛᴀ̣ɪ ʙᴀ̃ɪ ᴛᴀ̆́ᴍ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ xᴀ̃ ǫᴜᴀɴ ʟᴀ̣ɴ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̂ɴ ᴆᴏ̂̀ɴ, ǫᴜᴀ̉ɴɢ ɴɪɴʜ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴆᴜᴏ̂́ɪ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛɪ́ᴄʜ.

ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴀ́ᴄ ᴆɪ̣ɴʜ ʟᴀ̀ 2 ᴅᴜ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ᴛᴇ̂ɴ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴍʏ̃ ᴀ. (sɴ 2007) ᴠᴀ̀ ᴠᴜ̃ ᴠᴀ̆ɴ ᴛ. (sɴ 2010), ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴘ. ʟɪ̃ɴʜ ɴᴀᴍ, ǫᴜᴀ̣̂ɴ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴍᴀɪ, ᴛᴘ. ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ.

ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴏ́ 2 ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛɪ́ᴄʜ ᴅᴏ ʙɪ̣ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄᴜᴏ̂́ɴ ᴛʀᴏ̂ɪ, ᴜʙɴᴅ xᴀ̃ ǫᴜᴀɴ ʟᴀ̣ɴ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̂ɴ ᴆᴏ̂̀ɴ (ǫᴜᴀ̉ɴɢ ɴɪɴʜ) ᴆᴀ̃ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴏ̣̂ ᴆᴏ̣̂ɪ ʙɪᴇ̂ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̂ɴ ᴆᴏ̂̀ɴ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴄᴜ̛́ᴜ ʜᴏ̣̂ ᴄᴜ̛́ᴜ ɴᴀ̣ɴ. ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴅᴏ sᴏ́ɴɢ ʟᴏ̛́ɴ, ɢɪᴏ́ ᴛᴏ ɴᴇ̂ɴ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛɪ̀ᴍ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ɢᴀ̣̆ᴘ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ.

ᴛʜᴇᴏ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ, ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ 2 ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ʙɪ̣ ᴆᴜᴏ̂́ɪ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʙᴀ̃ɪ ᴛᴀ̆́ᴍ, ᴆᴀ̃ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴆɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴀ̆́ᴍ ʙɪᴇ̂̉ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ̂́ᴍ ᴛᴀ̆́ᴍ ʙɪᴇ̂̉ɴ.

ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴏɴ sᴏ́ɴɢ ᴠᴏ̂̃ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴆᴀ̃ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ᴆɪ sᴜ̛̣ ʜᴏ̂̀ɴ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴇᴍ ᴠᴀ̀ ɢɪᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̛ɴ 12 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴄᴜ̛ sʏʀɪᴀ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴛᴀ̀ᴜ ᴆɪ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜᴏ̂̉ ɴʜɪ̃ ᴋʏ̀ ᴛɪ̀ᴍ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴆᴀ̉ᴏ ᴋᴏs ᴄᴜ̉ᴀ ʜɪ ʟᴀ̣ᴘ.

ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴀ́ᴄ ᴆɪ̣ɴʜ ʟᴀ̀ ᴀʏʟᴀɴ ᴋᴜʀᴅɪ, 3 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ sʏʀɪᴀ ᴄʜᴀ̣ʏ sᴀɴɢ ᴛʜᴏ̂̉ ɴʜɪ̃ ᴋʏ̀ ɴᴀ̆ᴍ ɴɢᴏᴀ́ɪ ᴆᴇ̂̉ ᴛʀᴀ́ɴʜ ɴʜᴏ́ᴍ ᴋʜᴜ̉ɴɢ ʙᴏ̂́ ɴʜᴀ̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʜᴏ̂̀ɪ ɢɪᴀ́ᴏ (ɪs). ᴀɴʜ ᴛʀᴀɪ 5 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴠᴀ̀ ᴍᴇ̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴇᴍ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴀ sᴏ̂́ɴɢ sᴏ́ᴛ.

“ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ʙᴀ̃ɪ ʙɪᴇ̂̉ɴ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛̣ ᴋɪɴʜ ʜᴏᴀ̀ɴɢ. ᴛɪᴍ ᴛᴏ̂ɪ ɴʜᴜ̛ ᴠᴏ̛̃ ɴᴀ́ᴛ” – ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ́ɴʜ ᴄᴀ́ ᴆᴀ̃ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ᴇᴍ ᴋᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ʙʙᴄ.

ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ʙᴀ̃ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴛᴀ̣ᴏ ʀᴀ ʟᴀ̀ɴ sᴏ́ɴɢ ᴄʜᴀ̂́ɴ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴋʜᴜ̉ɴɢ ʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴅɪ ᴄᴜ̛ ᴏ̛̉ ᴄʜᴀ̂ᴜ ᴀ̂ᴜ ᴆᴀɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴛᴏ̂̀ɪ ᴛᴇ̣̂. ʜᴀ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴍᴏ̂̃ɪ ɴᴀ̆ᴍ ᴋʜɪ ᴠᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ʙɪᴇ̂̉ɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄʜᴀ̂ᴜ ᴀ̂ᴜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛɪ̀ᴍ ᴍɪᴇ̂̀ɴ ᴆᴀ̂́ᴛ ʜᴜ̛́ᴀ.

ᴛᴏ̛̀ ᴛʜᴇ ɪɴᴅᴇᴘᴇɴᴅᴇɴᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ᴆᴜ̛ᴀ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ɴᴀ̀ʏ ʟᴇ̂ɴ ᴡᴇʙsɪᴛᴇ ɴʜᴜ̛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴛɪ̉ɴʜ ᴠɪ̀ “ɴᴇ̂́ᴜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙᴜ̛́ᴄ ᴀ̉ɴʜ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴍᴇ̃ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ́ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴆᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ sʏʀɪᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀʏ ᴆᴏ̂̉ɪ ǫᴜᴀɴ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ̂ᴜ ᴀ̂ᴜ ᴠᴇ̂̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛɪ̣ ɴᴀ̣ɴ ᴛʜɪ̀ ᴄᴀ́ɪ ɢɪ̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉?”.

ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴄᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̀ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴆᴏ̣̂ɴɢ, ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄᴀ̉ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ́ɪ ɢɪᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴋʜᴜ̉ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴋʜᴜ̉ɴɢ ʜᴏᴀ̉ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴄᴜ̛ ʟᴏ̛́ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴀ̂ᴜ ᴀ̂ᴜ ᴋᴇ̂̉ ᴛᴜ̛̀ sᴀᴜ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴛʀᴀɴʜ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛʜᴜ̛́ ʜᴀɪ, ᴄᴀ́ᴄ ʟᴀ̃ɴʜ ᴆᴀ̣ᴏ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ᴠᴀ̂̃ɴ ʙᴀ̂́ᴛ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ́ᴄʜ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴋʜᴜ̉ɴɢ ʜᴏᴀ̉ɴɢ.

ᴛʀᴏɴɢ ʙᴏ̂́ɪ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴍᴏ̂̃ɪ ɴɢᴀ̀ʏ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂ᴍ ʜᴀ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴏ̂̉ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ́ᴄ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴏ̛̉ ᴄᴜ̛̉ᴀ ɴɢᴏ̃ ᴄᴜ̉ᴀ ᴇᴜ ɴʜᴜ̛ ʜɪ ʟᴀ̣ᴘ, ʏ́, ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ sʟᴏᴠᴀᴋɪᴀ ᴍɪʀᴏsʟᴀᴠ ʟᴀᴊᴄᴀᴋ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ sᴄʜᴇɴɢᴇɴ ᴆᴀɴɢ ʙɪ̣ ᴄʜɪᴀ ʀᴇ̃ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴆᴜ̛́ᴄ ᴀɴɢᴇʟᴀ ᴍᴇʀᴋᴇʟ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴄᴀ̉ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴆᴀɴɢ ᴆᴜ̛́ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʀᴜ̉ɪ ʀᴏ ɴᴇ̂́ᴜ ᴇᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴆᴀ̣ᴛ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜɪ́ɴʜ sᴀ́ᴄʜ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛɪ̣ ɴᴀ̣ɴ ᴠᴀ̀ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴄᴜ̛.

ᴆᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ᴄᴀ̂̀ɴ ɴᴏ̛́ɪ ʟᴏ̉ɴɢ ǫᴜʏ ᴆɪ̣ɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴄᴜ̛ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛɪ̣ ɴᴀ̣ɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛᴜ̛̀ sʏʀɪᴀ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴀ́ᴏ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴀ̀ɴɢ ɢɪᴀ ᴛᴀ̆ɴɢ sᴜ̛́ᴄ ᴇ́ᴘ ᴆᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴʜᴜ̛ ʜᴜɴɢᴀʀʏ, ǫᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏɪ ʟᴀ̀ “ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ǫᴜᴀ́ ᴄᴀ̉ɴʜ” ᴆᴇ̂̉ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅɪ ᴄᴜ̛ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛᴏ̛́ɪ ᴆᴜ̛́ᴄ.

ᴀɴʜ, ǫᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ ʙɪ̣ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ̣ᴏ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛɪ̣ ɴᴀ̣ɴ ᴆᴇ̂́ɴ ᴛᴜ̛̀ sʏʀɪᴀ, ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ɢɪᴜ̛̃ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ᴘʜᴇ́ᴘ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅɪ ᴄᴜ̛ ᴛɪ̣ ɴᴀ̣ɴ. ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴀɴʜ ᴅᴀᴠɪᴅ ᴄᴀᴍᴇʀᴏɴ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴍᴀɴɢ ʟᴀ̣ɪ ʜᴏ̀ᴀ ʙɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴏ̂̉ɴ ᴆɪ̣ɴʜ ᴛᴀ̣ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ ᴆᴀɴɢ ᴄᴏ́ xᴜɴɢ ᴆᴏ̣̂ᴛ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴆᴏ́ ᴛᴀ̣ɪ ʜᴜɴɢᴀʀʏ, ǫᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ ɴᴀ̀ʏ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 50.000 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅɪ ᴄᴜ̛ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴀ́ɴɢ 8 ᴠᴜ̛̀ᴀ ǫᴜᴀ, ᴄᴀ̆ɴɢ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴋʜɪ ʜᴀ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅɪ ᴄᴜ̛ xᴜɴɢ ᴆᴏ̣̂ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ᴋʜɪ ʙɪ̣ ᴄʜᴀ̣̆ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ ɢᴀ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴏ̛̉ ʙᴜᴅᴀᴘᴇsᴛ, ɴᴏ̛ɪ ʜᴏ̣ sᴇ̃ ᴛɪ̀ᴍ ᴄᴀ́ᴄʜ ɴʜᴀ̉ʏ ᴛᴀ̀ᴜ ᴆᴇ̂̉ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛᴀ̂ʏ ᴀ̂ᴜ.

ᴛʜᴇᴏ ʀᴇᴜᴛᴇʀs, ᴄʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ʜᴜɴɢᴀʀʏ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴛʀᴀ̂́ɴ ᴀɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ ʜᴏ̣ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴛʜɪ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ᴛʜᴇᴏ ᴆᴜ́ɴɢ ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜ̣ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅɪ ᴄᴜ̛ ʟᴇ̂ɴ ᴛᴀ̀ᴜ ᴛᴜ̛̀ ʙᴜᴅᴀᴘᴇsᴛ. ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ ᴄᴀ̉ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ sᴄʜᴇɴɢᴇɴ ᴆᴀɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴ ᴛᴏ̛́ɪ ᴍᴜ̛́ᴄ ǫᴜᴀ́ ᴛᴀ̉ɪ ɴᴇ̂́ᴜ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴄᴀ̉ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ.

ᴛʜᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴅɪ ᴄᴜ̛ ʟᴀ̣̂ᴛ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʙɪᴇ̂̉ɴ ᴍᴀʟᴀʏsɪᴀ

ᴛʜᴇᴏ ʀᴇᴜᴛᴇʀs, ʜᴏ̂ᴍ ǫᴜᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴄʜᴏ̛̉ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 100 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅɪ ᴄᴜ̛ ᴆᴀ̃ ʙɪ̣ ʟᴀ̣̂ᴛ ᴏ̛̉ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴋʜᴏ̛ɪ ɢᴀ̂̀ɴ ᴇᴏ ʙɪᴇ̂̉ɴ ᴍᴀʟᴀᴄᴄᴀ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɪ́ᴛ ɴʜᴀ̂́ᴛ 14 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴍᴀ̣ɴɢ, ɢᴏ̂̀ᴍ 13 ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃. ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜʏᴇ̂̀ɴ ɢᴀ̣̆ᴘ ɴᴀ̣ɴ ᴄʜᴏ̛̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴄᴜ̛ ʙᴀ̂́ᴛ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴘʜᴀ́ᴘ, ʙɪ̣ ʟᴀ̣̂ᴛ ᴅᴏ ǫᴜᴀ́ ᴛᴀ̉ɪ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴛ xᴀ̂́ᴜ.

ᴛʜᴇᴏ ᴘʜɪ́ᴀ ᴍᴀʟᴀʏsɪᴀ, ǫᴜᴀ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ᴠᴀ̂́ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ sᴏ̂́ɴɢ sᴏ́ᴛ ᴛʜɪ̀ ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɪɴᴅᴏɴᴇsɪᴀ.

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM