Trang chủ » Chưa được phân loại
08/07/2022 18:03

“̼X̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼”̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼5̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼5̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼i̼m̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼U̼ô̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼i̼m̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼(̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼5̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ĩ̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼i̼m̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼5̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼(̼2̼,̼5̼ ̼t̼ấ̼n̼)̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼K̼e̼n̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ơ̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼a̼n̼ ̼A̼T̼G̼T̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼  ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼A̼T̼G̼T̼Q̼G̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ể̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼C̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼A̼T̼G̼T̼Q̼G̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼m̼a̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼g̼õ̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼“̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ộ̼”̼.̼
̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼

̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼i̼n̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼8̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼

̼“̼C̼h̼ú̼ ̼à̼,̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼5̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼X̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ú̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼?̼ ̼C̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼e̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼,̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼5̼B̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼q̼u̼á̼!̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼a̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼…̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼g̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼8̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼“̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ộ̼”̼

̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼8̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼“̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ộ̼”̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼8̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼i̼m̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼ ̼k̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼i̼ ̼d̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼ả̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼n̼h̼a̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ú̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼ ̼m̼.̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ệ̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼l̼o̼a̼n̼g̼ ̼l̼ổ̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ờ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ẻ̼,̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼m̼ã̼,̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ệ̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼l̼o̼a̼n̼g̼ ̼l̼ổ̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ờ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ẻ̼,̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼m̼ã̼,̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẽ̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ả̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼–̼ ̼”̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼”̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼2̼0̼m̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼á̼t̼ ̼d̼ả̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼h̼ạ̼n̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ế̼.̼

̼T̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼8̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼5̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼i̼m̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼g̼ô̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼p̼h̼ư̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ồ̼n̼,̼ ̼x̼e̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼B̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼n̼h̼a̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ú̼t̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼i̼ ̼d̼ờ̼i̼.̼

̼T̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼

̼T̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼X̼á̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼6̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼8̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ứ̼a̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼D̼o̼a̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼4̼6̼)̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ù̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼x̼é̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ũ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼o̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼ ̼b̼ơ̼ ̼v̼ơ̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼S̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ệ̼t̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼.̼ ̼“̼R̼ồ̼i̼ ̼m̼a̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ả̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ơ̼i̼”̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼o̼a̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼ị̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

̼P̼h̼ư̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

̼C̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼o̼a̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼4̼8̼)̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼h̼o̼a̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼è̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼8̼)̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼6̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼r̼a̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼“̼q̼u̼á̼ ̼t̼ả̼i̼”̼.̼ ̼M̼à̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼n̼g̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼1̼ ̼k̼m̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼H̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼r̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ậ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼“̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ộ̼”̼

̼K̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼X̼á̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼5̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼á̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼8̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼“̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ộ̼”̼.̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼b̼ụ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ò̼i̼ ̼x̼e̼ ̼ồ̼n̼ ̼ã̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

̼L̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼
̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼5̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼“̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ộ̼”̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼d̼à̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼2̼,̼5̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼ầ̼m̼ ̼ầ̼m̼,̼ ̼r̼ú̼ ̼c̼ò̼i̼ ̼i̼n̼h̼ ̼ỏ̼i̼.̼ ̼B̼ụ̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼m̼ù̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼K̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼3̼ ̼g̼a̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ộ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼

̼K̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼3̼ ̼g̼a̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ộ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼.̼ ̼L̼o̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼“̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ộ̼”̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼ẩ̼u̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ò̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼v̼ạ̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ụ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼b̼á̼m̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼

Tin Liên Quan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM