Trang chủ » Chưa được phân loại
23/09/2022 22:40

Сһɪềᴜ ɴɑʏ:

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼(̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼H̼u̼ế̼)̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼T̼P̼.̼H̼u̼ế̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼t̼ắ̼t̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼5̼,̼ ̼P̼.̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼T̼X̼.̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼à̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼–̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼2̼2̼.̼9̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼à̼ ̼(̼5̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼m̼ẹ̼.̼

Vụ nữ sinh tử vong trên đường nhập học: ‘Mẹ sẽ thay con chăm sóc tốt ông bà’ - ảnh 1

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼
̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g

̼“̼Đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼m̼à̼!̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼à̼u̼ ̼(̼7̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼m̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼T̼X̼.̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼à̼n̼)̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼.̼

̼L̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼5̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼

“̼D̼ù̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼d̼á̼m̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ú̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼,̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼,̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼

̼“̼T̼ừ̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼“̼N̼ộ̼i̼ ̼ơ̼i̼!̼”̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ơ̼i̼!̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼?̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼.̼

“̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼m̼à̼!̼”̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼:̼ ̼“̼S̼a̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ỡ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼m̼à̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼…̼”̼.̼

Vụ nữ sinh tử vong trên đường nhập học: ‘Mẹ sẽ thay con chăm sóc tốt ông bà’ - ảnh 2

B̼à̼ ̼H̼à̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼H̼à̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼–̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ò̼.̼

“̼T̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼k̼é̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼à̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼H̼à̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼1̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼á̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼.̼

̼“̼N̼ó̼ ̼s̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼H̼u̼ế̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼h̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼à̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼

Vụ nữ sinh tử vong trên đường nhập học: ‘Mẹ sẽ thay con chăm sóc tốt ông bà’ - ảnh 3

̼N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼

̼“̼L̼ờ̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼ỡ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼à̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼…̼ ̼C̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼é̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼à̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼H̼à̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼(̼1̼8̼.̼9̼)̼.̼

“̼K̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼n̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼r̼a̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼…̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

N̼h̼ư̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼5̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼.̼9̼,̼ ̼e̼m̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼B̼S̼ ̼9̼2̼N̼1̼-̼2̼2̼4̼0̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼–̼ ̼H̼u̼ế̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼K̼m̼ ̼8̼4̼0̼+̼8̼0̼0̼ ̼Q̼L̼1̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼P̼.̼P̼h̼ú̼ ̼B̼à̼i̼,̼ ̼T̼X̼.̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼(̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼–̼ ̼H̼u̼ế̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

̼X̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼B̼S̼ ̼5̼3̼Y̼1̼-̼3̼3̼8̼1̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼T̼.̼N̼g̼ ̼(̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼L̼ợ̼i̼,̼ ̼H̼.̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼,̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼–̼ ̼H̼u̼ế̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼,̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼s̼a̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼M̼.̼S̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼Q̼L̼1̼.̼ ̼C̼ú̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼e̼m̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼B̼S̼ ̼2̼9̼H̼-̼5̼3̼7̼.̼5̼1̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼.̼V̼.̼S̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼u̼y̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼H̼.̼D̼u̼y̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM